eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świerzawa › Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy ŚwierzawaOgłoszenie z dnia 2023-02-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Świerzawa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Świerzawa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390765884

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 60

1.5.2.) Miejscowość: Świerzawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-540

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 757135360

1.5.8.) Numer faksu: 757135390 wew. 21

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@swierzawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.swierzawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Świerzawa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7d850ca5-a6bb-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00083984

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00059143/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Świerzawa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7d850ca5-a6bb-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: INGK.Iz.271.27.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Budowę boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy budynku Szkolno - Przedszkolnego w Świerzawie, ul. Reymonta 22 (działka o nr geodezyjnym 54, obręb Świerzaw).
2 Wymianę podbudowy i nawierzchni boisk sportowych „Orlik” Świerzawa działka o numerze geodezyjnym 4/2- obręb Stara Kraśnica.
3 Budowę bieżni lekkoatletycznej przy stadionie sportowym w miejscowości Stara Kraśnica (działka geodezyjna o nr 15/2 obręb Stara Kraśnica).
Zadania realizowane są w ramach programu dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Świerzawa” - część II, etap pierwszy, wykonanie wodnego placu zabaw przy basenie w Starej Kraśnicy (działka geodezyjna o nr 15/2 obręb Stara Kraśnica).
Przedmiotem zamówienia jest zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę wodnego placu zabaw, wraz z budowa wodnego placu zabaw w miejscowości Stara Kraśnica” w formule zaprojektuj i wybuduj.
Zadania realizowane są w ramach programu dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212212-5 - Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71223000-7 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45244000-9 - Wodne roboty budowlane

45242000-5 - Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 430 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Dla części I- o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym –
Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów: Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
3.1. Wykonawca winien wykazać, że posiada wolne środki finansowe lub zdolność na kwotę nie mniejszą niż: 1 000 000,00 PLN – jeden milion złotych (w przypadku Wykonawców zagranicznych Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień otwarcia ofert)
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał roboty budowlane obejmujące co najmniej:
4.1.1. Jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie, przebudowie, rozbudowie lub budowie boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z odwodnieniem o wartości minimum 400 000,00 zł brutto.
4.2. Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. co najmniej:
4.2.1. jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej która legitymuje się aktualnymi uprawnieniami bez ograniczeń (lub równoważnymi wystawionymi na podstawie odrębnych przepisów) i jest członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa.
Dla części II - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów: Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Wykonawca winien wykazać, że posiada wolne środki finansowe lub zdolność na kwotę nie mniejszą niż: 500 000,00 PLN – pięćset tysięcy złotych (w przypadku Wykonawców zagranicznych Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień otwarcia ofert)
3. Zdolności technicznej lub zawodowej:
3.1. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał projekty i roboty budowlane obejmujące co najmniej:
- 1 robotę budowlaną polegającej na remoncie, przebudowie, rozbudowie lub budowie wodnego placu zabaw lub basenu, której całkowita wartości wynosiła co najmniej 500 000,00 zł brutto
-1 zamówienie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy wodnego placu zabaw lub basenu, którego całkowita wartość wynosiła co najmniej 50 000,00 zł brutto.
4. Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. co najmniej:
- jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, która legitymuje się aktualnymi uprawnieniami bez ograniczeń (lub równoważnymi wystawionymi na podstawie odrębnych przepisów) i jest członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa.
- jedną osobą do pełnienia funkcji projektanta branży konstrukcyjno- budowlanej, która legitymuje się aktualnymi uprawnieniami (lub równoważnymi wystawionymi na podstawie obowiązujących przepisów) i jest członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa;
- jedną osobą do pełnienia funkcji projektanta branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która legitymuje się aktualnymi uprawnieniami (lub równoważnymi wystawionymi na podstawie obowiązujących przepisów) i jest członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa;

Uwaga:
1) Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.2351 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do SWZ. Oświadczenie, o którym mowa powyżej składa Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiot, na którego zasobach polega Wykonawca.
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z treścią Załącznika nr 4 a, 4b do SWZ dla części I i części II;
2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie - zgodnie z treścią Załącznika nr 5 a, 5 b dla części I i części II do SWZ.
„Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty”.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wniesienia wadium w wysokości:
Dla części I: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
Dla części II: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
w formie zgodnej z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp (dla wszystkich części)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Poza przypadkami wymienionymi w art. 455 ust. 1 pkt. 2 lit b i c, pkt. 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 ze zm.), przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień umowy w sto-sunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy dotyczących:
1.1 przedłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia przedmiotu umowy, w następujących sytuacjach:
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia przedmiotu umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania placu budowy, konieczności zmian dokumen-tacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mo-gły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia przedmiotu umowy,
b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające pra-widłowe wykonanie robót w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonaw-ca ponosi odpowiedzialność,
c) gdy wystąpi konieczność udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia nie-bezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
d) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich za-niechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są na-stępstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
e) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopusz-czania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wyko-nawcy,
f) gdy realizacja w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszego zamówienia, wymuszających konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,
g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
h) innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skut-kujące niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności takie jak: brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodo-wany awariami, remontami i przebudowami dróg, ciągów komunikacyj-nych, itp.,
i) wystąpienia dodatkowych robót budowlanych i zamiennych, a niemożli-wych do przewidzenia,
j) zmiany wymagań związanych ze zmianą lub wydaniem nowego pozwole-nia na budowę (w przypadku wystąpienia) lub zgłoszenia (w przypadku wystąpienia) dla realizowanego zamówienia, wynikających z konieczności wykonania robót zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, a koniecznych dla wykonania całości robót i uzyskania zało-żonego efektu Użytkowego,
k) zmiany przepisów, które skutkują zmianą pozwolenia na budowę lub zgło-szenia wydanego dla realizowanego zamówienia - w przypadku wystąpie-nia,
l) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnio-nych np. nadzoru budowlanego, itp.,
m) oczekiwanie na przedłużające się decyzje organów zatwierdzających, kon-trolujących, wydających decyzje etc.,
n) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót.
1.2 technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przed-miotu Umowy w następujących sytuacjach:
Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-21 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Planowany termin wykonania zamówienia dla:
I części zamówienia
a) budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanowej wraz z osobnym boiskiem do siatkówki i skocznią w dal przy szkole podstawowej w Świerzawie ul. Reymonta 22 – do 180 dni od dnia podpisania umowy;
b) Wymiana podbudowy i nawierzchni boisk sportowych „Orlik” Świerzawa działka o numerze geodezyjnym 4/2- obręb Stara Kraśnica – do 90 dni od dnia podpisania umowy;
c) Budowa bieżni lekkoatletycznej przy stadionie sportowym w miejscowości Stara Kraśnica – roboty budowlane do 250 dni od dnia podpisania umowy (Zamawiający zastrzega rozpoczęcie prac budowlanych od 3 lipca 2023 r.)

II części zamówienia
a) Planowany termin realizacji zamówienia – do 430 dni od dnia podpisania umowy (Zamawiający zastrzega rozpoczęcie prac budowlanych od 01.08.2023 r.)

Pozostałe zapisy w SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.