eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Dostawy testów do wykrywania genów ORF8 i N Sars-COV-2 wraz z dzierżawą analizatoraOgłoszenie z dnia 2021-06-14

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00082287 z dnia 2021-06-14

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
˜Dostawy testów do wykrywania genów ORF8 i N Sars-COV-2 wraz z dzierżawą analizatora

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ˜Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ˜REGON 242995277

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ˜ul. Zygmunta Starego 20

1.5.2.) Miejscowość: ˜Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: ˜44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: ˜32 46 13 205

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ˜t.smykala@szpital4.gliwice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ˜www.szpital4.gliwice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

˜Podmiot leczniczy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

˜Dostawy testów do wykrywania genów ORF8 i N Sars-COV-2 wraz z dzierżawą analizatora

2.4.) Identyfikator postępowania: ˜ocds-148610-10cefde8-cd0a-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00082287

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

˜https://platformazakupowa.pl/pn/szpital4_gliwice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: ˜https://platformazakupowa.pl/pn/szpital4_gliwice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: ˜Ofertawraz z załącznikami musi być sporządzona w formie elektronicznej i podpisana kwalifikowanympodpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisemosobistym (tzw. e-dowód osobisty) - przez osobę/y uprawnione lub upoważnioną/e (na podstawiepełnomocnictwa) do reprezentowania Wykonawcy .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ˜102-P-21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

˜Dostawy testów do wykrywania genów ORF8 i N Sars-COV-2 wraz z dzierżawą analizatora wraz z podłączeniem do szpitalnej sieci komputerowej

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: ˜12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: ˜Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

˜Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym: wykonawca prowadzący działalność gospodarczą jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: ˜Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji odziałalności gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust.1 pkt 4) ustawy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: ˜oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samejgrupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086),

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

˜Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu przez oferowany przedmiot zamówienia, świadectw dopuszczających do stosowania na rynku medycznym, spełniające wymagania ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 186 z późn. zm.)obowiązujących w Polsce jak i w Unii Europejskiej, a więc posiadające wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do obrotu, atesty i świadectwa ich stosowania np. Deklarację zgodności CE; W przypadku gdy wymagane w/w dokumenty sporządzone zostały w języku obcym, wymaga się posiadanie uwierzytelnionego tłumaczenia na język polski, oraz zobowiązanie do ich (bezwarunkowego) dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego w razie zawarcia umowy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

˜Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu przez oferowany przedmiot zamówienia, świadectw dopuszczających do stosowania na rynku medycznym, spełniające wymagania ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 186 z późn. zm.)obowiązujących w Polsce jak i w Unii Europejskiej, a więc posiadające wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do obrotu, atesty i świadectwa ich stosowania np. Deklarację zgodności CE; W przypadku gdy wymagane w/w dokumenty sporządzone zostały w języku obcym, wymaga się posiadanie uwierzytelnionego tłumaczenia na język polski, oraz zobowiązanie do ich (bezwarunkowego) dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego w razie zawarcia umowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

˜Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu zamówienia maksymalnie o 50 % całkowitej wartości brutto umowy.W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena netto nie ulegnie zmianie, a wartość podatku VAT ulegnie zmianie, w wysokości i w terminie wynikającymi z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę. W takim przypadku wynagrodzenie brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 ulegnie odpowiedniej zmianie.Sposobu konfekcjonowania, oraz liczby opakowań z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny określonej umową, bez zmiany wartości umowy;Dokonywania zmian ilościowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami asortymentu do wysokości wartości umowy, w związku z uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego, czego nie dało się przewidzieć w chwili przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia;Numeru katalogowego produktu, bez wpływu na inne parametry produktu oraz cenę określonej w załączniku do umowy.;Zamiany poszczególnego asortymentu, wyszczególnionego w załączniku do umowy, z chwilą zaprzestania jego produkcji, czego Wykonawca nie mógł przewidzieć w dniu zawarcia niniejszej umowy, na asortyment równoważny - pod warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w załączniku do umowy (formularze asortymentowo-cenowe), a cena jednostkowa pozostanie bez zmian;Nazwy produktu przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich jego parametrów oraz ceny określonej w załączniku do umowy.Wprowadzenia do sprzedaży przez Wykonawcę produktu zmodyfikowanego / udoskonalonego np. nowej generacji, przy zachowaniu ceny określonej w załączniku do umowy, po uprzednim udokumentowaniu przez Wykonawcę. W powyższej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega zmianie.Wymiany dzierżawionego analizatora na inny, o parametrach takich samych lub lepszych, pod warunkiem, że spełnia on wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w załączniku do umowy. W powyższej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega zmianie.Termin obowiązywania umowy może zostać wydłużony do czasu przeprowadzenia kolejnego postępowania, jednak nie dłużej niż o 90 dni, pod warunkiem nie przekroczenia wartości umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ˜https://platformazakupowa.pl/pn/szpital4_gliwice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-23 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-22

2021-06-14 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.