eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rudziniec › Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w SłupskuOgłoszenie z dnia 2021-06-14


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00082494 z dnia 2021-06-14

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
˜Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ˜Gmina Rudziniec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ˜REGON 276257802

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ˜Gliwicka 26

1.5.2.) Miejscowość: ˜Rudziniec

1.5.3.) Kod pocztowy: ˜44-160

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: ˜324000786

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ˜gmina@rudziniec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ˜www.rudziniec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

˜https://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=rudziniec/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

˜Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ˜ocds-148610-f3d6dc82-ba1b-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00082494

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: ˜2021/BZP 00000060/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupsku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ˜IZP-I.271.3.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 200000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

˜Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupsku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

˜W przedmiotowym postępowaniu do dnia 10.06.2021 r. do godziny 13:00 tj. terminu składania oferty, złożono jedną ofertę. Po dokonaniu otwarcia i odszyfrowania oferty okazało się, że formularz oferty złożony przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Inżynieryjne budtrans Wojciech Thiel w formie elektronicznej nie został podpisany przy pomocy żadnego ze wskazanych w ustawie PZP podpisów elektronicznych (podpis kwalifikowany, zaufany, osobisty). Podpisany został jedynie formularz do złożenia oferty, jednakże w zaistniałej sytuacji nie wywiera ona skutku w odniesieniu do złożonej za jego pomocą oferty. Zgodnie z art. 63 ust. 2 to oferta, a nie jedynie formularz do komunikacji musi zostać opatrzona właściwym podpisem. W zaistniałej sytuacji oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 z uwagi na niezgodność z art. 63 PZP. W związku z powyższym niniejsze postępowanie zostało unieważnione.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

2021-06-14 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.