eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubsko › Przebudowa ulicy Sportowej, Żeromskiego i Podgórnej w LubskuOgłoszenie z dnia 2023-02-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa ulicy Sportowej, Żeromskiego
i Podgórnej w Lubsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lubsko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770646

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolnosci 1

1.5.2.) Miejscowość: Lubsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-300

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@lubsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubsko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ulicy Sportowej, Żeromskiego
i Podgórnej w Lubsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-796bcdb7-a700-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00085345

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030852/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa ul. Sportowej, Podgórnej i Żeromskiego w Lubsku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lubsko

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lubsko

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie Pzp., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za
pośrednictwem Platformy dostępnej na stronie profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/lubsko.
Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w
ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki poprzez Platformę, dostępną pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/lubsko. Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień,
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz
innych informacji przyjmuje się datę ich doręczenia za pośrednictwem formularza zamieszczonego na
stronie https://platformazakupowa.pl/pn/lubsko, w zakładce dedykowanej postępowaniu. Zgodnie z §
11 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz zgodnie z art. 67 ustawy
p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy: 1) stały
dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2)komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja10 0., 4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6)
Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanieUTF8,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia: akceptuje warunki
korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej
pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, zapoznał i stosuje się do Instrukcji
składania ofert/wniosków dostępnej na stronie https://platformazakupowa.pl/. Zamawiający
rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
tj.: do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się
formaty plików opisane w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017 poz.
2247).
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z
formatów:.zip, .7Z.
Wśród formatów powszechnych, a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif
.bmp.numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W przypadku przekazania przez Wykonawcę w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego danych osobowych osoby fizycznej, a w szczególności:
1. Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
2. Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
3. Pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w
pełnomocnictwie),
4. Członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
5. Osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L119, s. 1 ze zm.), informuję że szczegółowo jest to określone w rozdziale 43 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR.2710.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na jedną część

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 1

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I – Przebudowa ulicy Sportowej, Żeromskiego i Podgórnej w Lubsku (roboty drogowe)
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Sportowej, Żeromskiego i Podgórnej w Lubsku.
W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych i budowlanych:

− przebudowa nawierzchni ulicy;
− przebudowa nawierzchni chodników;
− przebudowa nawierzchni zjazdów do przyległych posesji;
− regulacja włazów, zaworów, pokryw, studzienek kanalizacyjnych itp.
− osłona kabli podziemnych rurami osłonowymi;
− przebudowę oraz budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych;

Zestawienie projektowanych powierzchni:
Pow. dróg publicznych
− warstwa ścieralna z kostki betonowej typu "kość" koloru szarego – ok. 3 582,0 m2,
− Pow. zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego – ok. 379,0 m2,
− Pow. chodników z k. betonowej gr. 8 cm – ok. 1863,0 m2,
− Droga wewnętrzna z k. betonowej gr. 8cm( ciąg przed boiskiem) – ok. 276,0 m2;
− ul. Podgórna – k. granitowa 15x17 cm odtworzenie – ok. 377,6 m2;
− Pow. terenów zielonych – ok. 1400,0 m2,
− Pow. placu manewrowego – ok. 760,0 m2
− Pow. miejsc postojowych z k. betonowej - ok. 1020,0 m2

Łączna suma projektowanych nawierzchni utwardzonych wynosi – 8 191,0 m2.


Szczegółowy zakres prac i robót został wyszczególniony w załączniku nr 9 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 10a do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.


1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem inwestycji jest budowa odkrytego basenu pływacko-rekreacyjnego wraz z budynkiem technicznym niezbędnym dla funkcjonowania basenu i wyposażeniem techniczno-instalacyjnym oraz niezbędne zagospodarowanie terenu wokół projektowanego obiektu w postaci nawierzchni utwardzonych, obiektów małej architektury, ogrodzeń, oświetlenia terenu oraz niezbędną infrastrukturą i uzbrojeniem terenu.
Szczegółowy zakres prac i robót został wyszczególniony w załączniku nr 9 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 10a do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowy opis sposobu oceny ofert został zapisany w Rozdziale 21 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II – Przebudowa ulicy Sportowej w Lubsku – modernizacja sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacji robót ziemnych związanych z modernizacją sieci wodociągowej hydrantowej i przyłączy przy ul. Sportowej.
Zakres robót obejmuje:
− rozbiórka nawierzchni (jezdnia asfaltowa, chodnik - polbruk, płyty chodnikowe)
− wykopy w gruncie, wąsko i szerokoprzestrzenne, ręczne i mechaniczne, na odkład
i z wywozem,
− umocnienia ścian wykopów palami szalunkowymi,
− podsypka i obsypka z gruntu dowiezionego,
− zasypanie z zagęszczaniem wykopów, ręczne i mechaniczne,
− zagęszczanie gruntu w miejscu przebiegu dróg i chodników,
− wywóz nadmiaru gruntu lub przywóz brakującego gruntu, wywóz gruzu/asfaltu na składowisko z jego utylizacją,
− odwodnienie wykopów,
− montaż i demontaż konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i kabli,
− ułożenie i rozbiórka kładek dla pieszych.
2. Niezbędne rysunki warsztatowe wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie odpowiednich zgód, uzgodnień, zgłoszeń, decyzji zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z Prawem budowlanym oraz Ustawią o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.


Szczegółowy zakres prac modernizacyjnych został wyszczególniony w Załączniku nr 10b do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, w związku z załącznikiem nr 9 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowy opis sposobu oceny ofert został zapisany w Rozdziale 21 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące [art. 112 ust2 ustawy pzp):
Zdolności technicznej lub zawodowej :
Opis spełnienia warunków:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca:

1. CZĘŚĆ I – Przebudowa ulicy Sportowej, Żeromskiego i Podgórnej w Lubsku (roboty drogowe):
a) 1) wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z należytą starannością oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego co najmniej 2 (dwa) zadania polegające na wykonaniu robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robocie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, to jest w zakresie którym było wykonanie prac polegające na: budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie drogi, Ogólna wartość robót budowlanych dla zadania musi wynosić minimum 2 000 000 zł brutto/każde (słownie: dwa miliony złotych).
W przypadku wykazania kilku robót za kwoty mniejsze niż wymagana, kwoty wynikające z poświadczeń/referencji nie będą sumowane w celu potwierdzenia spełnienia postawionego warunku.

oraz

2) wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z należytą starannością oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego zadania polegające na wykonaniu robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robocie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, to jest w zakresie których było wykonanie prac polegających na:
• wykonaniu nawierzchni z kostki kamiennej min. 300 m2 ;
• wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej min. 5000 m2.


Zamawiający informuje, że nie dopuszcza sumowania robót w ramach wymaganego warunku wiedzy i doświadczenia. Warunek ten ma być spełniony:
> samodzielnie przez wykonawcę, lub
> przez minimum jeden inny podmiot udostępniający wykonawcy swoją wiedze i doświadczenie i który zrealizuje te roboty budowlane , lub
> w przypadku wykonawców wspólnych - samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie.1. CZĘŚĆ II – Przebudowa ulicy Sportowej w Lubsku – modernizacja sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami:

b) wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z należytą starannością oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego co najmniej 2 (dwa) zadania polegające na wykonaniu robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robocie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, to jest w zakresie którym było wykonanie prac polegające na: budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie i/lub remoncie sieci wodociągowej o długości min. 400 mb, Ogólna wartość robót budowlanych dla zadania musi wynosić minimum 400 000 zł brutto/każde (słownie: czterysta tysięcy złotych).

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza sumowania robót w ramach wymaganego warunku wiedzy i doświadczenia. Warunek ten ma być spełniony:
> samodzielnie przez wykonawcę, lub
> przez minimum jeden inny podmiot udostępniający wykonawcy swoją wiedze i doświadczenie i który zrealizuje te roboty budowlane , lub
> w przypadku wykonawców wspólnych - samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie.


2. wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi stosowne do zakresu zamówienia uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021, poz. 2351 ze zm.) tj.:

1) CZĘŚĆ I – Przebudowa ulicy Sportowej, Żeromskiego i Podgórnej w Lubsku (roboty drogowe):
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej następującymi osobami:

Kierownik budowy (Ekspert nr 1) posiadający następujące kwalifikacje: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa, - co najmniej 5-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót.


2) CZĘŚĆ II – Przebudowa ulicy Sportowej w Lubsku – modernizacja sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej następującymi osobami:
Kierownik budowy (Ekspert nr 1) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego [na podstawie art 108 i 109 ustawy pzp], zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj. [art 274 ust 1 ustawy):
1. Dla Części I i Części II - odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj. :
1. Dla Części I i Części II - wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek.
Wykaz należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.
W przedmiotowym wykazie robót wykonawca winien wskazać informacje w zakresie
określonym w warunkach z Rozdziału 24 pkt. 2.4.1.a) SWZ.


2. Dla Części I i Części II - wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
W przedmiotowym wykazie osób wykonawca winien wskazać informacje w zakresie określonym w warunkach z rozdziału 24 pkt. 2.4.2 SWZ.

3. Dla Części I - Dokumenty wskazane w rozdziału 24 pkt. 2.3. SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:
1. OŚWIADCZĘNIA WSTĘPNE [art. 125 ust 1 ustawy pzp].
1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ,
- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa ich pełnomocnik.
1.2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 1 pkt 1 -6 ustawy pzp - którego wzór stanowo załącznik nr 3 do SWZ.
- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia składa każdy w wykonawców.
2. ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY [art. 118 ust 3 ustawy pzp] Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

3. OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZELENIE ZAMÓWIENIA (konsorcjum, spółka cywilna itp.)
a) W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 stawy pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy [art 117 ust. 4 ustawy pzp] - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

4. PEŁNOMOCNICTWA
-pełnomocnictwo może być sporządzone wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.

5. INNE DOKUMENTY
a) Wypełniony i podpisany formularz oferty - którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Dla CZĘŚCI I – budowa basenu pływacko-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Lubsko”:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Wysokość wadium: 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wymagane oświadczenia wskazane w pkt. 16.1 SWZ powinny być złożone przez każdego wykonawcę wspólnie
ubiegającego się o zamówienie.
2. W przypadku, o którym mowa w art 117 ust 2 i 3 stawy pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum, spółka cywilna itp.) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub
usługi wykonają poszczególni wykonawcy [art. 117 ust. 4 ustawy pzp] - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
3. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
- patrz: pkt. 16.4 ppkt b) SWZ. Dokument lub dokumenty zawierający ustanowienie Pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa
stanowi załącznik nr 6 do SWZ) musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego
dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego Pełnomocnika i
zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie Pełnomocnika musi być podpisany w
imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców. Ustanowienie przedmiotowego
Pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub dokumenty)
zawierający ustanowienie Pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii, Do dokumentu (lub dokumentów) zawierającego ustanowienie Pełnomocnika należy załączyć dokumenty
potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania wykonawców w chwili
udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art 4 ust. 4aa ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z pózn. zm.) albo
zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o
swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.).
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniana przez upełnomocnionego.
4. Oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
a) Dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, składa każdy z
wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
b) Dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik
wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w pkt. Rozdziale 24 pkt 3 SWZ. w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenia wskazane w Rozdziale 15 pkt. 16.1 SWZ zawierające
informacje dotyczące tych podmiotów.
6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem.
7. Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres
wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie
Pełnomocnika tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowe warunki zmian umowy są określone w SWZ w załączniku nr 10a - wzór umowy w §16 - dla Części I oraz w załączniku nr 10b - wzór umowy w §15- dla Części II.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lubsko

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-23 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-24

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.