eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Maków › Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej sześciu budynków szkół podstawowych z terenu Gminy Maków Podhalański"Ogłoszenie z dnia 2022-03-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej sześciu budynków szkół podstawowych z terenu Gminy Maków Podhalański”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Maków Podhalański

1.3.) Oddział zamawiającego: JST

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181959

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna

1.5.2.) Miejscowość: Maków

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-220

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 338749700

1.5.8.) Numer faksu: 338749751

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@makow-podhalanski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.makow-podhalanski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://makow-podhalanski.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej sześciu budynków szkół podstawowych z terenu Gminy Maków Podhalański”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-159d3eed-8dd5-11ec-9bc1-c2db95d08897

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00085780

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032883/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego prac termomodernizacji 6 Szkół Podstawowych z terenu Gminy Maków Podhalański w ramach MF EOG na lata 2014-2021

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00056913/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.04.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 260000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy pracach budowlanych związanych z zadaniem pn.: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej sześciu budynków szkół podstawowych z terenu Gminy Maków Podhalański” w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.
2. Budynki Szkół Podstawowych na terenie Gminy Maków Podhalański objęte nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania:
1) Szkoła Podstawowa w Wieprzcu im. M. Karłowicza – Wieprzec 100;
2) Szkoła Podstawowa w Kojszówce im. F. Chopina – Kojszówka 154;
3) Szkoła Podstawowa w Juszczynie im. św. Jadwigi Królowej Polski – Juszczyn 268;
4) Szkoła Podstawowa w Białce im. M. Kopernika – Białka 334;
5) Szkoła Podstawowa w Grzechyni im. M. Reja – Grzechynia 314;
6) Szkoła Podstawowa SPSK im. Św. Dzieci z Fatimy – Maków Podhalański Dolny ul. Szkolna 3;
3. Wartość szacunkowa prac budowlanych wynosi 5 692 371 PLN.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres prac i czynności:
1) Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego dla prac budowlanych określonych w nazwie zadania zgodnie z art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).
2) reprezentowanie Zamawiającego na terenie budowy poprzez przekazywanie Wykonawcy terenu budowy, sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, audytem energetycznym, przedmiarem robót oraz aktualnie dostępną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, prawem obowiązującym w tym zakresie a w szczególności prawem budowlanym, polskimi i europejskimi normami, zasadami i warunkami określonymi w decyzjach w ramach odbiorów częściowych i odbioru końcowego;
3) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie;
4) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
5) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad a także kontrolowanie rozliczeń prac budowlanych i ich zatwierdzanie dla IZ (Instytucji Zarządzającej programem);
6) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzania wpisu do dziennika budowy dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz urządzeń technicznych;
7) żądania od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub też pozwoleniem na budowę;
8) dostarczanie Wykonawcy dokumentacji technicznej robót podstawowych, rozwiązań dodatkowych lub prac zamiennych;
9) rozwiązywania problemów i sporów technicznych w porozumieniu z Zamawiającym powstałych na terenie budowy w trakcie realizacji zadania;
10) sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie wykonania tych robót oraz wnioskowanie do Zamawiającego wraz z Kierownikiem budowy/Kierownikiem robót o ich wykonanie;
11) sprawdzanie dokumentacji finansowo-rozliczeniowej Wykonawcy za dany zakres wykonanych robót, poprzez potwierdzanie protokołów odbioru wykonanych robót budowlanych będącego załącznikiem Wykonawcy do faktury;
12) przygotowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót budowlanych dla poszczególnych sześciu Szkół Podstawowych wyznaczonych w zadaniu oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego umieszczanych jako załączniki do prowadzonych postępowań przetargowych na roboty budowlane;
13) branie czynnego udziału w przygotowaniu i sprawdzeniu dokumentacji przetargowej pod względem jej zgodności ze sztuką budowlaną, przepisami prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych;
14) potwierdzenie zakresu wykonanych robót, opiniowanie kalkulacji i kosztorysów na roboty dodatkowe itp.;
15) dojazd i pobyt na terenie budowy oraz raportowanie o postępie prac budowlanych do Menagera i Koordynatora projektu ze strony Zamawiającego;
16) współpraca z Menagerem projektu, jak też z Koordynatorem zadania ze strony Zamawiającego;
17) udział w Radach Budowy organizowanych w siedzibie Zamawiającego nie częściej niż raz w miesiącu;
18) udział podczas kontroli zewnętrznych Instytucji kontrolnych jak i IZ programem do końca trwałości projektu;
19) udział oraz merytoryczne wsparcie w spotkaniach organizowanych przez Koordynatora programu ze strony Zamawiającego jak i Menagera projektu z mieszkańcami uczniów szkół remontowanych budynków;
20) przygotowanie dokumentacji końcowej wraz z kierownikami budów/ kierownikami robót budowlanych zrealizowanych zadań dla IZ programu jak i dla Zamawiającego;
21) uczestnictwo w 3 przeglądach w okresie gwarancji oraz kontrola usunięcia ujawnionych wad;
5. Wynagrodzenie Inspektora nadzoru inwestorskiego z Zamawiającym odbywać się będzie zgodnie ze wskazanym zakresem czynności wymienionym w pkt. 4 oraz zgodnie ze złożoną wartością % Formularza Ofertowego, od wartości robót netto zadania, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę robót budowlanych dla poszczególnych zrealizowanych i odebranych prac budowlanych.
6. Wykonawca wybrany jako Inspektor nadzoru inwestorskiego do realizacji zadnia, winien dbać o zastosowanie przez wyłonionych w odrębnych postępowaniach Wykonawców robót budowlanych właściwych materiałów umożliwiających osiągnięcie właściwych założeń energetycznych projektu, estetycznych i funkcjonalnych budynku wynikających z obecnie obowiązujących norm i przepisów budowlanych

4.5.3.) Główny kod CPV: 71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 313080,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 313080,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 313080,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BUDMAK Zbigniew Makoś

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 552029888

7.3.3) Ulica: Skawica 7

7.3.4) Miejscowość: Skawica

7.3.5) Kod pocztowy: 34-221

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 313080,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

ZADANIE REALIZOWANE JEST Z PROGRAMU „ŚRODOWISKO, ENERGIA I ZMIANY KLIMATU” DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO NA LATA 2014-2021

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.