eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ksawerów › Budowa hali sportowej wraz z rozbudową obiektów sportowych i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Woli ZaradzyńskiejOgłoszenie z dnia 2023-02-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa hali sportowej wraz z rozbudową obiektów sportowych i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ksawerów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057773

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 3h

1.5.2.) Miejscowość: Ksawerów

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-054

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ksawerow.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugminy.ksawerow.com/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa hali sportowej wraz z rozbudową obiektów sportowych i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f36eeb9-a2d9-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00084455

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00064379/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa hali sportowej wraz z rozbudową obiektów sportowych i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej, gmina Ksawerów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1f36eeb9-a2d9-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy
e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Sposób sporządzenia i przekazywania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych).
4. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności”), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści „Formularza do komunikacji”).
6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
7. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.271.2.2023.JG

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej a następnie wykonanie robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa hali sportowej wraz z rozbudową obiektów sportowych i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej, gmina Ksawerów”.
Planowany zakres prac w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przewiduje wykonanie dokumentacji projektowej zawierającej m.in. rozbiórkę starej, niewymiarowej hali sportowej, rozbiórkę budynku gospodarczego Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej, budowę nowej hali sportowej zawierającej pełnowymiarowe boisko do koszykówki oraz innych dyscyplin sportowych wraz z widownią, zapleczem sanitarno – szatniowym i kotłownią. Ponadto w ramach wnioskowanego zadania przewiduje się rozbudowę boisk: ze sztucznej trawy oraz trawy naturalnej wraz z remontem budynków szatniowo- sanitarnych. Szczegółowy zakres prac będzie określony w sporządzonej dla zadania dokumentacji projektowej.
Hala sportowa podstawowe parametry:
Zakłada się budowę hali sportowej wraz z zapleczem spełniającej następujące wymagania:
Pojemność hali:
- 1 Liga Kobiet - 150 miejsc siedzących – z możliwością rozbudowy o około 250-300 miejsc
Wymiary i specyfikacja boiska:
- Sufit w hali (lub najbliżej usytuowana nad podłogą przeszkoda) powinien być co najmniej 7 metrów nad parkietem;
- Powierzchnia boiska do gry - 28 x 15 metrów;
- Dookoła boiska powinno być dodatkowe 2 metry przestrzeni z każdej strony (całkowita powierzchnia parkietu musi więc wynosić co najmniej 32 x 19 metrów);
- Pierwszy rząd siedzeń dla widzów musi znajdować się w odległości co najmniej 5 m do zewnętrznych krawędzi linii ograniczających boisko.
Zaplecze hali (łącznie 6 szatni):
- cztery szatnie dla zawodniczek - nie powinny diametralnie różnić się między sobą stanem i wyposażeniem i muszą być wyposażone w co najmniej 12 miejsc do siedzenia z wieszakami oraz posiadać bezpośredni dostęp do węzła sanitarnego oraz pryszniców,
- szatnia dla sędziów boiskowych i komisarza zawodów, wyposażona w co najmniej 4 miejsca do siedzenia z wieszakami i stół oraz posiadająca bezpośredni, wydzielony dostęp do węzła sanitarnego oraz prysznica,
- szatnia sędziów stolikowych, wyposażona w co najmniej 4 miejsca do siedzenia z wieszakami, z dostępem do toalety.
Budynek szatniowo - sanitarny podstawowe parametry:
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie prac remontowych i adaptacyjnych obiektu zaplecza szatniowo sanitarnego o powierzchni zabudowy
w przybliżeniu 450 m2.
Boisko ze sztucznej trawy
Zakres zamówienia obejmuje rozbudowę boiska do rozmiarów 90x60 metra wraz z niezbędną rozbudową infrastruktury oświetleniowej i drenażu.
Boisko z trawy naturalnej
Zakres zamówienia obejmuje zwiększenie wielkości boiska do rozmiarów 100x65 metra, wykonanie pasów bocznych o szerokości odpowiednio 5 m
i 3,45 metra wraz z niezbędną rozbudową infrastruktury oświetleniowej nawadniającej i drenażu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
1.3 sytuacji ekonomicznej i finansowej - zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
1.4 zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże że:
a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 budowy/przebudowy hali sportowej zawierającej boisko do koszykówki o zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia lub szerszym, oraz złoży dowody potwierdzające, że wymienione prace zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za świadczenie usług, należącymi do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa:
• projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
• kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważne,
• kierownikami robót posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalnościach:
- instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ. A w stosunku do Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona na podstawie złożonego na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z rozdziałem 19 pkt 1.2) wykazu robót budowlanych wraz z dowodami, że roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz na podstawie złożonego wykazu osób.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian określono w projektowanych postanowieniach umownych - załącznik nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-24 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.