eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Usługa nauki języka polskiego dla migrantów wojennych z UkrainyOgłoszenie z dnia 2023-02-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa nauki języka polskiego dla migrantów wojennych z Ukrainy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: REGIONALNY ZESPÓŁ PLACÓWEK WSPARCIA EDUKACJI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365183911

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Głogowska 27

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-315

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774047531

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@rzpwe.opolskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzpwe.opolskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa nauki języka polskiego dla migrantów wojennych z Ukrainy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9c550b6c-5f43-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00085386

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt partnerski „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020., Oś Priorytetowa XIV: Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju. Działanie 14.1 Opolskie solidarne z Ukrainą.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00427335/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 32/ZP/RZPWE/14.1/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 143596,20 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa nauki języka polskiego dla migrantów z Ukrainy w Brzegu dla 2 grup po ok 20 osób.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 26108,40 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

: Usługa nauki języka polskiego dla migrantów z Ukrainy w Dobrzeniu Wielkim dla 2 grup po ok 20 osób.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 26108,40 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa nauki języka polskiego dla migrantów z Ukrainy w Głuchołazach dla 3 grup po ok 20 osób.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 39162,60 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa nauki języka polskiego dla migrantów z Ukrainy w Kluczborku dla 2 grup ok 20 osób.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 26108,40 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa nauki języka polskiego dla migrantów z Ukrainy w Oleśnie dla 2 grup po ok 15 osób.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 26108,40 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z uwzględnieniem art. 263 ustawy Pzp

Wykonawca: Ośrodek Nauczania Języków Obcych “Języki Świata” Katarzyna Anna Rokicka 15-002 Białystok, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający nie dokona ponownego badania ofert z uwagi na brak możliwości wykonania przedmiotu zamówienia w tak krótkim czasie, tj. od momentu ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty do dnia 20.12.2022 r.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z uwzględnieniem art. 263 ustawy Pzp

Wykonawca: Ośrodek Nauczania Języków Obcych “Języki Świata” Katarzyna Anna Rokicka 15-002 Białystok, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający nie dokona ponownego badania ofert z uwagi na brak możliwości wykonania przedmiotu zamówienia w tak krótkim czasie, tj. od momentu ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty do dnia 20.12.2022 r.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z uwzględnieniem art. 263 ustawy Pzp

Wykonawca: Ośrodek Nauczania Języków Obcych “Języki Świata” Katarzyna Anna Rokicka 15-002 Białystok, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający nie dokona ponownego badania ofert z uwagi na brak możliwości wykonania przedmiotu zamówienia w tak krótkim czasie, tj. od momentu ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty do dnia 20.12.2022 r.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z uwzględnieniem art. 263 ustawy Pzp

Wykonawca: Ośrodek Nauczania Języków Obcych “Języki Świata” Katarzyna Anna Rokicka 15-002 Białystok, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający nie dokona ponownego badania ofert z uwagi na brak możliwości wykonania przedmiotu zamówienia w tak krótkim czasie, tj. od momentu ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty do dnia 20.12.2022 r.

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z uwzględnieniem art. 263 ustawy Pzp

Wykonawca: Ośrodek Nauczania Języków Obcych “Języki Świata” Katarzyna Anna Rokicka 15-002 Białystok, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający nie dokona ponownego badania ofert z uwagi na brak możliwości wykonania przedmiotu zamówienia w tak krótkim czasie, tj. od momentu ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty do dnia 20.12.2022 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.