eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brusy › "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Odwodnienie miasta Brusy" - "Wykonanie odwodnienia ulic Reymonta, Mickiewicza, Słowackiego i Prusa w Brusach.".Ogłoszenie z dnia 2023-02-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Odwodnienie miasta Brusy” - „Wykonanie odwodnienia ulic Reymonta, Mickiewicza, Słowackiego i Prusa w Brusach.”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brusy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351251

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Na Zaborach 1

1.5.2.) Miejscowość: Brusy

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-632

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 523969300

1.5.8.) Numer faksu: 523969303

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@brusy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: brusy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Odwodnienie miasta Brusy” - „Wykonanie odwodnienia ulic Reymonta, Mickiewicza, Słowackiego i Prusa w Brusach.”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-44e1243f-8fe9-11ec-94c8-de8df8ed9da1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00082566

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00040371/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Odwodnienie miasta Brusy” - Wykonanie odwodnienia ulic Reymonta, Mickiewicza, Słowackiego i Prusa w Brusach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych – wsparcie dotacyjne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-44e1243f-8fe9-11ec-94c8-de8df8ed9da1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej pod adresem: um@brusy.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Postępowanie można wyszukać ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
6. Sposób sporządzenia i przekazywania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych).
7. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności”), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści „Formularza do komunikacji”).
9. Zamawiający przekazuje link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania oraz Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia w Załączniku nr 5 do SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
10. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
11. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”) lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e- mail: um@brusy.pl.
12. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
13. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
Cd. w Informacjach dodatkowych

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 24. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brusy, którą reprezentuje Burmistrz Brus, z siedzibą przy ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy;
 inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest Magdalena Zarębska, z którą można kontaktować się e-mailem: iod@brusy.pl; pod numerem telefonu 52-39-69-300 lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Odwodnienie miasta Brusy” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – „Wykonanie odwodnienia ulic Reymonta, Mickiewicza, Słowackiego i Prusa w Brusach” prowadzonym w trybie podstawowym;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):  nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Nr ZP.271.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: „Odwodnienie miasta Brusy” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Odwodnienie ulic Reymonta, Mickiewicza, Słowackiego i Prusa w Brusach.
2. Inwestycja objęta nadzorem polegała będzie na:
1) Budowa odwodnienia ulic Reymonta, Mickiewicza, Słowackiego i Prusach w Brusach
a) budowa kanałów deszczowych z rur o średnicy Ø400x11,7 mm oraz Ø300x9,6mm, Ø1200 WIPRO,
b) budowa przykanalików deszczowych z rur o średnicy Ø110x3,2mm, Ø160x4,7mm
oraz Ø200x5,9mm,
c) montaż studni ściekowych wpustów ulicznych prefabrykowanych o średnicy Ø500
z betonu klasy nie niższej niż C35/45 z osadnikiem, zwieńczenie studni wpustem, ulicznym żeliwnym klasy D 400,
d) montaż studni rewizyjnych prefabrykowanych o średnicy Ø1000 oraz Ø1200 i 2000 mm
z betonu klasy nie niższej niż C35/45 wraz z przykryciem włazem kanałowym żeliwnym okrągłym Ø600mm (klasa B125 oraz D400 w zależności od lokalizacji w terenie)
e) montaż studni wpadowej przed wlotem do urządzeń podczyszczającyh z kręgów betonowych Ø2000 mm z betonu klasy nie niższej niż C35/45 z odsadnikiem w dnie oraz osadnikiem poziomym zewnętrznym na wlocie do studni o długości 2,0 m,
f) rozbiórkę istniejących warstw nawierzchni drogowych chodników i jezdni (podbudowa i nawierzchnia) na całej szerokości pasa drogowego oraz wykonanie nowych wg następujących warstw:
- jezdnia – nawierzchnia asfaltowa (warstwa ścieralna AC11S gr. 4 cm, Warstwa wiążąca AC16W gr. 4 cm), podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm, warstwa gruntu stabilizowanego cementem RM=1,5-2,5MPA
- chodniki i wjazdy – kostka brukowa cegiełka gr. 8 cm (szara, wjazdy – grafitowa) na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 4 cm i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 10 cm
2) Budowa zbiornika retencyjnego na dz. 72/64 na potrzeby odprowadzenia wód deszczowych z ulic Osiedla Słowackiego (powierzchnia zbiornika 3700m2)
3. Zamówienie obejmuje:
a) pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej,
b) pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej,
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).
5. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie wykonywać zlecony nadzór zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
6. Inspektor nadzoru inwestorskiego realizując zadanie będzie zobowiązany do:
1) reprezentowania Zamawiającego – Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, w szczególności z projektami budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, decyzjami, przepisami prawa, w zakresie BHP, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy o roboty budowlane z Wykonawcą Inwestycji;
2) kontroli prawidłowości zafakturowania wykonanych robót, potwierdzenia faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad także na żądanie Zamawiającego, kontrolowania rozliczeń budowy;
3) zatwierdzania materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami umowy zawartej z wykonawcą robót i dokumentacją projektową, w tym również z projektami budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, dla wszystkich robót;
4) organizowania roboczych narad koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robót
z udziałem Zamawiającego i wszystkich niezbędnych stron oraz sporządzania protokołów z tych narad,
5) opiniowania wniosków wykonawcy robót w sprawie zmiany sposobu wykonania robót budowlanych, w tym zmiany materiałów, urządzeń i technologii,
6) w razie zaistnienia robót dodatkowych niezwłocznego zgłoszenia na piśmie konieczności wykonania tych robót wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, dokonanie uzgodnień z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub niezbędnej dokumentacji na roboty dodatkowe,
7) niezwłocznego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od założeń w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,
8) rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w trakcie realizacji zamówienia;
9) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;
10) dokonywania odbiorów częściowych robót zanikających i ulegających zakryciu;
11) sprawdzania i zatwierdzanie operatu kolaudacyjnego przed odbiorem końcowym;
12) uczestnictwa w odbiorze końcowym inwestycji i przyjmowania od wykonawców wszelkich dokumentów wymaganych w terminie odbioru (w tym sprawdzenia kompletności dokumentów, atestów, aprobat technicznych, protokołów pomiarów, DTR, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów i ich części, dziennika budowy oraz innych), niezbędnych do odbioru końcowego całego zadania;
13) wydawania kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych;
14) żądania od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę;
15) bieżącej kontroli ilości i terminowości wykonywanych robót;
16) podejmowania działań w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji;
17) po rozpoczęciu robót budowlanych nadzorowania budowy z taką częstotliwością oraz w takich godzinach, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, w sytuacjach wyjątkowych niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna, najpóźniej w następnym dniu od powiadomienia;
18) kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie
w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót;
19) informowania na bieżąco Zamawiającego o przebiegu prac, o napotkanych problemach i podjętych działaniach zaradczych mających na celu ich przezwyciężenie (wczesne ostrzeganie, zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót);
20) prowadzenia dokumentacji fotograficznej inwestycji w szczególności robót ulegających zakryciu, wykonanych wadliwie lub z opóźnieniem i udostępnianie jej na każde żądanie Zamawiającego;
21) udziału w przekazaniu placu budowy;
22) uczestnictwa w okresie gwarancji i rękojmi przy przeglądach gwarancyjnych
na zawiadomienie Zamawiającego, potwierdzenia usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi bez dodatkowego wynagrodzenia;
23) wykonywania innych czynności, przewidzianych dla inspektora nadzoru
w umowie z wykonawcą inwestycji;
24) wykonania czynności odnoszących się do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót;
25) przyjęcia od kierownika budowy dokumentacji powykonawczej, dziennika budowy oraz po uprzednim ich sprawdzeniu przekazania ich Zamawiającemu,
26) przygotowania w porozumieniu z Wykonawcą robót zestawienia wybudowanej infrastruktury (długości, powierzchnie, szt., itp.).
7. Bez zgody Zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie może wprowadzić żadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych.
8. Koordynatorem czynności inspektorów nadzoru różnych branż jest inspektor nadzoru branży sanitarnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:
A - Cena - 60%
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przy kryterium „Cena” wynosi 60.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium cena zostanie obliczona wg wzoru:

cena najniższa
A = -------------------------- x 100 x 60%
cena oferty badanej

Wyniki będą zaokrąglane do 2 miejsc po przecinku (od 5 w górę).
B – Doświadczenie Inspektora nadzoru branży sanitarnej – 40%
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przy kryterium „Doświadczenie Inspektora nadzoru branży sanitarnej” wynosi 40.
Gdy Wykonawca wykaże, że Inspektora nadzoru branży sanitarnej wskazany w ofercie posiada doświadczenie jako Inspektor nadzoru branży sanitarnej na:
 żadnym lub jednym zadaniu dot. robót sanitarnych - otrzyma 0 punktów
 dwóch zadaniach dot. robót sanitarnych - otrzyma 20 punktów
 trzech lub więcej zadaniach dot. robót sanitarnych - otrzyma 40 punktów.
Ocena łączna X= A + B
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższa liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Inspektora nadzoru branży sanitarnej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

4. Wraz z ofertą wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, którego propozycję stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ,
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, składa każdy z wykonawców oddzielnie.
2) pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku o którym mowa
w art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (propozycja - Załącznik Nr 4 do SWZ).
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14.02.1991r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1), składa każdy z wykonawców oddzielnie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty w przypadkach określonych w art.144 ustawy Pzp oraz:
1) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
2) wystąpienia siły wyższej, tj. wystąpienia wyjątkowego wydarzenia lub okoliczności:
 na którą Strony nie miały wpływu,
 przeciw której Strony nie mogły się zabezpieczyć przed zawarciem umowy,
 której nie można było w racjonalny sposób uniknąć lub przezwyciężyć,
 której nie można uznać za wywołaną w znaczącym stopniu przez żadną ze Stron.
3) sądowej waloryzacji zamówienia,
4) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego/Wykonawcę w przypadku zmian organizacyjnych lub wynikłych z przyczyn losowych,
5) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia lub/i umowy na roboty budowlane,
6) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy,
7) skrócenia lub wydłużenia terminu realizacji usługi w przypadku, gdy termin wykonywania nadzorowanych robót zostanie odpowiednio skrócony lub przedłużony,
8) zwiększenia ilości godzin pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku, gdy termin robót zostanie wydłużony, a maksymalna ilość godzin przewidziana w umowie została wykorzystana w pierwotnym terminie umownym wykonania robót. Maksymalna ilość godzin zwiększona zostanie proporcjonalnie do czasu, o który zostanie wydłużony termin wykonania robót,
9) zmiany wynagrodzenia:
a) zwiększenia maksymalnego wynagrodzenia za nadzór inwestorski w przypadku określonym w pkt. 8)
b) jeśli zajdą okoliczności określone w art. 144 ustawy Pzp,
c) w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją umowy, przy zachowaniu następujących warunków:
 każda ze Stron niniejszej umowy może żądać zmiany wynagrodzenia jeden raz
w toku wykonywania umowy, nie wcześniej jednak niż po 1 maja 2023 r. ,
 podstawą żądania, o którym mowa w tirecie pierwszym jest zmiana cen paliwa (benzyny/oleju napędowego) o 30% w stosunku do ceny paliwa (benzyny/oleju napędowego) na dzień składania ofert.
 poprzez zmianę kosztów rozumie się wzrost odpowiednio kosztów, jak i ich obniżenie, względem kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie,
 strona żądająca zmiany wynagrodzenia w złożonym wniosku ma obowiązek wskazania zmian w kosztach mających wpływ na koszt wykonania zamówienia,
a także proponowane nowe wynagrodzenie,
 w celu określenia wpływu zmiany kosztów na koszt wykonania zamówienia Wykonawca w terminie 14 dni od zawarcia umowy składa informację o cenie i rodzaju paliwa (benzyny/oleju napędowego) przyjętego do kalkulacji w złożonej ofercie oraz przedstawia metodologię uwzględnienia tego kosztu w cenie jednostkowej godziny pełnienia nadzoru inwestorskiego
 w żądaniu, o którym mowa w tiret pierwszym strona ma obowiązek wskazać
w analogicznym jak ww. informacji zmieniany koszt oraz jego wpływ na cenę jednostkową godziny pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz zakres ilościowy
i wartościowy pozostały do wykonania po dniu złożenia żądania.
 zmiana wynagrodzenia może nastąpić do granicy wpływu zmian kosztów na pozostałe do wypłaty wynagrodzenie,
 zamawiający dopuszcza maksymalną zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w efekcie zastosowania postanowień pkt c) nie wyższą niż 10 % ryczałtu za godzinę wynagrodzenia umownego brutto, o której mowa w §4 ust. 1 umowy.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1) Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl na formularzu ofertowym, zgodnym z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-15 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

5. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
6. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 5 następuje na okres trwania okoliczności, o których mowa w ust. 5.
7. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.

Cd. informacji o komunikacji:
14. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
15. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
16. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
17. Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: um@brusy.pl (nie dotyczy składania ofert).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.