eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU LABORATORIUM CENTRUM BADAWCZO - INNOWACYJNEGO NA TERENIE INSTYTUTU AGROFIZYKI PAN W LUBLINIEOgłoszenie z dnia 2021-06-15

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00083718 z dnia 2021-06-15

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU LABORATORIUM CENTRUM BADAWCZO – INNOWACYJNEGO NA TERENIE INSTYTUTU AGROFIZYKI PAN W LUBLINIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT AGROFIZYKI IM.BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 9461824287

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Doświadczalna 4

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-290

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: (81) 744 50 61

1.5.8.) Numer faksu: (81) 744 50 67

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ipan.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ipan.lublin.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU LABORATORIUM CENTRUM BADAWCZO – INNOWACYJNEGO NA TERENIE INSTYTUTU AGROFIZYKI PAN W LUBLINIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9ecf0500-cce0-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00083718

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00017688/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Roboty budowlane

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/iapan/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/iapan/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ze względu na ograniczoną liczbę znaków pełny opis został zamieszczony w SWZ.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej gwarantowanych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.
Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego odbywa się komunikacja wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Zamawiającego oraz kont jej Użytkowników Wewnętrznych odbywa się komunikacja Zamawiającego z wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania.
Korzystanie z Systemu możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
1) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego):
a) Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
b) lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera - zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek,
c) system operacyjny Windows 7 i późniejsze;
2) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP:
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web, oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnymUżycie przez wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu wykonawcy.
Korzystanie z Systemu przez wykonawców jest bezpłatne.
Użytkownikom Zewnętrznym wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Systemu.
Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg
15. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Systemu.
Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
1) Oferta/wniosek złożony/a przez wykonawcę na Portalu nie jest widoczny/a dla Zamawiającego, ponieważ widnieje w Systemie jako zaszyfrowany/a. Możliwość otwarcia oferty/wniosku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
2) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Portal stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdujące się na potwierdzeniu złożenia oferty/wniosku
W sytuacji awarii Systemu lub przerwy technicznej działania Systemu Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: m.sulej@ipan.lublin.pl (nie dotyczy składania ofert).
W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się następującym znakiem postępowania: A-2401-20/2021.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w w/w celach jest Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin,
2. Instytut - jako administrator danych - dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Pani/Pana dane osobowe.
3. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Instytucie sprawuje Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: k.kajdrowicz@ipan.lublin.pl Dodatkowe dane osobowe Inspektora są dostępne na www.ipan.lublin.pl
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a po zawarciu umowy również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
5. W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. Mogą one zostać również przekazane podmiotom współpracującym z Instytutem w oparciu o umowy powierzenia zawarte zgodnie z 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w zakresie IT, czy obsługą korespondencji.
7. Pani/Pana dane osobowe zawarte w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 oraz 79 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, chyba że okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata- przez cały czas obowiązywania tej umowy.
8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 10. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; W przypadku, gdy wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania daty lub nazwy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych przy czym takie żądanie nie ogranicza przetwarzania tych danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. Zastosowanie mają rów nież ograniczenia, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
11. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: A-2401-20/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa pomieszczeń w budynku laboratorium Centrum Badawczo – Innowacyjnego na terenie Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie”
2. Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na wydzieleniu dodatkowych pomieszczeń z przestrzeni pomieszczenia ekstrudera nr 4 (nr budowlany 05) oraz magazynu wyrobów gotowych nr 8 (nr budowlany 08) wraz z wykonaniem instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz teletechnicznych w Budynku „D” Instytutu Agrofizyki przy ul. Doświadczalnej 4 w Lublinie.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załącznikach nr 1.1 – 1.8 do SWZ, tj.:
1) Załącznik nr 1.1: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - ST wymagania ogólne;
2) Załącznik nr 1.2: Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – SST1 montaż konstrukcji stalowych;
3) Załącznik nr 1.3: Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – ST-E instalacje elektryczne i teletechniczne;
4) Załącznik nr 1.4: Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – SST2 roboty izolacyjne i wykończeniowe;
5) Załącznik nr 1.5: Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy pomieszczeń w budynku laboratorium m Centrum Badawczo – Innowacyjnego na terenie Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie;
6) Załącznik nr 1.6: Aneks do projektu budowlano – wykonawczego przebudowy pomieszczeń w budynku laboratorium Centrum Badawczo – Innowacyjnego na terenie Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie;
7) Załącznik nr 1.7: Przedmiar robót na roboty budowlane i sanitarne;
8) Załącznik nr 1.8: Przedmiar robót na roboty instalacje elektryczne i teletechniczne.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
1) Wykonanie konstrukcji wsporczych (wymiary poszczególnych elementów konstrukcji należy ustalić w naturze w trakcie realizacji robót, uwzględniając m.in. różnice poziomów posadzek – spadków).
2) Wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym wraz z izolacją akustyczną z wełny.
3) Obłożenie ścian osłonowych budynku z płyt warstwowych, płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym.
4) Wykonanie sufitów podwieszanych rastrowych wraz konstrukcją wsporczą.
5) Wykonanie powłok malarskich, okładzin i montażu listew przypodłogowych.
6) Wykonanie instalacji sanitarnej oraz rozbudowa inst. p.poż.
7) Wykonanie instalacji elektrycznej gniazd i oświetlenia wraz z osprzętem elektrycznym i lampami oświetleniowymi oraz przebudowa istniejącego oświetlenia w pomieszczeniu ekstrudera.
8) Dostawa i montaż PATCH PANELU kat. 6 48-portów w istniejącej szafie GPD w serwerowni nr 04 (nr budowlany -1.5).
9) Wykonanie instalacji teletechnicznej wraz z wprowadzeniem do serwerowni i zarobieniem kabli w PATCH PANELU oraz wykonaniem przepustów p.poż.
10) Zabezpieczenie pomieszczeń poza strefą robót przed przedostaniem się kurzu i zanieczyszczeń poprzez wykonanie szczelnych przegród oraz wykonanie szczelnych osłon (śluz) drzwi wyjściowych do pomieszczeń, usytuowanych w strefie prowadzenie robót.
11) Inne roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
12) Zabezpieczenie wyposażenia i sprzętu, znajdującego się w strefie robót przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
13) Uprzątniecie terenu prowadzenia robót oraz wywiezienie i utylizacja odpadów budowlanych, powstałych w trakcie prowadzenia robót.
5. Pozostałe obowiązki wykonawcy wymagane w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia określone zostały w Projektowanych Postanowieniach Umownych ujętych w Załączniku nr 2.1 i 2.2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45214600-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy badawczych obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie zasad określonych w rozdziale XIX SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe w kwocie nie mniejszej niż 100 000,00 zł lub posiada zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł;
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) dotyczącej wykonawcy:
wykonawca musi się wykazać doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zadania obejmującego swoim zakresem budowę, przebudowę lub remont w zakresie obiektów budowlanych kubaturowych,
o wartości robót nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto.
b) dotyczącej osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
wykonawca wskaże co najmniej jedną osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi kierownika budowy/robót, tj. posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu udzielenie zamówienia wykonawca składa:
- odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
c ) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych w kwocie nie mniejszej niż 100 000,00 zł lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Zasady dot. wniesienia wadium opisano w rozdziale XIV SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania opisano w rozdziale X SWZ. 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Postanowienia SWZ dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami Projektowanych Postanowień Umowy (Załącznik nr 2.1 do SWZ), w tym :
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy:
a) w przypadku konieczności wykonania innych wcześniej nieprzewidzianych robót, w strefie przekazanego placu budowy, wówczas Wykonawca jest upoważniony do wystąpienia o wydłużenie okresu na realizację zadania o okres wprowadzonych zakłóceń wraz ze skutkami z tego wynikłymi.
b) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, niewyszczególnionych w OPZ, jak również wykonywania koniecznych rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych, jeżeli będzie potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie lub zmiana wynagrodzenia na warunkach określonych w ust. 2 (jeśli dotyczy);
c) w przypadku wystąpienia siły wyższej (tj. działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego, ogłoszone stany epidemiczne, ogłoszone stany epidemii i inne) uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie umownym lub powodującej zmianę zakresu robót;
d) w przypadku złożenia przez Wykonawcę propozycji, które przyspieszą ukończenie robót, zmniejszą koszty, poprawią sprawność lub wartość robót lub w inny sposób dostarczą Zamawiającemu korzyści;
f) w przypadku omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
g) w przypadku uzasadnionych propozycji zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu umowy przedłożonych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje na piśmie Zamawiający;
h) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu umowy;
i) w przypadku powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy
w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony;
j) w przypadku udzielenia przez Zamawiającego innego zamówienia publicznego, którego wykonanie będzie mieć wpływ na realizację niniejszej Umowy;
m) zaistnienie sytuacji opisanej w § 7 ust. 11 Umowy;
n) wystąpienie okoliczności niezależnych od Stron, których Strony w dniu podpisania Umowy nie przewidziały, a które będą miały wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy;
a także w innych przypadkach wymienionych w art. 455 Prawa zamówień publicznych.
5. Inicjatorem zmian określonych w ust. 1 może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian, ich uzasadnienie oraz termin wprowadzenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-30 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Systemu https://portal.smartpzp.pl/iapan

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-30 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

3. Wraz z Ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy:
1) Oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ (Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie).
2) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu 1, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w zdaniu 1, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, jeżeli sporządzone są w innym języku.
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 2, z tym zastrzeżeniem, że od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum lub spółka cywilna) Zamawiający każdorazowo wymaga przedłożenia pełnomocnictwa dla osoby działającej w ich imieniu.
4) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z uwzględnieniem postanowień rozdziału XIV SWZ
5) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 5 pkt 10 SWZ - w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia. Wzór oświadczenia stanowi element Załącznika nr 5 do SWZ.
6) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby wymagane postanowieniami rozdziału VIII ust. 5 pkt 3 i 4 SWZ, w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
7) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
8) Uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie z ust. 4 pkt 14 i 15 rozdziału XI do SWZ.
2021-06-15 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.