eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Zapewnienie obsługi technicznej na potrzeby Krakowskiego Biura FestiwalowegoOgłoszenie z dnia 2023-02-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zapewnienie obsługi technicznej na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE

1.3.) Oddział zamawiającego: KBF

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351210040

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: WYGRANA 2

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-311

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: (12) 354-25-00

1.5.8.) Numer faksu: (12) 354-25-01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kbf.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kbf.krakow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zapewnienie obsługi technicznej na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-da36e2a3-a2df-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00085009

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00076806/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Świadczenie usług obsługi technicznej na potrzeby organizowanych imprez

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargi.kbf.krakow.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl.
Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Do złożenia oferty konieczne jest
posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego zgodnie z wymaganiami określonymi w tym zakresie przez Zamawiającego w dokumencie SWZ.
Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: stały dostęp do sieci Internet; posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera); włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego za pośrednictwem Platformy wynosi 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.
Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami przechowywane są na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej, a Zamawiający otrzyma dostęp do plików dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie "Data przesłania"; o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami punktu XXVII Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami punktu XXVII Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-271-01-2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie obsługi technicznej na potrzeby imprez lub planów zdjęciowych, organizowanych przez Zamawiającego - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

63110000-3 - Usługi przeładunku towarów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W ramach zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 Pzp. Szczegółowy zakres zamówienia w ramach prawa opcji został ujęty wskazany w Opisie przedmiotu zamówienia (załączniku nr 1 do SWZ) oraz Projektowanych postanowieniach umownych (załączniku nr 5 do SWZ).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami punktu XXI Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin zgłoszenia zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie obsługi technicznej w ramach prac logistyczno-porządkowych zlecanych przez Zamawiającego - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60183000-4 - Wynajem furgonów wraz z kierowcą

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

63110000-3 - Usługi przeładunku towarów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W ramach zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 Pzp. Szczegółowy zakres zamówienia w ramach prawa opcji został ujęty wskazany w Opisie przedmiotu zamówienia (załączniku nr 1 do SWZ) oraz Projektowanych postanowieniach umownych (załączniku nr 5 do SWZ).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami punktu XXI Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zadanie nr 1
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że spełnia minimalne warunki dotyczące potencjału technicznego wykonawcy, co oznacza, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia:

1) osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. co najmniej 10 osobami posiadającymi doświadczenie przy realizacji prac technicznych i pomocniczych na potrzeby organizacji co najmniej 2 imprez o charakterze kulturalnym, rozrywkowym, sportowym lub imprez o innym charakterze z udziałem gości i publiczności; w tym:
a) co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora/brygadzisty, koordynującą pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia,
b) co najmniej 3 osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania pojazdami (prawo jazdy kategorii B, co najmniej 1 osobą z prawem jazdy kategorii C);
c) co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia operatora wózka widłowego.
2) samochodami dostawczymi:
a) co najmniej 3 samochodami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, o pojemności przestrzeni ładunkowej nie mniejszej niż 14 m3 i nie większej niż 22 m3, przestrzeń ładunkowa samochodu musi pozwalać na przewóz sprzętów o wysokości 1,9 m i szerokości 1,4 m i długości 3,9 m;
b) co najmniej 1 samochodem o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż 7 ton i nie większej niż 12,5 tony (w tym co najmniej 2,6 ton ładowności), o pojemności przestrzeni ładunkowej nie mniejszej niż 29 m3 (min. wymiary przestrzeni ładunkowej: wysokość 2,2 m, szerokość 2,2 m i długość 6 m).
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
a) co najmniej 3 usługi, stanowiące 3 odrębne realizacje (Zamawiający dopuszcza, aby te realizacje były w ramach jednej umowy), polegające na zapewnieniu obsługi technicznej obejmującej co najmniej pracę personelu jaki i transport, na potrzeby organizacji imprez o charakterze kulturalnym, rozrywkowym, sportowym lub imprez o innym charakterze z udziałem gości i publiczności, w tym;
a. co najmniej 1 usługa obsługi technicznej imprez plenerowych za kwotę co najmniej 25.000,00 zł brutto;
b. co najmniej 2 usługi obsługi technicznej imprez o charakterze festiwalowym (co najmniej 4 koncerty odbywające się na przestrzeni od 2 do 7 dni liczonych od momentu rozpoczęcia wydarzenia (bez dni montażowych i demontażowych) w przynajmniej 2 różnych lokalizacjach) za kwotę co najmniej 15.000,00 zł brutto każda.

Zadanie nr 2:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że spełnia minimalne warunki dotyczące potencjału technicznego wykonawcy, co oznacza, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia:

- co najmniej jednym samochodem o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż 3,5 tony, o objętości przestrzeni ładunkowej nie mniejszej niż 10 m3 (minimalne wymiary przestrzeni ładunkowej: wysokość 1,9 m, szerokość 1,4 m i długość 3,9 m).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zadanie nr 1:
1. Wykaz usług – załącznik nr 8 do SWZ;
2. Wykaz samochodów dostawczych – załącznik nr 9 do SWZ;
3. Wykaz osób – załącznik nr 10 do SWZ;
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 6 do SWZ.
Zadanie nr 2:
1. Wykaz samochodów dostawczych – załącznik nr 9 do SWZ;
2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 6 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z zapisami punktu XI Specyfikacji Warunków Zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zawierają Projektowane postanowienia umowy (Wzór umowy), stanowiące załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-16 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-16 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.