eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › "Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Dzielnicy VI" w trybie zaprojektuj i zbudujOgłoszenie z dnia 2023-02-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Dzielnicy VI" w trybie zaprojektuj i zbuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Miasta Krakowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 357116163

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Centralna 53

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-586

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 126167000

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdmk.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdmk.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Dzielnicy VI" w trybie zaprojektuj i zbuduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c773719b-a2e7-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00083404

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044822/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Dzielnicy VI. Realizacja w trybie zaprojektuj i zbuduj.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem
platformazakupowa.pl w profilu nabywcy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow.
2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,
odbywa się za pośrednictwem platforma zakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
3.Szczegółowe uregulowania w zakresie korespondencji zawiera SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platforma zakupowa.pl tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż
512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer, 4) włączona obsługa JavaScript, 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6) Szyfrowanie na platforma zakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 7) Oznaczenie
czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 1) akceptuje warunki korzystania z platforma zakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod ww. adresem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod ww. adresem.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja zamawiającego (administratora) o przetwarzaniu danych osobowych (Wykonawcy) - Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

▪ administratorem Pani/Pana (Wykonawcy) danych osobowych jest: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417, email: sekretariat@zdmk.krakow.pl,
▪ administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod@zdmk.krakow.pl,
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji,
▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”,
▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy,
▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
▪ posiada Pani/Pan:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
▪ nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, lit. d lub lit. e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; -na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Informacja:

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/II/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia:

a) Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robót budowlanych w zakresie oświetlenia przejścia dla pieszych w wybranych lokalizacjach w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego pn.: "Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Dzielnicy VI" w trybie zaprojektuj i zbuduj,

b) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą następujących dokumentów:

▪ Projektowane postanowienia umowy (PPU) – załącznik nr 2 do SWZ,
▪ Program Funkcjonalno-Użytkowy z załącznikami (PFU) – załącznik nr 8 do SWZ,

c) W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SWZ nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania,

d) Wykonawca zobowiązany jest udzielić: minimum 36 – maksimum 60 miesięcy gwarancji jakości na Przedmiot umowy, w tym w szczególności na wykonane robot, użyte materiały i zabudowane urządzenia (Oferty zawierające okres gwarancji jakości na Przedmiot umowy, w tym w szczególności na wykonane robot, użyte materiały i zabudowane urządzenia krótszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone).

e) Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1083). Szczegółowy opis wymagań w tym zakresie zawiera SWZ

2. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinna być zgodna z załącznikiem nr 2 do SWZ, tj. projektowanymi postanowieniami umowy. Niespełnienie danego warunku spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.

3. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących wskazane niżej czynności - za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane:

a) pracownicy niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych,

b) pracownicy fizyczni – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych.

Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego.

4. Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego w części I pkt 3 SWZ, zgodnie z zapisami Projektowanych Postanowień Umowy.

5. Termin realizacji umowy:

a) wykonanie 8 dokumentacji projektowych w zakresie wszystkich lokalizacji wskazanych w § 2 ust. 2 pkt. 1 PPU i wydanie ich Zamawiającemu każdorazowo wraz z odrębnym zaświadczeniem o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub stosowną decyzją administracyjną uprawniającą do wykonania robót budowlanych objętych zakresem przedkładanej Dokumentacji projektowej - w terminie 195 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy,

b) zakończenie realizacji robót budowlanych w zakresie każdej lokalizacji wskazanej w § 2 ust. 2 pkt. 1 PPU każdorazowo w terminie 90 dni od daty protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy w zakresie danej lokalizacji, z zastrzeżeniem pkt. 5 PPU,

c) zakończenie realizacji 8 robót budowlanych w zakresie wszystkich lokalizacji wskazanych w § 2 ust. 2 pkt. 1 PPU, a tym samym zakończenie realizacji całego Przedmiotu umowy - nie później niż 285 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy.

6. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp:

a) przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej,

b) nie przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej będzie skutkowało odrzuceniem jego oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 18) ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 285 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych rodzajowo zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7) ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego. Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie będą odpowiadały warunkom niniejszego postępowania określonym w projektowanych postanowieniach umowy i jego załącznikach oraz w SWZ – z uwzględnieniem szczególnych uwarunkowań wynikających z okoliczności udzielenia zamówienia podobnego oraz specyfiki zakresu przedmiotowego zamówienia podobnego. Udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7) ustawy Pzp nastąpi po przeprowadzeniu postępowania właściwego dla zamówienia z wolnej ręki/rozeznania rynku. Wraz z zaproszeniem do negocjacji, zostaną przekazane Wykonawcy w szczególności niezbędne informacje i dokumenty opisujące szczegółowo zakres przedmiotowy zamówienia podobnego, warunki jego realizacji, warunki udziału w postępowaniu (jeśli Zamawiający je określi) oraz sposób przeprowadzenia negocjacji. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych rodzajowo zamówień o których mowa wyżej zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

C – Cena brutto = 60%

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 60 punktów, natomiast pozostali wykonawcy – odpowiednio mniej punktów, według poniższego wzoru:

C = (Cena minimalna / Cena badanej oferty) x 60 pkt

G – Okres gwarancji jakości na Przedmiot umowy, w tym w szczególności na wykonane roboty, użyte materiały i zabudowane urządzenia = 40%

Sposób oceny:

▪ Okres gwarancji jakości na Przedmiot umowy, w tym w szczególności na wykonane roboty, użyte materiały i zabudowane urządzenia: 36 miesięcy – 0pkt,
▪ Okres gwarancji jakości na Przedmiot umowy, w tym w szczególności na wykonane roboty, użyte materiały i zabudowane urządzenia: 48 miesięcy – 20pkt,
▪ Okres gwarancji jakości na Przedmiot umowy, w tym w szczególności na wykonane roboty, użyte materiały i zabudowane urządzenia : 60 miesięcy – 40pkt,

licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego całego Przedmiotu umowy.

Oferty zawierające okres gwarancji jakości na Przedmiot umowy, w tym w szczególności na wykonane roboty, użyte materiały i zabudowane urządzenia krótszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone jako nie spełniające wymagań SWZ.

Za nie wskazanie w formularzu oferty okresu gwarancji jakości na Przedmiot umowy, w tym w szczególności na wykonane roboty, użyte materiały i zabudowane urządzenia, wykreślenie tylko jednego lub wszystkich wskazanych okresów gwarancji nie otrzyma dodatkowych punków w tym kryterium oceny ofert. W takim przypadku Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zaproponował najkrótszy okres gwarancji jakości na Przedmiot umowy, w tym w szczególności na wykonane roboty, użyte materiały i zabudowane urządzenia, tj. okres 36 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego całego Przedmiotu umowy.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w SWZ oraz otrzyma największą liczbę punktów.

Zamawiający przyjmuje że 1 pkt = 1 %.

N = C + G

gdzie:

N – łączna ilość punktów badanej oferty
C – ilość punktów badanej oferty w kryterium Cena
G – ilość punktów badanej oferty w kryterium Okres gwarancji jakości na Przedmiot umowy, w tym w szczególności na wykonane roboty, użyte materiały i zabudowane urządzenia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości na Przedmiot umowy, w tym w szczególności na wykonane roboty, użyte materiały i zabudowane urządzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

d) zdolności technicznej lub zawodowej:

1) posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali:

 co najmniej 2 opracowania dokumentacji projektowej dotyczące budowy lub przebudowy oświetlenia ulicznego,

 co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie oświetlenia ulicznego

Zamawiający dopuszcza wykonanie w/w zakresu robót w ramach różnych zadań / umów / zarówno w formule „zaprojektuj i zbuduj”, jak i w formie odrębnej roboty budowlanej i usługi projektowej).

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie/spółki cywilnej/wykonawcy polegającego na zasobach innego podmiotu, powyższy warunek zostanie uznany za spełniony gdy wszystkie minimum cztery zamówienia samodzielnie wykonał jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie/spółka cywilna/jeden ze wspólników spółki cywilnej/podmiot udostępniający wykonawcy swoje zasoby lub gdy minimum oba zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej wykonał jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie/spółka cywilna/jeden ze wspólników spółki cywilnej/podmiot udostępniający wykonawcy swoje zasoby a minimum oba zamówienia na wykonanie robót budowlanych wykonał inny wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie/spółka cywilna/inny wspólnik spółki cywilnej/ podmiot udostępniający wykonawcy swoje zasoby.

UWAGA! W przypadku spółki cywilnej, zamówienie - wykazane na spełnienie powyższego warunku - wykonane przez spółkę a nie poszczególnych wspólników, zamawiający uzna jako zamówienie wykonane przez pojedynczego wykonawcę a nie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe z uprawnieniami budowlanymi do projektowania i kierowania robotami budowlanymi (co najmniej jedną osobą) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

2. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w niniejszej części specyfikacji nastąpi na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w części IV SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu (wzór) – załącznik nr 11 do SWZ,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 6 do SWZ (wzór),

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wówczas w powyższym wykazie robót budowlanych zobowiązany jest podać jedynie te roboty budowlane, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7 do SWZ,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda załączenia przez Wykonawcę do oferty przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) wypełniony Formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ (wzór),

b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SWZ (wzór),

c) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4 do SWZ (wzór),

d) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba / osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej,

e) Pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się
o zamówienie tzw. „konsorcja oraz spółek cywilnych”),

f) Oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – załącznik nr 5 do SWZ (wzór),

g) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby własne – załącznik nr 9 do SWZ (wzór),

h) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby własne o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 10 do SWZ,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. W toku prowadzonego postępowania komunikacja pomiędzy zamawiającym
a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia następować będzie za pośrednictwem lidera (pełnomocnika) o którym mowa w pkt. 1 w części V SWZ.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, każdy
z wykonawców wraz z ofertą składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 4 do SWZ (wzór).

4. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 4 do SWZ (wzór).

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (wspólnicy spółki cywilnej) składają wraz z ofertą oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - załącznik nr 5 do SWZ (wzór).

7. Zgodnie z zapisami w części IV pkt 1 SWZ, Zamawiający będzie żądał od Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie / wspólników spółki cywilnej, dokumentu wymienionego w części IV w punkcie 1 lit. a) SWZ.

8. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie należytego wykonania umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z przesłankami określonymi w Projektowanych Postanowieniach Umowy - załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-23 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 oraz pkt. 7 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
2. Wykonawca, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.