eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Dowóz uczniów szkół Pow. Lub. na miejsce staży w ramach proj. pn. Nowe kwalifikacje realiz. w ramach RPO WL na 2014-2020, Oś prioryt: 12 Edukacja, kwalif., kompetencje, Dział: 12.4 Kształcenie zawod.Ogłoszenie z dnia 2021-06-15


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00083101 z dnia 2021-06-15

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz uczniów szkół Pow. Lub. na miejsce staży w ramach proj. pn. Nowe kwalifikacje realiz. w ramach RPO WL na 2014-2020, Oś prioryt: 12 Edukacja, kwalif., kompetencje, Dział: 12.4 Kształcenie zawod.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Lubelski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019508

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Spokojna 9

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-072

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 52 86 600

1.5.8.) Numer faksu: 81 52 86 601

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiat.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.lublin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz uczniów szkół Pow. Lub. na miejsce staży w ramach proj. pn. Nowe kwalifikacje realiz. w ramach RPO WL na 2014-2020, Oś prioryt: 12 Edukacja, kwalif., kompetencje, Dział: 12.4 Kształcenie zawod.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6db3756a-cd05-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00083101

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003868/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.26 Transport (Projekt)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Nowe kwalifikacje” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://splublin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=604

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu - https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej - przetargi@powiat.lublin.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Elżbieta Pyz , tel. 81 52 86 663, Bernadetta Mikus-Kocka, tel. 81 528 67 45
email: przetargi@powiat.lublin..pl
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
- specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu
TLS 1.2,
- format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
- oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
- integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
- Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,
- Mozilla Firefox od wersji 15,
- Google Chrome od wersji 20.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Zamawiający przekazuje identyfikator postępowania na miniPortalu jako załącznik Nr 5 do SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Dowóz uczniów szkół Powiatu Lubelskiego na miejsce staży w ramach projektu pn. „Nowe kwalifikacje” realizowanego w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji; odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność; obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; Wykonawca posiada: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO; Wykonawcy nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w BZP, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zam.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGM-ZP.272.1.7.2021.EP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 185040,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów szkół Powiatu Lubelskiego na miejsce staży (teren powiatu lubelskiego/regionu lubelskiego oraz innych regionów Polski) w ramach projektu pn. „Nowe kwalifikacje” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe, zgodnie z poniższymi wymogami: dowóz 510 uczniów następujących szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu powiatu lubelskiego:
1) Zespół Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach, ul. Bychawska 4 , 24-200 Bełżyce,
2) Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach, Piotrowice 183, 23-107 Piotrowice,
3) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach ul. Różana 8, 21-025 Niemce,
4) Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie, 23-100 Bychawa
5) Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli – Technikum Pszczelarskie im. Zofii i Tadeusza Wawrynów w Pszczelej Woli, Pszczela Wola 9, 23-107 Strzyżewice.
W okresie obowiązywania umowy przewidywana maksymalna liczba kilometrów wynosi 41 120 km.
Wartości mają charakter szacunkowy z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia. Zamówienie ma charakter wtórny do zamówienia na organizację staży. W przypadku zmiany ich ilości (zmniejszenia) nastąpi odpowiednio zmniejszenie liczby kursów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60140000-1 - Nieregularny transport osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: CENA 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach).
2) Oświadczenie, o których mowa w rozdziale 8.1 SWZ;
3) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), Zamawiający żąda od Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
Pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale 13.4 pkt 3) lit c) i pkt 4) SWZ składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność notarialnie - w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu.
Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W przyp. określonych w art.436 pkt 4: zmiany stawki VAT. Cena brutto ulegnie zmniejszeniu przy obniżeniu stawki VAT lub cena brutto ulegnie powiększeniu przy podwyższeniu stawki VAT, cena netto pozostaje bez zmian. Zmiana stawki - z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę w formie aneksu do umowy. Cena netto może ulec zmianie raz w roku w wyniku wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę z 7 dni przed planowaną zmianą. Wykonawca do ww. wniosku dołącza uwierzytelnione kopie umów z osobami realizującymi zamówienie, a ich wynagrodzenia Wykonawca ma obowiązek zwiększyć gdy zwiększy się wynagrodzenie minimalne. Wykonawca do wniosku dołącza również oświadczenie o aktualności umów na dzień składania wniosku, w tym potwierdzające brak aneksów zwiększających wynagrodzenia tych osób. Odmowa załączenia do wniosku ww. umów i oświadczeń spowoduje negatywne rozpatrzenia przez Zamawiającego. Jeżeli pracownicy Wykonawcy realizujący przedmiot umowy posiadają wynagrodzenie brutto wyższe od wynagrodzenia minimalnego po jego zmianie to Wykonawcy nie przysługuje prawo występowania do Zamawiającego o waloryzację ceny umowy - zmiana wynagrodzenia min. nie będzie miała wpływu na koszt wykonania zamówienia. Cena netto może ulec zmianie w wyniku zmiany zasad podlegania ubezpiecz. społecz. lub ubezpiecz. zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społecz. lub zdrowotne. Wyk. może zwrócić się do Zam. z wnioskiem o zmianę 7 dni przed planowaną zmianą. Wyk. do wniosku dołącza uwierzyt. kopie umów z osobami realizującymi zamówienie objętych zmianami. Jeżeli ww. zmiany powodują wzrost kosztów wykonania zam., wyk. może żądać podniesienia ceny netto za realizację umowy. Cena netto może ulec zmianie w wyniku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracownicz. planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4.10.2018 r. o pracownicz. planach kapitałowych. Wyk. może zwrócić się do Zam. z wnioskiem o ww. zmianę 7 dni przed planowaną zmianą. Wyk. do ww. wniosku dołącza uwierzyt. kopie umów z osob. realizującymi umowę objętych zmianami. Jeżeli ww. zmiany powodują wzrost kosztów wyk. zam. to wyk. może żądać podniesienia ceny netto za realizację umowy. Ww. zmiany wynagrodz. nastąpić raz w roku, w styczniu. W przyp. z art. 439 ust. 2: Cena netto może ulec zmianie raz w roku o wskaźnik średnioroczny cen towarów i usług konsumpcyjnych Prezesa GUS. Zmiana może nastąpić na pisemny wniosek Wyk., w formie aneksu do umowy oraz wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po zawarciu aneksu. Zam. zastrzega, iż Wyk. nie będzie uprawniony do zmiany wynagrodzenia jeżeli wskaźnik ten nie przekroczy 2%, pierwsza zmiana może nastąpić w styczniu 2022 r. Maks. wartość zmiany wynagrodz. w następstwie zastosowania powyższych postanowień o zasadach wprowadzenia zmian tej wysokości to 5%. W przypadku ograniczenia ilościowego przedmiotu zamówienia miejsc odbywania się staży, wynagrodz. będzie wypłacone za zrealizowaną część zamówienia. W przypadku zmiany terminu zakończenia staży zmieni się termin realiz. umowy, nie później niż do zakończenia terminu staży określonego we wniosku o dof. Jeżeli wynagrodz. Wyk. zostało zmienione na ww. zasadach Wyk. zobowiązany jest do zmiany wynagrodz. podwyk. o tę wartość, o którą zmieniono jego wynagrodzenie, w formie aneksu, w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu do umowy. Wyk. składa Zam. potwierdzoną kopię aneksu z podwykonawcą w terminie 14 dni. W przypadku odmowy złożenia ww. kopii w ww. terminie zostanie naliczona kara umowna - 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień roboczy zwłoki w złożeniu kopii. W przypadku braku zawarcia przez Wykonawcę aneksu, o który mowa w ust. 4 z podwykonawcą w terminie określonym w ust. 4, Zam. naliczy Wyk. karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki w zawieraniu aneksu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-23 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-23 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-22

2021-06-15 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.