eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Górowo Iławeckie › Dostawa kruszyw na remonty dróg na terenie gminy Górowo Iławeckie.Ogłoszenie z dnia 2023-02-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa kruszyw na remonty dróg na terenie gminy Górowo Iławeckie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GÓROWO IŁAWECKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510742913

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 17

1.5.2.) Miejscowość: Górowo Iławeckie

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-220

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 897611322

1.5.8.) Numer faksu: 897611530

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@uggorowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://gorowoil-ug.bip-wm.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gorowoilaweckie

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa kruszyw na remonty dróg na terenie gminy Górowo Iławeckie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a114fc22-9b1c-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00083323

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038328/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa kruszyw na remonty dróg na terenie gminy Górowo Iławeckie.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00051847

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIZ.271.1.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszyw na remonty dróg na terenie gminy Górowo Iławeckie:
Kliniec dolomitowy o frakcji 4-31,5mm w ilości 2000 ton,
wraz z transportem i wyładunkiem na placu Zamawiającego tj. ul. Przemysłowa 3 w Górowie Iławeckim w Górowie Iławeckim z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie Gminy Górowo Iławeckie

2. Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga następujących parametrów materiałów, których standardy jakościowe zostały określone poniżej i odnoszą się do istotnych cech przedmiotu zamówienia:
1) kliniec – kruszywo dolomitowe o frakcji 4-31,5mm – 2000 ton
Kliniec o frakcji 4-31,5mm powstały w wyniku kruszenia kamienia dolomitowego. Kruszywo musi spełniać wymagania normy PN-EN 13043:2004 + PN-EN 13043:2004/AC:2004P + PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

wraz z transportem i wyładunkiem na placu Zamawiającego tj. ul. Przemysłowa 3 w Górowie Iławeckim lub ul. Kościuszki 17 w Górowie Iławeckim z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie Gminy Górowo Iławeckie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.