eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Remont zabezpieczający budynek dawnego spichlerza w miejscowości Kwietniki dz. 58, gmina Paszowice wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A/4039 z dnia 18.10.2010rOgłoszenie z dnia 2023-02-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont zabezpieczający budynek dawnego spichlerza w miejscowości Kwietniki dz. 58, gmina Paszowice wpisanego do rejestru zabytków decyzją
nr A/4039 z dnia 18.10.2010r

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział Terenowy we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mińska 60

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 54-610

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.wroclaw@kowr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kowr.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.kowr.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont zabezpieczający budynek dawnego spichlerza w miejscowości Kwietniki dz. 58, gmina Paszowice wpisanego do rejestru zabytków decyzją
nr A/4039 z dnia 18.10.2010r

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-76d5d257-664e-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00083027

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00045456/26/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Kwietniki, dz. 58 gmina Paszowice, powiat jaworski - remont zabytkowego spichlerza Remont dachu i portyku z zabezpieczeniem ścian

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00446168/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WRO.WOP.260.50.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 328224,10 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamierzenia jest remont zabezpieczający budynek dawnego spichlerza w miejscowości Kwietniki dz. 58, gmina Paszowice wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A/4039 z dnia 18.10.2010r

ZAKRES ROBÓT:
-Wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej budynku oraz wymiana elementów zdegradowanych.
-Wymiana pokrycia dachowego z dachówki oraz obróbek blacharskich koszy.
-Wymiana instalacji piorunochronnej na zasadzie odtworzenia w istniejącej lokalizacji.
-Lokalna wymiana odcinków zdegradowanych belek drewnianych stropu poddasza.
-Wymiana desek podłogowych stropu poddasza.
-Zamurowanie wnęk okiennych usytuowanych pod podciągiem stropu poddasza i parteru.
-Przemurowanie prawego narożnika cokołu muru elewacji frontowej.
-Remont spocznika przed wejściem do budynku, naprawa lica muru – prawa strona pseudoportyku.
-Konserwacja antykorozyjna belek stalowych pseudoportyku.
-Odbudowa prawej kolumny pseudoportyku.
-Przemurowanie nadproży okulusa i drzwi wejściowych do budynku.
-Naprawa tynków elewacji frontowej, odtworzenie boni w płaszczyźnie ściany pseudoportyku.
-Malowanie, konserwacja drzwi i drewnianych elementów lukarn i okiennic.
-Demontaż wiaty garażowej, przyległej do elewacji bocznej budynku (samowola).
-Demontaż pokrycia dachowego z dachówki oraz instalacji piorunochronnej.
-Demontaż elementów więźby dachowej, zniszczonych przez korozję biologiczną.
-Demontaż podłogi oraz belek stropu poddasza zniszczonych przez korozję biologiczną.
-Skucie wtórnych tynków elewacyjnych z zaprawy cementowo-wapiennej

Szczegółowy zakres prac określony został w projekcie umowy, dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, STWiOR,. Wymieniona dokumentacja stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia i znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego https://kowr.eb2b.com.pl/ w zakładce przedmiotowego postępowania

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 358260,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 958816,49 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 358260,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Remontowy Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 390278693

7.3.3) Ulica: Ul. II Armii Wojska Polskiego 35

7.3.4) Miejscowość: Legnica

7.3.5) Kod pocztowy: 59-220

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 358260,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.