eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mościsko › "Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mościsku"Ogłoszenie z dnia 2022-03-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mościsku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MOŚCISKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 891308222

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kolejowa 12b

1.5.2.) Miejscowość: Mościsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-203

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: (+48) 500-426-110

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: arturddz7@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ospmoscisko.pl.tl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


stowarzyszenie

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mościsku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-62dcd26b-858b-11ec-94c8-de8df8ed9da1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00084029

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00045960/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OSPM.271.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 693963,73 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mościsku. Miejsce dostawy: Ochotnicza Straż Pożarna w Mościsku 58-116 Mościsko; ul. Kolejowa 12b.
2) Podstawowe wymagania:
a) Pojazd fabrycznie nowy, spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.) z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych wraz
z przepisami wykonawczymi do ustawy.
b) Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać m.in. następujące wymagania:
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r.
w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. nr 143, poz 1002, z późn. zm.);
- rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019r. w sprawie pojazdów specjalnych
i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego , Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej
i Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 594);
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.),
3) Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN 1846-1
4) Pojazd oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie
z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r., poz. 3).
5) Na dzień odbioru samochód musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania oraz PN-EN 1846-2 lub równoważnych.
6) Pojazd musi spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007r. nr 143, poz. 1002 z późn. zm.).
Szczegółowe wymagania w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34144200-0 - Pojazdy służb ratowniczych

35110000-8 - Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Brak możliwości założenia przez Zamawiającego konta na platformie EPUAP przez co brak jest zdolności zadawania pytań do przetargu jak i złożenia prawidłowo oferty (postępowanie jest prowadzone na platformie miniPortal, który wymaga konta epuap dla Instytucji).

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.