eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zegrze Południowe › Dostawa energii elektrycznej dla Wojskowego Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego przez okres 12 miesięcyOgłoszenie z dnia 2023-02-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej dla Wojskowego Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego przez okres 12 miesięcy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010099060

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska, 22A

1.5.2.) Miejscowość: Zegrze Południowe

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-130

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@wil.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wil.waw.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej dla Wojskowego Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego przez okres 12 miesięcy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-722997a5-a6d0-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00084617

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/wilpib/public/postepowanie?postepowanie=41555697

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/wilpib/public/postepowanie?postepowanie=41555697

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.
System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/wilpib/
Korzystanie z Systemu możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego)
• MozzillaFirefoxver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11
• Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
• system operacyjny Windows 7 i późniejsze
b) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP
• zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
• w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
• oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.
Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Systemu.
W sytuacji awarii Systemu lub przerwy technicznej działania Systemu Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: kancelaria@wil.waw.pl (nie dotyczy składania ofert).
Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Systemu.
W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się następującym znakiem postępowania: ZP-1-23-ZRiWE.
Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące obowiązku informacyjnego zostały zawarte w SWZ oraz na stronie internetowej zamawiającego: bip.wil.waw.pl

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące obowiązku informacyjnego zostały zawarte w SWZ oraz na stronie internetowej zamawiającego: bip.wil.waw.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-4-23-DTO

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 605000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Wojskowego Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego. 2. 4. Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi przesyłania i dystrybucji odbywa się na warunkach określonych przepisami w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1385 z pózn. zm.), przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022r. poz. 1360), zasadami określonymi w koncesji wykonawcy, postanowieniami umowy, a także zgodnie z Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego.3. Wykonawca zapewnia sprzedaż zamówionej energii przez cały czas obowiązywania umowy sprzedaży, tj. przez okres 12 miesięcy licząc od pierwszego dnia obowiązywania umowy, z tym zastrzeżeniem, że umowa będzie obowiązywać nie wcześniej niż od 1 marca 2023 roku w sposób ciągły i niezakłócony do wszystkich punktów poboru jednocześnie, z zastrzeżeniem zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93 poz. 623 ze zm.).4Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 3 do SWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” oraz w Załączniku nr 2 – „Formularz cenowy”, który należy prawidłowo wypełnić. Pozycje cenowe umożliwiają Zamawiającemu sprawdzenie poprawności obliczania ceny oraz poprawiania omyłek rachunkowych, jeżeli takie zaistnieją.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65300000-6 - Przesył energii elektrycznej i podobne usługi

65310000-9 - Przesył energii elektrycznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się wyłącznie kryterium ceny. Zamawiający zastosuje ocenę punktową. Punktacja będzie przyznawana na podstawie następującego wzoru:
C min.
Kc = ------------ x 100
C ocen.
gdzie:
C min. - cena oferty o najniższej cenie
C ocen. - cena oferty ocenianej
2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która będzie określała najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający obliczy punkty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami matematycznymi.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące: uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie posiadania przez Wykonawcę aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodną z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (jednolity tekst Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.).
Ww. warunek musi spełnić samodzielnie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi być spełniony przez min. jednego z Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem);

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na ofertę składają się wypełnione i podpisane dokumenty:
1) formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ – oryginał podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
2) formularz cenowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ- oryginał podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
3) oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 PZP o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone według wzoru załącznik nr 4 do SWZ podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (oraz jeżeli dotyczy oświadczenia podmiotów udostępniających zasoby);
4) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania składa odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru oraz jeżeli dotyczy – pełnomocnictwo (w przypadku, w którym dokumenty podpisuje pełnomocnik), podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy;
5) w przypadku podmiotów składających ofertę wspólnie - pełnomocnictwo do reprezentowania albo reprezentowania i zawarcia umowy wykonawców składających ofertę wspólnie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy lub mocodawców.
6) jeżeli dotyczy – oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy składający ofertę wspólnie, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pełnomocnika, o którym mowa w pkt 6).7. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym).8.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, powinno być złożone zgodnie z ust. 7 i 8.
Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone według wzoru załącznik nr 4 do SWZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy i określa warunki takiej zmiany. Dopuszcza się:
a) zmianę lub rezygnację z Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy,
b) dokonywanie zmian w zawartej Umowie w przypadku gdy konieczność zmian wynika ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, w tym w szczególności zmian cen w wyniku wprowadzania ustawowo nowych stawek (tzw. tarcz),
c) zmiany ilości punktów poboru energii w przypadku konieczności dodania nowych PPE obiektów Zamawiającego,
d) zmianę cen w przypadku zmian cen jednostkowych i stawek za świadczenie usług dystrybucji wyłącznie w przypadku zmiany taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
e) zmiany grupy taryfowej, w przypadku gdyby w trakcie trwania umowy obiekty zamawiającego zmieniły charakter użytkowania, bądź gdyby stosowanie strefy pozaszczytowej/nocnej byłoby nieekonomiczne, lub też zastosowanie strefy pozaszczytowej/nocnej stałoby się bardziej ekonomiczne, w ramach grup taryfowych objętych Umową.
f) zmiany mocy umownej w przypadku gdy w czasie trwania umowy zwiększyłoby się lub zmniejszyło zapotrzebowanie na moc w związku ze zmianą charakteru obiektu lub jego modernizacją.
2) Zmiany o których mowa w ust. 1 nie mogą prowadzić do zmiany ogólnego charakteru umowy.
3) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
4) Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej albo w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności na podstawie aneksu podpisanego przez każdą ze stron i mogą być dokonywane w granicach unormowania Działu VII rozdz. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana cen i stawek, o której mowa w ust. 1 pkt 4 nie wymaga aneksu do Umowy. Wykonawca ma obowiązek pisemnie albo w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zawiadamiać Zamawiającego o każdej zmianie Taryfy OSD.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/wilpib/public/postepowanie?postepowanie=41555697

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.