eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radomyśl Wielki › "Usługi i wsparcia, poradnictwa i szkoleń dla uczestników projektu "Dzienny Dom Pomocy w Radomyślu Wielkim II"Ogłoszenie z dnia 2023-02-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Usługi i wsparcia, poradnictwa i szkoleń dla uczestników projektu
„Dzienny Dom Pomocy w Radomyślu Wielkim II”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Stowarzyszenie "Nasza Gmina"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 831367912

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dulcza Mała

1.5.2.) Miejscowość: Radomyśl Wielki

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-310

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: nasza_gmina@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nasza-gmina.org

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Stowarzyszenie

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługi i wsparcia, poradnictwa i szkoleń dla uczestników projektu
„Dzienny Dom Pomocy w Radomyślu Wielkim II”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f359dc2c-a6b4-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00083896

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt „Dzienny Dom Pomocy w Radomyślu Wielkim II” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f359dc2c-a6b4-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. poz. 2452).
4. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).
5. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
6. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wbudowanym podpisem (typ wewnętrzny).
7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia (w szczególności SWZ) wymagane jest posiadanie tzw. konta podmiotu w pełnym zakresie na Platformie e-Zamówienia zgodnie z instrukcją dostępną na Platformie e-Zamówienia w Centrum Pomocy w Komponencie Edukacyjnym link: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/
8. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
10. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: nasza_gmina@poczta.onet.pl (nie dotyczy składania ofert).
12. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Nasza- Gmina” z siedzibą mieszczącą się pod adresem: Dulcza Mała 40, 39-310 Radomyśl Wielki, tel. 14 6817408
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: nasza_gmina@poczta.onet.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Zamawiającego wskazuje się konieczność przeprowadzenia Postępowania i wykonania umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia będącego przedmiotem Postępowania, w celu:
4. związanym z Postępowaniem w ramach projektu pn.: „Dzienny Dom Pomocy w Radomyślu Wielkim II” wyłonienia Wykonawcy oraz udzielenia zamówienia publicznego poprzez zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego objętego Postępowaniem, wykonania umowy zawartej na skutek przeprowadzenia Postępowania i dochodzenia wszelkich roszczeń wynikających z przedmiotowej umowy;
5. przechowywania dokumentacji Postępowania na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty, jak również w celu posługiwania się nią w celach postępowań sądowych lub/i administracyjnych lub/i karnych i innych związanych z niniejszym Postępowaniem i umową obejmującą jego wykonanie;
6. w celu archiwizacji dokumentacji Postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego i dokumentacji związanej z wykonaniem umowy zawartej na skutek udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, a następnie jej usunięcia i zniszczenia;
7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
Szczegółowe informacje dotyczące RODO znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, zdrowotnym i edukacyjnym oraz usługi aktywizacji zawodowej uczestników projektu „Dzienny Dom Pomocy w Radomyślu Wielkim II”.
2. Opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do Projektowanych Postanowień Umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85320000-8 - Usługi społeczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

85312320-8 - Usługi doradztwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 20 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu podobnych usług stanowiących przedmiot zamówienia. Zamówienia, o których mowa powyżej będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert:
Kryterium Liczba punktów (waga)
Kryterium 1 – Cena 60
Kryterium 2 – Kwalifikacje personelu 40
SUMA 100

2. W kryterium nr 1 „Cena” najwyższą liczbę punktów (60) otrzyma oferta – zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie z wzorem:

Cena oferty najniższej
Liczba punktów oferty = --------------------------------- x 60
Cena oferty ocenianej

3. W kryterium nr 2 „Kwalifikacje personelu” ocenie zostanie poddane dodatkowe, tj. ponad warunek udziału określony w pkt 8.2.2. ppkt 2) doświadczenie/ kwalifikacje osób skierowanych do realizacji zamówienia, tj. tych samych osób, które zostaną wskazane w „Wykazie osób – na potrzeby wykazania warunków udziału w Postępowaniu”.
Wykonawca w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Punkty zostaną przyznane według następujących zasad:
Zasady przyznawania punktów :
Minimalny warunek dotyczący posiadanego doświadczenia dla Koordynatora usług określono w pkt 8.2.2. ppkt 2) SWZ. Ocenie w kryterium będzie podlegać osoba wskazana na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 8.2.2. ppkt 2) SWZ.
Punkty w tym kryterium przyznawane będą wg następującego założenia:
- za skierowanie do realizacji zamówienia osoby, która wykaże się spełnieniem warunku z pkt 8.2.2 ppkt 2) SWZ, tj. w zakresie minimalnym, Wykonawca otrzyma 0 punktów;
- za każde kolejne zamówienie spełniające wymagania pkt 8.2.2. ppkt 2) SWZ, które Wykonawca wykazał w „Wykazie osób do oceny oferty w ramach kryterium nr 2: Kwalifikacje personelu” jako doświadczenie Koordynatora usług, Wykonawca otrzyma 10 punktów, ale łącznie nie więcej niż 40;
4. W celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania oceny w tym kryterium Wykonawca złoży wraz z ofertą „Wykaz osób do oceny oferty w ramach kryterium nr 2: „Kwalifikacje personelu” - według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kwalifikacje personelu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunek dotyczący: uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie ustanawia szczególnych wymagań w odniesieniu do tych warunków.
2. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.
Warunek udziału
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawca wykaże, że
1) w okresie ostatnich (3) trzech lat przed upływem terminu składania ofert w Postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej 1 zamówienie objęte 1 umową o wartości brutto co najmniej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) obejmujące usługi organizacji i realizacji szkoleń i/lub doradztwa z co najmniej 3 (trzech) dowolnych spośród poniżej wymienionych 6. zakresów:
a) Zajęcia w zakresie nordic walking dla seniorów,
b) Zajęcia w zakresie warsztatów psychomotorycznych i/lub treningu pamięci dla seniorów,
c) Warsztaty artystyczne i /lub w zakresie rozwoju zainteresowań i /lub umiejętności i lub pasji dla seniorów
d) Warsztaty znajomości nowych technologii i/lub warsztaty komputerowe dla seniorów,
e) Indywidualna terapia biofeedback dla seniorów,
f) Przeprowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego i/lub dietetycznego
oraz
zamówienie o którym mowa powyżej skierowane było do seniorów należących do jednej z poniższych grup:
a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969);
e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.);
f) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;
g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;
h) osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
j) osoby odbywające kary pozbawienia wolności;
k) osoby korzystające z PO PŻ.

2) dysponuje co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji koordynatora usług (zatrudnioną przez wykonawcę na podstawie dowolnego stosunku prawnego, przy czym funkcję tę może pełnić także osobiście wykonawca będący przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą), która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert / przez okres co najmniej 3 miesięcy /organizowała i realizowała lub bezpośrednio nadzorowała organizację i realizację a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych organizuje i realizuje lub bezpośrednio nadzoruje organizację i realizację co najmniej 1 zamówienia objętego jedną umową o wartości brutto co najmniej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) / obejmującego usługi w co najmniej trzech lub większej liczbie zakresów spośród zakresów wskazanych w pkt 1) a - f. / realizowanego na rzecz seniorów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert); Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz ma dotyczyć usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wobec żadnego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie nie mogą zachodzić podstawy wykluczenia.
2. W przypadku warunku określonego w pkt 8.2.2. dotyczącego doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany Umowy w następującym zakresie:
1) terminu realizacji Umowy wynikającym ze zmiany harmonogramu realizacji projektu;
2) w związku ze zmianą umowy o dofinasowanie projektu, w ramach którego realizowany jest Przedmiot Umowy, gdy zmiana polegać będzie na dostosowaniu treści Umowy do warunków wynikających ze zmiany umowy o dofinansowanie;
3) w związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy, gdzie zmiana będzie polegać będzie na dostosowaniu treści Umowy do zmienionych przepisów prawa, bez wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy;
4) gdy zaistnieją nowe, szczególne okoliczności, niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy, uzasadniające zmiany terminów realizacji zadań, przy czym zmiany terminów mogą być dokonane tylko w zakresie wynikającym z tych okoliczności, bez wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy;
5) gdy zaistnieje siła wyższa mająca wpływ na realizację umowy, przy czym za siłę wyższą (w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, pandemie i epidemie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia), gdzie zmiana będzie polegać będzie na dostosowaniu treści umowy celem uchylenia negatywnych skutków siły wyżej na realizację Przedmiotu Umowy,
2. Każda ze Stron uprawniona jest do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia (cen jednostkowych i cen ryczałtowych, o których mowa w § 5 ust. 1 -3), w następujących przypadkach i na następujących zasadach:
1) Zmiana wysokości wynagrodzenia może być dokonana w przypadku, gdy wartość wzrostu/spadku wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego w informacji/komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedniego miesiąca wyniesie najmniej 10 % w stosunku do miesiąca, w którym złożono ofertę i wartość ta utrzyma się przez co najmniej 3 kolejne miesiące.
2) Zmiana wynagrodzenia następować będzie nie częściej niż dwa razy do roku, i nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy realizacji Umowy. Zmiana wynagrodzenia nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy.
3) Strona zainteresowana zmianą wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia, wraz z analizą wpływu zmiany cen materiałów i kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy na całkowity koszt jej realizacji oraz dokumentami potwierdzającymi zasadność wniosku.
4) Zmiana wynagrodzenia obowiązywać będzie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Strona złożyła wniosek o dokonanie zmiany wynagrodzenia.
5) Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem art. 439 ust 3 ustawy Pzp.
3. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 2 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki :
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi,
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy

4. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy polegającej na zmianie wartości wynagrodzenia brutto/ cen jednostkowych brutto, będących konsekwencją zmiany obowiązującej stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy, w stosunku do stawki przyjętej przez Wykonawcę przy składaniu oferty. Wynagrodzenie / ceny jednostkowe zostaną ponownie wyliczone z uwzględnieniem nowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota podatku od towarów i usług (VAT) i kwota wynagrodzenia brutto / cen jednostkowych brutto. Ust. 3 stosuje się odpowiednio.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (zwana dalej „ustawa o szczególnych rozwiązaniach”) tj.: z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 „ustawa o szczególnych rozwiązaniach”;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawa o „ustawa o szczególnych rozwiązaniach”;;
c)wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 „ustawa o szczególnych rozwiązaniach”.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.