eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strzebielinek › Dostawy artykułów spożywczych w roku 2023Ogłoszenie z dnia 2023-02-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy artykułów spożywczych w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZEBIELINKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001077565

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: B/N

1.5.2.) Miejscowość: Strzebielinek

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-250

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: strzebielinek@post.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzebielinek.naszdps.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy artykułów spożywczych w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-76512e22-a61c-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00082892

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053276/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawy artykułów spożywczych w roku 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/724602

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, https://platformazakupowa.pl/transakcja/724602
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji
elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem:

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: : 1. Zgodnie z pkt 8 SWZ
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.1 ppkt b), podmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 7.4, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci
elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .txt; .rtf; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls;
.ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): : Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję,
że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku 84- 50 Gniewino. Przedstawicielem
administratora jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych i można się z nim skontaktować poprzez adres e-mail:
strzebielinek.dps@wp.pl, nr. tel: 58 676-75-90 wew. 18;
b) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków określonych w art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
d) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania wskazanych w pkt. 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
e) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko
instytucje upoważnione z mocy prawa.
f) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
g) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AT.331.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w
Strzebielinku w 2023 roku, której zakres obejmuje dostawy różnych artykułów spożywczych tzw. produktów trwałych

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15330000-0 - Przetworzone owoce i warzywa

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15820000-2 - Sucharki i herbatniki; wyroby piekarskie i ciastkarskie o przedłużonej trwałości

15830000-5 - Cukier i produkty pokrewne

15840000-8 - Kakao; czekolada i wyroby cukiernicze

15860000-4 - Kawa, herbata i podobne produkty

15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

15981000-8 - Wody mineralne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z wytycznymi pkt 14 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, o
którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp które stanowi wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i spełnienie warunków
udziału na dzień składania ofert, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przypadku zaoferowania produktów równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty przedmiotowe
środki dowodowe, tj. dokumenty potwierdzające równoważność zaoferowanego produktu z produktem wymaganym przez
zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby dokumenty były wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości,
niezależny od producenta oferowanego materiału wykonawcy składającego ofertę, importera lub dystrybutora produktu
równoważnego, bądź wydane przez producenta, które potwierdzą jakość oferowanych produktów równoważnych oraz
możliwość zastosowania ich w miejsce wymaganych przez Zamawiającego

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

dokumenty potwierdzające równoważność zaoferowanego produktu z produktem wymaganym przez zamawiającego

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców i/lub polegania na
zasadach innych podmiotów oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie konkretnego warunku udziału w postepowaniu składa:
a) każdy Wykonawców - art 125 ust. 4 Pzp oraz
b) każdy podmiot udostępniający - art. 125 ust 5 Pzp

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w okolicznościach o których mowa w art. 455 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
a) zmiany produktu dostarczanego przez Wykonawcę na równoważny lub lepszy pod względem jakości w stosunku do
zaoferowanego w ofercie, w przypadku niemożliwości jego dostarczenia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w
szczególności takich jak: zaprzestanie lub zmiana profilu produkcji przez producenta, upadłość lub likwidacja producenta,
b) działania siły wyższej. Dla potrzeb umowy „siła wyższa” oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: katastrofalne działania
przyrody, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, zaburzenia życia społecznego.
Zmiana umowy wynikająca z powyższych okoliczności nie może wykraczać poza to, co jest konieczne w celu
przeciwdziałania skutkom takiej zmiany okoliczności.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:
a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
b) cen jednostkowych towarów ustalonych na podstawie oferty Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę
zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-14 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.