eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Marcinowice › Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice



Ogłoszenie z dnia 2023-02-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Marcinowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718366

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Juliana Tuwima 2

1.5.2.) Miejscowość: Marcinowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-124

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@marcinowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.marcinowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d07fe9ce-a461-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00082506

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026909/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://marcinowice.logintrade.net/zapytania_email,116989,eee3f2ca211f360c1d364254bcc25b19.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Marcinowice ttps://marcinowice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Gminy Marcinowice ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz pozostałą komunikację z Zamawiającym.
Wymagania sprzętowo- aplikacyjne:
- Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
- Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer11,
- Google Chrome 31
- Mozilla Firefox 26
- Opera 18
d) Pozostałe wymagania techniczne:
- dostęp do sieci internet;
- obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;
- włączona obsługa JavaScript;
- zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
- zainstalowany Acrobat Reader;
- zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są, pod rygorem nieważności przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Marcinowice ttps://marcinowice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych:
Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452).Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: .pdf.
W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne
z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Marcinowice, ul. Juliana Tuwima 2, 58-124 Marcinowice, tel. 74 858-52-26, fax 74 858-52-31, w imieniu której działa Wójt Gminy Marcinowice
-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. GK.271.3.2023 „Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice" odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa PZP”,
-Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
-obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP,
-w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
-posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z tym, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, z tym, że prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
-nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych), w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
- Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
- W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
- W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GK.271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 16

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 8

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - Budowa szatni sportowej w Marcinowicach. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego, szatni dla sportowców i sędziów oraz zaplecza gospodarczego związanego z boiskiem. Lokalizacja: Działka nr działki 137, 134/2, 359, obręb 0008 Marcinowice, gm. Marcinowice, powiat świdnicki. Budynek parterowy, przykryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 30º pokryty dachówka ceramiczną zakładkową. Ściany z pustaków ceramicznych klasy 15 Mpa na zaprawie o wytrzymałości 8 Mpa lub bloczków gazobetonowych odmiany 600. Konstrukcja obiektu tradycyjna, dachu drewniana. Obiekt, szatnie dla zawodników (piłkarzy) rozgrywających mecze na pobliskim boisku. Budynek posiada pięć niezależnych wejść. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy wraz ze złożeniem do PINB w Świdnicy wniosku i niezbędnych dokumentów (operatu powykonawczego) oraz uzyskania w imieniu Inwestora (Gminę Marcinowice) pozwolenia na użytkowanie nowo wybudowanych budynków.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 znajduje się w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 10.1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112500-0 - Usuwanie gleby

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45321000-3 - Izolacja cieplna

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45410000-4 - Tynkowanie

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt.
Ofertom przyznawane będą punkty według zasad określonych w pkt. XXII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 - Budowa szatni sportowej wraz z trybunami w miejscowości Wiry
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego, szatni dla sportowców i sędziów oraz zaplecza gospodarczego związanego z boiskiem wraz z trybunami.
Lokalizacja: Działka nr działki 80, obręb 0018 Wiry, gm. Marcinowice, powiat świdnicki.
Budynek wolnostojący jednokondygnacyjny, z symetrycznym dwuspadowym dachem o kącie nachylenia połaci 35º, pokrytym dachówką, w kolorze grafitowym. Elewacje wykończone, tynkiem akrylowym w kolorze białym z elementami z płytek ceramicznej na elewacji. Obiekt przystosowany jest do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy wraz ze złożeniem do PINB w Świdnicy wniosku i niezbędnych dokumentów (operatu powykonawczego) oraz uzyskania w imieniu Inwestora (Gminę Marcinowice) pozwolenia na użytkowanie nowo wybudowanych budynków.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2 znajduje się w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 10.2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112500-0 - Usuwanie gleby

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45321000-3 - Izolacja cieplna

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45410000-4 - Tynkowanie

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt.
Ofertom przyznawane będą punkty według zasad określonych w pkt. XXII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 - Wykonanie elewacji budynku w miejscowości Wiry 61
Przedmiotem zamierzenia jest wykonanie elewacji budynku.
Lokalizacja: Działka nr 231/1, obręb 0018 Wiry, gm. Marcinowice, powiat świdnicki
Remont elewacji polegał będzie na skuciu odpadających fragmentów tynku i wykonanie nowego tynku wraz z zachowaniem i odtworzeniem istniejących detali architektonicznych. Tynk, który odpada z powierzchni ścian należy skuć do gołej cegły. Pozostawić należy cementowo – wapienne elementy ozdobne na elewacji frontowej, takie jak: obramowanie otworów okiennych, parapety oraz gzyms, które należy poddać renowacji, poprzez uzupełnienie ubytków zaprawą do odlewów sztukatorskich F-01 lub materiałem o podobnych właściwościach. Wykończenie elementów ozdobnych należy wykonać w tynku gładkim.
Ścianę należy wykończyć:
- tynkiem cementowo – wapiennym kategorii II – warstwa podkładowa
- tynkiem cienkowarstwowym silikatowym o fakturze „baranka” (1,5 mm) – warstwa wykończeniowa.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 3 znajduje się w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 10.3 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt.
Ofertom przyznawane będą punkty według zasad określonych w pkt. XXII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 - Wykonanie elewacji budynku w miejscowości Śmiałowice 34
Przedmiotem zamierzenia jest wykonanie elewacji budynku.
Lokalizacja : Działka nr 49, obręb 0014 Śmiałowice, gm. Marcinowice, powiat świdnicki
Remont elewacji polegał będzie na skuciu odpadających fragmentów tynku i wykonanie nowego tynku wraz z zachowaniem i odtworzeniem istniejących detali architektonicznych. Tynk, który odpada z powierzchni ścian należy skuć do gołej cegły. Pozostawić należy cementowo – wapienne elementy ozdobne na elewacji frontowej, takie jak: obramowanie otworów okiennych, parapety oraz gzyms, które należy poddać renowacji, poprzez uzupełnienie ubytków zaprawą do odlewów sztukatorskich F-01 lub materiałem o podobnych właściwościach. Wykończenie elementów ozdobnych należy wykonać w tynku gładkim.
Ścianę należy wykończyć:
- tynkiem cementowo – wapiennym kategorii II – warstwa podkładowa
- tynkiem cienkowarstwowym silikatowym o fakturze „baranka” (1,5 mm) – warstwa wykończeniowa.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 4 znajduje się w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 10.4 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt.
Ofertom przyznawane będą punkty według zasad określonych w pkt. XXII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

 Część 5 - Budowa strażnicy OSP w miejscowości Śmiałowice
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa strażnicy OSP.
Lokalizacja : Działka nr 49, obręb 0014 Śmiałowice, gm. Marcinowice, powiat świdnicki
Budynek zaprojektowany jako obiekt wolnostojący, o zwartej formie w kształcie prostokąta. Przykryty dachem dwuspadowym o symetrycznym układzie połaci, o kącie nachylenia 38º kryty dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym matowym. Wejście główne do budynku od strony północnej. Budynek o prostej bryle, do jej wykończenia zewnętrznego wybrano tynk silikonowy w połączeniu z oknami w kolorze białym.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy wraz ze złożeniem do PINB w Świdnicy wniosku i niezbędnych dokumentów (operatu powykonawczego) oraz uzyskania w imieniu Inwestora (Gminę Marcinowice) pozwolenia na użytkowanie nowo wybudowanych budynków.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 5 znajduje się w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 10.5 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112500-0 - Usuwanie gleby

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45321000-3 - Izolacja cieplna

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45410000-4 - Tynkowanie

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt.
Ofertom przyznawane będą punkty według zasad określonych w pkt. XXII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 6 - Budowa centrum sportu w miejscowości Szczepanów
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa obiektu sportowego.
Lokalizacja : Działka nr 202, obręb 0013 Szczepanów, gm. Marcinowice, powiat świdnicki
Budynek centrum zaprojektowany jako usługowy o zwartej formie w kształcie litery L. Przykryty dachem dwuspadowym o symetrycznym układzie połaci, o kącie nachylenia 35º z kalenicą równolegle do drogi, kryty dachówką ceramiczną w kolorze antracytowym matowym zgodnie z zapisem MPZP. Wejście główne do budynku od strony wschodniej.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy wraz ze złożeniem do PINB w Świdnicy wniosku i niezbędnych dokumentów (operatu powykonawczego) oraz uzyskania w imieniu Inwestora (Gminę Marcinowice) pozwolenia na użytkowanie nowo wybudowanych budynków.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 6 znajduje się w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 10.6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112500-0 - Usuwanie gleby

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45321000-3 - Izolacja cieplna

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45410000-4 - Tynkowanie

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt.
Ofertom przyznawane będą punkty według zasad określonych w pkt. XXII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 7 - Budowa centrum sportu i rekreacji w miejscowości Wirki.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego.
Lokalizacja : Działka nr 268, obręb 0017 Wirki, gm. Marcinowice, powiat świdnicki
Budynek centrum zaprojektowany jako usługowy, o zwartej formie w kształcie litery L. Przykryty dachem dwuspadowym o symetrycznym układzie połaci, o kącie nachylenia 35º z kalenicą równolegle do drogi, kryty dachówką ceramiczną w kolorze antracytowym matowym zgodnie z zapisem MPZP. Wejście główne do budynku od strony północnej.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy wraz ze złożeniem do PINB w Świdnicy wniosku i niezbędnych dokumentów (operatu powykonawczego) oraz uzyskania w imieniu Inwestora (Gminę Marcinowice) pozwolenia na użytkowanie nowo wybudowanych budynków.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 7 znajduje się w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 10.7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112500-0 - Usuwanie gleby

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45321000-3 - Izolacja cieplna

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45410000-4 - Tynkowanie

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt.
Ofertom przyznawane będą punkty według zasad określonych w pkt. XXII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 8 - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kątki.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa świetlicy wiejskiej.
Lokalizacja : Działka nr 23, obręb 0005 Kątki, gm. Marcinowice, powiat świdnicki
Budynek wolnostojący jednokondygnacyjny, z symetrycznym dwuspadowym dachem o kącie nachylenia połaci 30º, pokrytym dachówką, w kolorze i wzorze jak na istniejącej części dachu (naturalnym).
Elewacje wykończone, tynkiem akrylowym w kolorze białym z elementami konstrukcji szachulcowej na elewacji.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy wraz ze złożeniem do PINB w Świdnicy wniosku i niezbędnych dokumentów (operatu powykonawczego) oraz uzyskania w imieniu Inwestora (Gminę Marcinowice) pozwolenia na użytkowanie nowo wybudowanych budynków.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 8 znajduje się w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 10.8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112500-0 - Usuwanie gleby

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45321000-3 - Izolacja cieplna

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45410000-4 - Tynkowanie

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt.
Ofertom przyznawane będą punkty według zasad określonych w pkt. XXII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 9 - Nadzór inwestorski w zadaniu: Budowa szatni sportowej w Marcinowicach
Wymagane jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego prowadzone w branżach:
-konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami budowlanymi,
-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
dostosowanie do warunków pożarowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 11 do SWZ „OPZ w zakresie nadzoru inwestorskiego”
Szczegółowy opis inwestycji, której dotyczy nadzór znajduje się w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 10.1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt.
Ofertom przyznawane będą punkty według zasad określonych w pkt. XXII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno – budowlanej

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 10 - Nadzór inwestorski w zadaniu: Budowa szatni sportowej wraz z trybunami w miejscowości Wiry.
Wymagane jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego prowadzone w branżach:
-konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami budowlanymi,
-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
dostosowanie do warunków pożarowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 11 do SWZ „OPZ w zakresie nadzoru inwestorskiego”
Szczegółowy opis inwestycji, której dotyczy nadzór znajduje się w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 10.2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt.
Ofertom przyznawane będą punkty według zasad określonych w pkt. XXII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno – budowlanej

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 11 - Nadzór inwestorski w zadaniu: Wykonanie elewacji budynku w miejscowości Wiry 61.
1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego prowadzone w branżach:
-konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami budowlanymi,
-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
-dostosowanie do warunków pożarowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 11 do SWZ „OPZ w zakresie nadzoru inwestorskiego”
Szczegółowy opis inwestycji, której dotyczy nadzór znajduje się w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 10.3 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt.
Ofertom przyznawane będą punkty według zasad określonych w pkt. XXII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno – budowlanej

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 12 - Nadzór inwestorski w zadaniu: Wykonanie elewacji budynku w miejscowości Śmiałowice 34.
1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego prowadzone w branżach:
-konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami budowlanymi,
-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
-dostosowanie do warunków pożarowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 11 do SWZ „OPZ w zakresie nadzoru inwestorskiego”
Szczegółowy opis inwestycji, której dotyczy nadzór znajduje się w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 10.4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt.
Ofertom przyznawane będą punkty według zasad określonych w pkt. XXII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno – budowlanej

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 13

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 13 - Nadzór inwestorski w zadaniu: Budowa strażnicy OSP w miejscowości Śmiałowice.
1. Wymagane jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego prowadzone w branżach:
-konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami budowlanymi,
-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
-dostosowanie do warunków pożarowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 11 do SWZ „OPZ w zakresie nadzoru inwestorskiego”
Szczegółowy opis inwestycji, której dotyczy nadzór znajduje się w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 10.5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt.
Ofertom przyznawane będą punkty według zasad określonych w pkt. XXII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno – budowlanej

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 14

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 14 - Nadzór inwestorski w zadaniu: Budowa centrum sportu w miejscowości Szczepanów.
1. Wymagane jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego prowadzone w branżach:
-konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami budowlanymi,
-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
-dostosowanie do warunków pożarowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 11 do SWZ „OPZ w zakresie nadzoru inwestorskiego”
Szczegółowy opis inwestycji, której dotyczy nadzór znajduje się w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 10.6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt.
Ofertom przyznawane będą punkty według zasad określonych w pkt. XXII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno – budowlanej

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 15

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 15 - Nadzór inwestorski w zadaniu: Budowa centrum sportu i rekreacji w miejscowości Wirki.
1. Wymagane jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego prowadzone w branżach:
-konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami budowlanymi,
-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
-dostosowanie do warunków pożarowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 11 do SWZ „OPZ w zakresie nadzoru inwestorskiego”
Szczegółowy opis inwestycji, której dotyczy nadzór znajduje się w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 10.7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt.
Ofertom przyznawane będą punkty według zasad określonych w pkt. XXII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno – budowlanej

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 16

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 16 - Nadzór inwestorski w zadaniu: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kątki.
1. Wymagane jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego prowadzone w branżach:
-konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami budowlanymi,
-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
-dostosowanie do warunków pożarowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 11 do SWZ „OPZ w zakresie nadzoru inwestorskiego”
Szczegółowy opis inwestycji, której dotyczy nadzór znajduje się w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 10.8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt.
Ofertom przyznawane będą punkty według zasad określonych w pkt. XXII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno – budowlanej

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ:
A. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową:
dla części 1 - min. 200 000,00 zł,
dla części 2 - min. 200 000,00 zł,
dla części 3 - min. 100 000,00 zł.
dla części 4 - min. 100 000,00 zł,
dla części 5 - min. 200 000,00 zł,
dla części 6 - min. 300 000,00 zł.
dla części 7 - min. 300 000,00 zł,
dla części 8 - min. 150 000,00 zł,
Dla części 9-16 zamówienia, dotyczących nadzoru inwestorskiego, zamawiający nie stawia warunku
w powyższym zakresie.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wykonawca powinien wykazać posiadane środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości sumy wartości wymaganych dla każdej części.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunki.
B. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną:
dla części 1 - min. 500 000,00 zł,
dla części 2 - min. 500 000,00 zł,
dla części 3 - min. 300 000,00 zł.
dla części 4 - min. 300 000,00 zł,
dla części 5 - min. 500 000,00 zł,
dla części 6 - min. 600 000,00 zł.
dla części 7 - min. 600 000,00 zł,
dla części 8 - min. 300 000,00 zł,
Dla części 9-16, dotyczących nadzoru inwestorskiego, zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wykonawca powinien wykazać wartość ubezpieczenia w wysokości sumy wartości wymaganych dla każdej części.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunki.
2. ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:
A. Warunek udziału w zakresie zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie:
- dla części 1, 2, 5, co najmniej 2 (dwa) zamówienia, każde polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie budynku/obiektu użyteczności publicznej, o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych).
- dla części 3, 4, co najmniej 2 (dwa) zamówienia, każde polegające na wykonaniu elewacji na budynku użyteczności publicznej.
- dla części 6, 7, co najmniej 2 (dwa) zamówienia, każde polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie budynku/obiektu użyteczności publicznej o wartości co najmniej 1 500 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).
- dla części 8, co najmniej 2 (dwa) zamówienia, każde polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie budynku/obiektu użyteczności publicznej o wartości co najmniej 800 000,00 zł brutto (słownie: osiemset tysięcy złotych).
- dla części 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, co najmniej 2 (dwa) zamówienia, każde polegające na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie budynku/obiektu użyteczności publicznej.
W przypadku składania oferty na kilka części, wykazując spełnianie warunków określonych dla tych części, Wykonawca może wskazać tę samą robotę/y budowlane (objętych ta samą umową / świadczeniem) z zastrzeżeniem, że ich zakres i wartość musi wyczerpywać warunki dla tych części, na które składana jest oferta.
B. Warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami
- dla części 1, 2, 5, 6, 7, 8
a) Kierownik budowy – osoba posiadająca nast. kwalifikacje
-uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń,
-co najmniej 5 - letnie doświadczenie w sprawowaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (doświadczenie liczone od momentu uzyskania uprawnień budowlanych w ww. specjalności),
-będąca członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadająca aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność do tej izby.
b) Kierownik robót instalacyjnych –osoba posiadająca nast. kwalifikacje:
-uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych,
=będąca członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadająca aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność do tej izby.
c) Kierownik robót instalacyjnych –osoba posiadająca nast. kwalifikacje
-uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
-będąca członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadająca aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność do tej izby.
d) Kierownik robót w specjalności drogowej – osoba posiadająca nast. kwalifikacje
-uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,
-będąca członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadająca aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność do tej izby.
e) Zamawiający dopuszcza pełnienie łącznie poszczególnych ww. funkcji przez jedną osobę.
- dla części 3, 4
a) Kierownik budowy – osoba posiadająca nast. kwalifikacje
-uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń,
-co najmniej 5 - letnie doświadczenie w sprawowaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (doświadczenie liczone od momentu uzyskania uprawnień budowlanych w ww. specjalności),
-będąca członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadająca aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność do tej izby.
b) Kierownik robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych (Dz.U. z 2022 r. poz. 840) wpisanych do rejestru - osoba posiadająca nast. kwalifikacje:
-uprawnienia budowlane określone przepisami prawa budowlanego,
-która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.
-będąca członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadająca aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność do tej izby.
c) Zamawiający dopuszcza pełnienie łącznie poszczególnych ww. funkcji przez jedną osobę.
- dla części 9, 10, 13, 14, 15, 16
a) Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych – osoba posiadająca nast. kwalifikacje:
-uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne,
-doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru na co najmniej dwóch zadaniach polegających na budowie lub przebudowie budynków użyteczności publicznej o kubaturze powyżej 1400 m3 każdy,
-będąca członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadająca aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność do tej izby.
b) Inspektor nadzoru robót sanitarnych – osoba posiadająca nast. kwalifikacje:
-uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne,
-doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, kierownika robót sanitarnych lub inspektora nadzoru robót sanitarnych na co najmniej dwóch zadaniach polegających na wykonaniu wentylacji mechanicznej,
-będąca członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadająca aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność do tej izby.
c) Inspektor nadzoru robót elektrycznych – 1 osoba posiadająca nast. kwalifikacje
-uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne
-doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, kierownika robót elektrycznych lub inspektora nadzoru robót elektrycznych na co najmniej dwóch zadaniach polegających na wykonaniu instalacji elektrycznej.
-będąca członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadająca aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność do tej izby.
d) Zamawiający dopuszcza pełnienie łącznie poszczególnych ww. funkcji przez jedną osobę.
- dla części 11, 12
a) Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych – osoba posiadająca nast. kwalifikacje:
-uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne,
-doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru na co najmniej dwóch zadaniach polegających na budowie lub przebudowie budynków użyteczności publicznej o kubaturze powyżej 1400 m3 każdy,
-będąca członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadająca aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność do tej izby.
UWAGA : Za uprawnienia o których mowa powyżej zamawiający uznaje uprawnienia określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 11sierpnia 2021 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na potwierdzających braku podstaw wykluczenia:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dla części 1-8 - na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
1) a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy:
-w wysokości min. 200 000,00 zł - dla części 1 zamówienia
-w wysokości min. 200 000,00 zł - dla części 2 zamówienia
-w wysokości min. 100 000,00 zł - dla części 3 zamówienia
-w wysokości min. 100 000,00 zł - dla części 4 zamówienia
-w wysokości min. 200 000,00 zł - dla części 5 zamówienia
-w wysokości min. 300 000,00 zł - dla części 6 zamówienia
-w wysokości min. 300 000,00 zł - dla części 7 zamówienia
-w wysokości min. 150 000,00 zł - dla części 8 zamówienia
wydanej w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
b) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:
-dla części 1 zamówienia - w wysokości min. 500 000,00 zł,
-dla części 2 zamówienia - w wysokości min. 500 000,00 zł,
-dla części 3 zamówienia - w wysokości min. 300 000,00 zł.
-dla części 4 zamówienia - w wysokości min. 300 000,00 zł,
-dla części 5 zamówienia - w wysokości min. 500 000,00 zł,
-dla części 6 zamówienia - w wysokości min. 600 000,00 zł.
-dla części 7 zamówienia - w wysokości min. 600 000,00 zł,
-dla części 8 zamówienia - w wysokości min. 300 000,00 zł,

3. Na potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej ( dla części 1-16) :
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Wykaz winien potwierdzać wykonanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności, jest krótszy - w tym okresie, zamówień zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdziale VI niniejszej SWZ w pkt. 2.A. , zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ,
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz winien potwierdzać, ze wykonawca dysponuje osobami, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale VI niniejszej SWZ w pkt. 2.B. - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
16000,00 zł (szesnaście tysięcy złotych) dla części 1 zamówienia
16000,00 zł (szesnaście tysięcy złotych) dla części 2 zamówienia
9500,00 zł (dziewięć tysięcy pięćset złotych) dla części 3 zamówienia
8500,00 zł (osiem tysięcy pięćset złotych) dla części 4 zamówienia
18000,00 zł (osiemnaście tysięcy złotych) dla części 5 zamówienia
26000,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy złotych) dla części 6 zamówienia
26000,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy złotych) dla części 7 zamówienia
12000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych) dla części 8 zamówienia
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą określony w SWZ.
3. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie musi umożliwiać skuteczne zaspokojenie roszczeń zamawiającego w razie spełnienia przesłanek zatrzymania wadium. Może to być dokonane poprzez gwarancję/poręczenie z terminem ważności co najmniej 14 dni dłuższym od terminu związania ofertą lub wskazanie w zapisach gwarancji/poręczenia, że zgłoszenie roszczeń jest dopuszczalne w terminie 14 dni po upływie terminu ważności, jeśli zdarzenie uzasadniające zatrzymanie wadium miało miejsce przed upływem terminu związania ofertą.
4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
-pieniądzu – wymaganą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku BS Marcinowice, numer rachunku 60 9531 1029 9001 0000 0101 0002 z dopiskiem na przelewie „Wadium w postępowaniu nr GK.271.3.2023 na zadanie „Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice– cześć …………….”. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data i godzina wpływu na rachunek bankowy zamawiającego);
-gwarancjach bankowych;
-gwarancjach ubezpieczeniowych;
-poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.
6. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:
-nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji
lub poręczeniu musi być Gmina Marcinowice,
-określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
-kwotę gwarancji/poręczenia,
-termin ważności gwarancji/poręczenia,
-zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
7. W przypadku gdy wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą bądź złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy - załącznik nr 9 do SWZ
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projekty umowy stanowią załącznik nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 do SWZ. Zamawiający zamieszcza projekty umowy dla części 1,2,5,6,7,8 (roboty budowlane wykonywane do 13 miesięcy), dla części 3, 4 (roboty budowlane wykonywane do 6 miesięcy) dla części 9,10,13,14,15,16 (usługa nadzoru inwestorskiego wykonywana do 13 miesięcy) i dla części 11, 12 (usługa nadzoru inwestorskiego wykonywana do 6 miesięcy).
Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w art. 454 i 455 ustawy PZP.
Przewidziane zmiany umowy.
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 9 ust 1 Umowy – dla umów zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy -w następujących przypadkach:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy Strony mogą ubiegać się o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-21 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://marcinowice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-21 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-22

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Część 6 : Tak

Część 7 : Tak

Część 8 : Tak

Część 9 : Tak

Część 10 : Tak

Część 11 : Tak

Część 12 : Tak

Część 13 : Tak

Część 14 : Tak

Część 15 : Tak

Część 16 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

dla części 1-8
cena – waga 60%
gwarancja – waga 40%
dla części 9-16
cena – waga 60%
doświadczenie inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno – budowlanej – waga 40%

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.