eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługi serwisu, przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Mazowieckim Oddziale Regionalnym ARiMROgłoszenie z dnia 2023-02-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługi serwisu, przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych
w Mazowieckim Oddziale Regionalnym ARiMR

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

1.3.) Oddział zamawiającego: Mazowiecki Oddział Regionalny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010613083

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Jana Pawła II 70

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-175

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: waldemar.kiszka@arimr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.arimr.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/arimr

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


państwowa osoba prawna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


agencja płatnicza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi serwisu, przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych
w Mazowieckim Oddziale Regionalnym ARiMR

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cd89ddf1-8237-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00085373

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00516831

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BOR07.2619.4.2022.DS

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi przeglądów i napraw wynikających z przeglądów gwarancyjnych oraz napraw bieżących Dacia Duster – 18 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

4.5.5.) Wartość części: 87163,30 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi przeglądów i napraw wynikających z przeglądów gwarancyjnych oraz napraw bieżących Skoda Octavia – 1 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

4.5.5.) Wartość części: 2421,20 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi przeglądów i napraw wynikających z przeglądów gwarancyjnych oraz napraw bieżących Fiat Ducato – 1 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

4.5.5.) Wartość części: 2421,20 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi przeglądów i napraw wynikających z przeglądów gwarancyjnych oraz napraw bieżących SsangYong – 11 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

4.5.5.) Wartość części: 48424,06 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi przeglądów i napraw wynikających z przeglądów pogwarancyjnych oraz napraw bieżących Skoda Octavia (1 szt.), Fiat Doblo (1 szt.), Suzuki SX4 (4 szt.), Suzuki Vitara (1 szt.), Kia See'D (2 szt.), Dacia Duster (27 szt.).

4.5.3.) Główny kod CPV: 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

4.5.5.) Wartość części: 119732,81 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 105735,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 105735,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 105735,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: RG MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 1130009891

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-326

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 105735,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W ramach przedmiotowego postępowania w zakresie części nr 2 nikt nie złożył oferty, co obliguje Zamawiającego do unieważnienia postępowania w tych częściach na podstawie art. 254 pkt. 2 i art. 255 pkt. 1 w zw. z art. 266 uPzp.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W ramach przedmiotowego postępowania w zakresie części nr 3 nikt nie złożył oferty, co obliguje Zamawiającego do unieważnienia postępowania w tych częściach na podstawie art. 254 pkt. 2 i art. 255 pkt. 1 w zw. z art. 266 uPzp.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta wykonawcy Chwali Bóg Motors sp. z o.o. sp.k. była jedną w tej części postępowania i podlegała odrzuceniu. W związku z tym Zamawiający był zobligowany do unieważnia postępowania w zakresie części nr 4 na podstawie art. 254 pkt. 2 i art. 255 pkt. 2 w zw. z art. 266 uPzp.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W ramach przedmiotowej części zamówienia, w warunkach udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymagał m.in. wykazania przez wykonawców dysponowania:
jedną autoryzowaną stacją obsługi samochodów, do której dojazd z siedziby lub powrót do siedziby Zamawiającego w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70, wg licznika tras optymalnych na stronie internetowej www.targeo.pl nie przekracza 10 km, której dane adresowe wskaże, a w niej funkcjonuje:
 7 stanowisk naprawczych, wyposażonych w podnośniki umożliwiające podniesienie całego samochodu, w tym:
• stanowisko do kontroli zawieszenia i układu hamulcowego, stanowisko diagnostyczne do kontroli i regulacji układu jezdnego (w tym geometrii kół), stanowisko naprawcze zespołów napędowych (skrzynie biegów, mechanizmy różnicowe),
• 2 stanowiska elektryka samochodowego, stanowisko wyposażone w specjalistyczne oprzyrządowanie diagnostyczne do diagnostyki silnika i części elektronicznych samochodów będących przedmiotem zamówienia, posiadające czytnik kodów usterek i umożliwiające modyfikacje ustawień oraz programowanie (np. nowego klucza do samochodu),
• urządzenie do napełniania i odgrzybiania klimatyzacji obsługującym gaz r1234yf,
• minimum 1 autolaweta.

Natomiast jak wynika z opisu przedmiotu zamówienia część nr 5, Zamawiający w zakresie tej części oczekiwał usługi przeglądów i napraw wynikających z przeglądów pogwarancyjnych oraz napraw bieżących Skoda Octavia (1 szt.), Fiat Doblo (1 szt.), Suzuki SX4 (4 szt.), Suzuki Vitara (1 szt.), Kia See'D (2 szt.), Dacia Duster (27 szt.). Jak wyszło na jaw podczas prowadzenia przedmiotowego postępowania Zamawiający w sposób omyłkowy wprowadził wymóg, aby wyżej wskazana stacja obsługi samochodów była autoryzowana, skoro naprawy dotyczą pojazdów, które nie są już objęte gwarancją. Poza tym z opisu przedmiotu zamówienia również wynika, że Zamawiający nie wymaga takiej autoryzacji w zakresie dotyczącym realizacji części nr 5 zamówienia. Tym samym warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej był nieproporcjonalny do specyfiki i rodzaju przedmiotu zamówienia w zakresie w jakim pojawił się wymóg dysponowania autoryzowaną stacją obsługi pojazdów. Poza tym pojawiła się sprzeczność pomiędzy wymogami OPZ dotyczącymi tej kwestii a wyżej przywołanym warunkiem udziału w postępowaniu. Tak skonstruowany warunek udziału w postępowaniu mógł mieć wpływ na wynik postępowania, bowiem mógł zniechęcić potencjalnych wykonawców, którzy byli zdolni do należytej realizacji zamówienia do złożenia oferty w tej części – właśnie ze względu na oczekiwanie przez Zamawiającego wykazania stacji obsługi pojazdów, która ma autoryzację.
W niniejszej sprawie stawianie przez Zamawiającego wymogu dysponowania przez wykonawców autoryzowaną stacją obsługi pojazdów jako warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej było niezasadne i niezgodne z art. 112 ust. 1 uPzp, co powoduje niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w części nr 5 postępowania.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.