eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Usługa utrzymywania czystości pomieszczeń administracji oraz pomieszczeń bibliotecznych, a także terenu przed budynkami wraz z zaopatrywaniem w podstawowe środki higieny Biblioteki Miejskiej w ŁodziOgłoszenie z dnia 2021-06-14


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00082501 z dnia 2021-06-14

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
˜Usługa utrzymywania czystości pomieszczeń administracji oraz pomieszczeń bibliotecznych, a także terenu przed budynkami wraz z zaopatrywaniem w podstawowe środki higieny Biblioteki Miejskiej w Łodzi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ˜Biblioteka Miejska w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ˜REGON 369129529

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ˜Pl. Wolności 4

1.5.2.) Miejscowość: ˜Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: ˜91-415

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ˜zamowienia@biblioteka.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ˜www.biblioteka.lodz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

˜https://bip.biblioteka.lodz.pl; https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

˜Usługa utrzymywania czystości pomieszczeń administracji oraz pomieszczeń bibliotecznych, a także terenu przed budynkami wraz z zaopatrywaniem w podstawowe środki higieny Biblioteki Miejskiej w Łodzi

2.4.) Identyfikator postępowania: ˜ocds-148610-1f87c1ce-a768-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00082501

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: ˜2021/BZP 00018568/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługi utrzymania czystości

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: ˜2021/BZP 00041846/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ˜PZP/2/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 903685,84 PLN

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

˜Usługa kompleksowego utrzymywania czystości pomieszczeń administracji oraz pomieszczeń bibliotecznych, wraz z zaopatrywaniem w podstawowe środki higieny Biblioteki Miejskiej w Łodzi

4.5.3.) Główny kod CPV: 90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

4.5.5.) Wartość części: 846641,84 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

˜Usługa kompleksowego utrzymywania czystości terenu przed budynkami wolnostojącymi Biblioteki Miejskiej w Łodzi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.5.) Wartość części: 57044,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 599911,91

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 875963,92

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 599911,91

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ˜Praxima Krakpol Sp. z o.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ˜Impel Facility Services Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ˜6282003661

7.3.3) Ulica: ˜ul. Dworcowa 2

7.3.4) Miejscowość: ˜Trzebinia

7.3.5) Kod pocztowy: ˜32-540

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

˜Usługi porządkowo-czystościowe

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 599911,91

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: ˜13 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

˜W niniejszym postępowaniu w części 2 zamówienia zostały złożone cztery oferty. Oferty trzech Wykonawców podlegają odrzuceniu. Cena czwartej oferty, która obecnie jest ofertą najkorzystniejszą przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w części 2 zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 99827,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 99827,00

2021-06-14 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.