eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Wykonanie usług tapicerskich polegających na wymianie pokrycia typu skaj na meblach tapicerskich dla potrzeb Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w BydgoszczyOgłoszenie z dnia 2023-02-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie usług tapicerskich polegających na wymianie pokrycia typu skaj na meblach tapicerskich dla potrzeb Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001126074

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marii Curie Skłodowskiej 9

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-094

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.kolodziejska@jurasza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jurasza.umk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://jurasza.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie usług tapicerskich polegających na wymianie pokrycia typu skaj na meblach tapicerskich dla potrzeb Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-79deca33-77a0-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00085374

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00105631/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługa Tapicerska

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00488675

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NLZ.2022.271.104

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 179941,66 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług tapicerskich polegających na wymianie pokrycia typu skaj na meblach tapicerskich dla potrzeb Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza
w Bydgoszczy.
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
Główny kod CPV: 98394000-1 Usługi tapicerskie.
Dodatkowy kod CPV: nie dotyczy.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp.
6. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ.
7. Zamawiający wymaga aby tkanina była przyjemna w dotyku, trwała, nieprzemakalna, elastyczna, odporna na środki dezynfekujące i zadrapania. Tkanina musi posiadać certyfikat antybakteryjny, który wykonawca przedłoży przed podpisaniem umowy.
8. Dostępność kolorów nie mniej niż 10 w tym muszą być następujące kolory:
czerwony, zielony, czarny, ecru, niebieski, granatowy, szary.
9. Minimalne parametry techniczne tkaniny obiciowej zastosowanej do wykonania przedmiotu zamówienia:
• Nazwa: Skaj materiał obiciowy
• Warstwa zabezpieczająca PU minimum 2%
• Nośnik: Dzianina 100% PES minimum 21%
• Grubość: minimum 1,0 mm
• Siła zrywająca wzdłuż >300 N/5cm
• Siła zrywająca wszerz ≥500 N/5cm
• Przyczepność powłoki wzdłuż ≥20 N/5cm
• Przyczepność powłoki wszerz ≥20 N/5cm
• Odporność powłoki na ścieranie ≥50 000 cykli Martindael’a

10. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE:
10.1. Zamawiający na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
• ETYKIETY/ CERTYFIKATY/ SPRAWOZDANIA LUB WYNIKI BADAŃ/ KARTY KATALOGOWE ITP., służące potwierdzeniu zgodności oferowanych usług z wymaganiami Zamawiającego, tj. potwierdzających minimalną odporność powłoki na ścieranie zaoferowanej tkaniny obiciowej (50.000 cykli Martindael’a ).
10.2. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe jeśli potwierdzają one, że oferowane usługi spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy
lub kryteria. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż odporność powłoki na ścieranie stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, określonych w Rozdziale XIX ust. 1.
10.3. Zamawiający podczas oceny równoważności będzie kierował się zawartymi w przedłożonych dokumentach, informacjami o parametrach technicznych dot. odporności powłoki
na ścieranie zaoferowanej tkaniny obiciowej, wyrażonych w ilości cykli Martindael’a.
10.4. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zgodnie z art. 107 ust. 2 PZP Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie, chyba że pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 98394000-1 - Usługi tapicerskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 175846,95 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 220970,27 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 175846,95 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ZAKŁAD TAPICERSKI BOGDAN KULA

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ZAKŁAD TAPICERSKI LESZEK MICHALSKI, ZAKŁAD TAPICERSKI WOJCIECH MICHALSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9531006112

7.3.4) Miejscowość: Bydgoszcz

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 175846,95 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.