eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chorzów › Termomodernizacja elewacji budynków Oddziału ZUS w Chorzowie przy ul. Lwowskiej 2 i 2a wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku administracyjno-biurowym.Ogłoszenie z dnia 2021-06-17


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00085783 z dnia 2021-06-17

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja elewacji budynków Oddziału ZUS w Chorzowie przy ul. Lwowskiej 2 i 2a wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku administracyjno-biurowym.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W CHORZOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00001775600127

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45

1.5.2.) Miejscowość: Chorzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-500

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 34 90 691

1.5.8.) Numer faksu: 32 34 90 540

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne_chorzow@zus.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja elewacji budynków Oddziału ZUS w Chorzowie przy ul. Lwowskiej 2 i 2a wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku administracyjno-biurowym.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-24fa5627-cd9c-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00085783

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000673/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Termomodernizacja elewacji budynków O/Chorzów przy ul. Lwowskiej 2 i 2a wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku administracyjno - biurowym

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/zus

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/zus

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez Platformę zakupową, dalej Platforma, umożliwiającą obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Platforma jest dostępna pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zus. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie , ani logowania do Platformy. Za pośrednictwem posiadanego na Platformie konta Użytkownika Zewnętrznego, tj. użytkownika Wykonawcy, odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem Platformy, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty.
Do korzystania z Platformy przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
Korzystanie z Platformy możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia określonych w SWZ. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Platformy zakupowej (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Platformy oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zus . W sytuacji awarii Platformy lub niedostępności Platformy, uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego poprzez Platformę, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: zamowienia.publiczne_chorzow@zus.pl (nie dotyczy składania ofert). Oferty składa się wyłącznie poprzez Platformę. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Platformy można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg. Za datę przekazania i odbioru danych, w szczególności oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę zapisania pliku na serwerze Platformy. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy. Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu poprzez Platformę – wyłącznie na adres: https://portal.smartpzp.pl/zus w ramach danego postępowania. Pozostałe wymagania określono w pkt 1.5. SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Wobec wytycznych Urzędu Zamówień Publicznych przedstawiamy poniższe informacje. 1) W zamówieniach publicznych, Zamawiający jako administrator danych osobowych, obowiązany jest do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: a) Wykonawcy będącego osobą fizyczną; b) Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą; c) pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie); d) członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK); e) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa; b) Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Może się Pani/Pan z nim kontaktować we wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa lub przez e-mail: ODO@zus.pl; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na „Termomodernizację elewacji budynków Oddziału ZUS w Chorzowie przy ul. Lwowskiej 2 i 2a wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku administracyjno-biurowym”, znak postępowania: 060000/271/101/2021-ZAP oraz w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy Pzp.; d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h) Posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. i) Nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie w pkt 3.10 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 060000/271/101/2021-ZAP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Termomodernizacja elewacji budynków Oddziału ZUS w Chorzowie przy ul. Lwowskiej 2 i 2a wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku administracyjno-biurowym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 - Układanie kabli

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: cena - 60%, okres udzielonej gwarancji jakości - 30%, współczynnik przenikania ciepła dla całego okna - 10%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, obejmującą zarówno sumę zdarzeń jak i jedno zdarzenie, równą co najmniej 2 500 000,00 złotych (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych). UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedmiotowy warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców spełni warunek w całości.
2. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
1) należycie wykonał, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane (jedna robota budowlana = jedna umowa) polegające na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej 2 000 000,00 złotych brutto (słownie: dwa miliony złotych) każda z tych robót wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat wykonania, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
2) należycie wykonał, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną (jedna robota budowlana = jedna umowa) polegającą na wymianie okien w budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej 500 000,00 złotych brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych) wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, dat wykonania, miejsca wykonania
i podmiotu, na rzecz którego robota ta została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta robota została wykonana należycie, w szczególności czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota były wykonywana, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
3) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą – Kierownikiem budowy – którą skieruje do realizacji zamówienia, posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnej funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (bez ograniczeń) lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w tej specjalności (lub równoważne do ww., wydawane na podstawie przepisów obowiązujących w innych państwach).
4) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą – Kierownikiem robót – którą skieruje do realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (bez ograniczeń) lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w tej specjalności (lub równoważne do ww., wydawane na podstawie przepisów obowiązujących w innych państwach). UWAGA : W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ). Pozostałe uregulowania dotyczące warunków udziału w postępowaniu określono w pkt 4.1. SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wymagać będzie następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1.1. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5
ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r.,poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ.
1.2. zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat, wraz z zaświadczeniem, Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
1.3. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
1.4. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
1.5. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 1-4 oraz 6 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.), zgodnie z Załącznikiem nr 5B do SWZ.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, dokumentów dotyczących każdego
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia.
3. Dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, wymienionych w pkt 1.2. – 1.5. – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.
4. Uregulowania dotyczące Wykonawcy zagranicznego znajdują się w pkt 4.4.3. SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu:
1. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną obejmującą zarówno sumę zdarzeń jak i jedno zdarzenie, równą co najmniej 2 500 000,00 złotych słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).
2. Wykaz robót spełniających wymagania określone w pkt 4.1.1.4.1.1. i 4.1.1.4.1.2. SWZ sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ, zawierający rodzaje robót, wartości robót, daty i miejsca ich wykonania oraz określenie podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami potwierdzającymi czy roboty budowlane zostały wykonane należycie są:
- referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane,
- inne odpowiednie dokumenty - jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.
3. Wykaz osób spełniających wymagania określone w pkt 4.1.1.4.1.3. i 4.1.1.4.1.4. SWZ sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ, zawierający imiona i nazwiska osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. WYSOKOŚĆ WADIUM
Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).
2. FORMA WADIUM
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
2.1. pieniądzu;
2.2. gwarancjach bankowych;
2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b pomoc finansowa udzielana przez Agencję ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
3. TERMIN I SPOSÓB WNIESIENIA WADIUM
3.1. wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w pkt 6.2.1. SWZ i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp;
3.2. wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PKO BP S.A. 78 1020 5590 0000 0002 9050 7012. Zaleca się dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu lub jego kopii;
3.3. zaleca się, aby na przelewie umieścić informację: wadium w postępowaniu na: „Termomodernizację elewacji budynków Oddziału ZUS w Chorzowie przy ul. Lwowskiej 2 i 2a wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku administracyjno-biurowym, znak postępowania: 060000/271/101/2021-ZAP”;
3.4. wadium wnoszone w pieniądzu winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert);
3.5. jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3.2.2. 3.2.3. i 3.2.4. SWZ, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej;
3.6. z dokumentu wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej lub poręczenia powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, stanowiące podstawę do żądania wypłaty należności. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert;
3.7. w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z wyrokiem KIO z dn. 24.06.2020 r., KIO 662/20, z dokumentu wadialnego powinno wynikać jednoznacznie, że zobowiązanie gwaranta obejmuje wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz obejmuje wszystkie wskazane w ustawie Pzp przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, wynikające z działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3.8. niewniesienie wadium, wniesienie w sposób nieprawidłowy, nieutrzymywanie wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożenie wniosku o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w pkt 3.4.2.3. SWZ, skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy;
3.9. przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na warunkach, z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 455 ustawy Pzp :
1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w następstwie:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług – (będącej skutkiem działań organów państwowych, ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług). W takim przypadku wartość netto wynagrodzenia nie ulegnie zmianie, a wysokość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona z zastosowaniem nowych przepisów,
b) wystąpienia robót zaniechanych, zamiennych i dodatkowych, o których mowa w §11 ust. 1 Umowy. W takim przypadku wartość robót zostanie wyliczona w oparciu o zasady określone w § 11 Umowy;
2) Strona występująca o zmianę, w powyższym zakresie, postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia przesłanek opisanych w art. 455 ustawy Pzp. Wniosek o zmianę Umowy musi być wyrażony na piśmie i w zależności od charakteru zmian winien zawierać m.in.:
a) dokumenty jednoznacznie określające rodzaj i lokalizację robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych, zakres robót (plany, rysunki lub inne) wraz z określeniem zmiany sposobu wykonania elementu lub technologii lub zmiany cech elementu w stosunku do przyjętych w dokumentacji pierwotnej,
b) protokół konieczności (którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy),
c) pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa,
d) kosztorys robót (różnicowy, zamienny i dodatkowy) zawierający zestawienie planowanych prac do wykonania i przewidywanych kosztów oraz zestawienie prac ujętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, które nie będą wykonywane (jeśli dotyczy). Kosztorys robót należy sporządzić wg zasad ustalonych w § 11 Umowy;
3) zmiana materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, w szczególności zmiany te:
a) skutkować będą obniżeniem kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu Umowy,
b) skutkować będą poprawieniem parametrów technicznych,
c) wynikać będą z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmian obowiązujących przepisów,
z zastrzeżeniem, że zmiany powyższe nie mogą spowodować zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy i muszą być każdorazowo zatwierdzane przez Zamawiającego;
4) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy w następstwie:
a) zaistnienia siły wyższej, o której mowa w § 17 Umowy,
b) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn technicznych,
c) wystąpienia wad, braków w Projekcie lub konieczności wprowadzenia zmian w Projekcie;
5) zastąpienie Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia wskazane w SWZ lub nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp lub przekształcenie Wykonawcy będącego następstwem sukcesji uniwersalnej, w związku z sukcesją generalną, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
6) zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, z uwzględnieniem § 8 ust. 4 Umowy.

Zamawiający dopuszcza również zmianę umowy w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 15 r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Uregulowania w powyższym zakresie zawiera § 21 Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/zus.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-02 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-31

2021-06-17 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.