eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opoczno › Dostawa testów identyfikacyjnych, antybiogramowych, niezbędnych odczynników i materiałów eksploatacyjnych ( zgodnie z nazwą określoną w SWZ)Ogłoszenie z dnia 2021-06-15

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00083468 z dnia 2021-06-15

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa testów identyfikacyjnych, antybiogramowych, niezbędnych odczynników i materiałów eksploatacyjnych ( zgodnie z nazwą określoną w SWZ)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304272

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego W Opocznie, ul. Partyzantów 30, 26-300 Opoczno

1.5.2.) Miejscowość: Opoczno

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 754 4822

1.5.8.) Numer faksu: 44 754 4822

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ulawalczak@szpitalopoczno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.szpitalopoczno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa testów identyfikacyjnych, antybiogramowych, niezbędnych odczynników i materiałów eksploatacyjnych ( zgodnie z nazwą określoną w SWZ)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-78917de5-cda9-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00083468

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00012050/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.10 Dostawa testów identyfikacyjnych, antybiogramowych, niezbędnych odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora automatycznego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

szpitalopoczno.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: szpitalopoczno.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://szpitalopoczno.ezamawiajacy.pl w zakładce ,,Korespondencja” lub elektronicznie na adres e-mail: ulawalczak@szpitalopoczno.pl lub zamowienia2@szpitalopocno.pl2. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://oneplace.marketplanet.pl oraz uznaje go za wiążący.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Po wybraniu opcji ,,Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl , gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie ,,Zarejestruj się”4. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Za dzień przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki ,,Korespondencja”.5. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, zaufanego i osobistego.6. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:a) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;b) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml itp.) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;c) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).7. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s;b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),c) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV2GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10,4, Linux lub ich nowsze wersje;d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Exploer minimalnie wersja 10.0;e) włącz obsługa JavaScript;f) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf8. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości do 100 MB w formatach: txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, zls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XML-sig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenec.UWAGA - więcej informacji w części XI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 7/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa testów identyfikacyjnych, antybiogramowych, niezbędnych odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora automatycznego do identyfikacji, oznaczeń lekowrażliwości drobnoustrojów, dostawa podłoży hodowlanych wraz z dzierżawą automatycznego systemu do monitorowania posiewów krwi z płynów ustrojowych oraz dostawa podłoży hodowlanych i krążków antybiotykowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: - najniższa cena – 60 %
- termin dostawy - 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu,
na zasadach określonych w pkt. 6 SWZ.
2. Określenie warunków udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu– zgodnie z załącznikiem nr 2 do swz;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
b) Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu– zgodnie z załącznikiem nr 2 do swz;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) Znak jakości CE , odnoszący się do sprzętu i testów
b) Karty charakterystyki produktu i substancji niebezpiecznych ( jeżeli dotyczy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, może być na płycie CD)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) Znak jakości CE , odnoszący się do sprzętu i testów
b) Karty charakterystyki produktu i substancji niebezpiecznych ( jeżeli dotyczy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, może być na płycie CD)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów, o których mowa w pkt.9.1:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tę okoliczność;
2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą:
a) zmiany nazwy firmy Wykonawcy i Zamawiającego,
b) zmiany adresu siedziby firmy Wykonawcy i Zamawiającego,
c) zmiany konta bankowego Wykonawcy i Zamawiającego,
d) zmiany nazwy produktu, numeru katalogowego, nazwy producenta – przy niezmienionym produkcie, gdy nastąpi brak produktów na rynku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy ( np. wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji) – istnieje możliwość zastąpienia produktem o tym samym zastosowaniu, produktu równoważnego ale przy cenie nie wyższej niż w umowie.
f) Zmiany cen produktów, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy spowodowane przez:
- zagrożenia nadzwyczajne tzn. to zagrożenia wywołane przyczynami naturalnymi lub
cywilizacyjnymi, mogące spowodować znaczne zniszczenie środowiska, lub istotne pogorszenie jego stanu albo zagrożenia życia ludzi w wyniku zanieczyszczenia, skażenia elementów środowiska,
- przyczyny naturalne tzn. powodzie, susze, wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, sztormy, huragany, gwałtowne opady, masowe występowania chorób, lawiny, burze gradowe,
- zagrożenia dostaw, wynikające z problemów komunikacyjnych i czynnika ludzkiego niezależnego od stron.
g) niewyczerpania całości szacunkowej ilości w okresie, na jaki umowa została zawarta, jak również nieprzekroczenia wartości szacunkowej umowy określonej w § 4 ust. 1 w tym okresie - w tych sytuacjach okres obowiązywania umowy dostawy i dzierżawy może ulec przedłużeniu na wniosek Zamawiającego maksymalnie o 3 (słownie: trzy) miesiące, a Wykonawca tym wnioskiem jest związany;
3. Zmiany do umowy w przypadkach, o których mowa w ust 2 , z zastrzeżeniem lit. (g), mogą nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego i będą mogły być wprowadzone jedynie za zgodą obu stron w drodze pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
4. Zamawiający dopuszcza obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Obniżenie cen jednostkowych może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga aneksu do umowy.
Numeracja tak jak umowa-projekt
Pozostałe zmiany w umowa -projekt

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-24 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://szpitalopoczno.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-24 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-06-15 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.