eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Świadczenie usług związanych z zapewnieniem opieki nad kotami bezdomnymi, wolno żyjącymi i odebranymi w wyniku interwencji na terenie miasta BiałegostokuOgłoszenie z dnia 2023-02-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług związanych z zapewnieniem opieki nad kotami bezdomnymi, wolno żyjącymi i odebranymi w wyniku interwencji na terenie miasta Białegostoku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050332329

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dolistowska 2

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-197

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 502690002

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: schronisko@schronisko.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.schronisko.bialystok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt "Dolina Dolistówki" w Białymstoku

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług związanych z zapewnieniem opieki nad kotami bezdomnymi, wolno żyjącymi i odebranymi w wyniku interwencji na terenie miasta Białegostoku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a21f7b35-a606-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00082272

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060179/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zapewnienie opieki nad kotami bezdomnymi, wolno żyjącymi i odebranymi w wyniku interwencji na terenie miasta Białegostoku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a21f7b35-a606-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Schronisko dla Zwierząt "Dolina Dolistówki" w Białymstoku, ul Dolistowska 2, 15-197 Białystok, będącą jednostką budżetową Miasta Białystok, powołaną Uchwałą Rady Miasta Białystok nr LVIII/643/14 z dnia 28 marca 2014r. (zwanym dalej Schroniskiem).
 Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Schroniska, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe Piotr Moroz, e-mail: rodo@schronisko.bialystok.pl.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Sch.Z/02/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 244000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z:
1) zapewnieniem opieki nad kotami bezdomnymi z terenu miasta Białystok;
2) zapewnienie opieki nad kotami wolno żyjącymi na terenie miasta Białegostoku;
3) zapewnieniem opieki nad kotami odebranymi z terenu miasta Białegostoku w wyniku interwencji Straży Miejskiej, Policji, organizacji pozarządowych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022r. poz. 572 t.j.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 85200000-1 - Usługi weterynaryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień dotychczasowemu wykonawcy usług o takim samym zakresie jak zamówienie podstawowe, tj.:
1) zapewnienie opieki nad kotami bezdomnymi, wolno żyjącymi oraz odebranymi w wyniku interwencji Straży Miejskiej, Policji, organizacji pozarządowych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2022 poz. 572 t.j.) gwarantującej dobrą kondycję i zdrowotność;
2) zapewnienie opieki weterynaryjnej wraz z wykonywaniem niezbędnych zabiegów weterynaryjnych, określonych w Rozdz. III pkt 2 ppkt 2 SWZ;
3) prowadzenie dokumentacji, obejmującej:
a. bieżącą dokumentację przyjmowanych kotów zawierającą datę przyjęcia oraz imię, nazwisko i adres osoby albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu, które przekazały kota (wzór karty przyjęcia kota określi Zamawiający), w tym dokumentację zdjęciową kotów w formie elektronicznej, wykonaną w sposób umożliwiający określenie wielkości kota, przedstawiającą głowę, sylwetkę oraz cechy charakterystyczne;
b. kartę kota, zawierającą gatunek, wiek oszacowany przez lekarza weterynarii lub technika weterynarii, wagę aktualizowaną co najmniej 2 razy w roku, płeć wraz z informacją o przeprowadzeniu kastracji bądź przeciwskazaniach do wykonania takiego zabiegu, maść i znaki szczególne, oznakowanie w tym numer ewidencyjny kota oraz numer wszczepionego transpondera, informację o kondycji kota w dniu przyjęcia, informacje dotyczące przeprowadzanych u kota szczepień i zabiegów diagnostycznych, leczniczych i profilaktycznych, w tym dotyczących zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych, datę przekazania kota do adopcji, datę śmierci kota oraz nazwę, siedzibę i adres podmiotu, któremu przekazano zwłoki kota (wzór karty kota określi Zamawiający);
4) podejmowanie działań mających na celu znalezienie kotom nowych właścicieli i przekazywanie do adopcji w imieniu Zamawiającego (potwierdzone zawartą umową adopcji – wzór określi Zamawiający), poinformowanie o oznakowaniu transponderem oraz zebrania niezbędnych danych i zgód do rejestracji w bazach zwierząt prowadzonych przez Zamawiającego (wzory formularzy rejestracji w bazach danych określi Zamawiający), bądź wypuszczanie na wolność zwierząt wolno bytujących, pod warunkiem, że są w dobrym stanie zdrowia;
5) przekazywanie dokumentacji Zamawiającemu w terminach:
a. nie później niż 7 dni od dnia przyjęcia kota – karta przyjęcia kota, karta kota – w celu rejestracji kota w Elektronicznym systemie zwierząt przebywających w Schronisku;
b. nie później niż 7 dni od dnia zakończenia miesiąca, w którym były świadczone usługi – karta kota – w celu aktualizacji danych w Elektronicznym systemie zwierząt przebywających w Schronisku;
c. nie później niż 7 dni od dnia przekazania kota do adopcji – karta kota, umowa adopcyjna, formularze rejestracji w bazach danych – w calu rejestracji danych nowego właściciela.
2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w pkt 1, w okresie 3 lat
od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, do kwoty 120 306,39 zł netto.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień w całym lub częściowym zakresie określonym w pkt 1.
4. Zamówienie zostanie udzielone w ramach negocjacji przeprowadzonych z wykonawcą,
z uwzględnieniem warunków określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert
i ich znaczeniem:
1) cena ofertowa - 60 %
2) doświadczenie lekarza weterynarii - 40 %

Ad 1) ocena ofert w kryterium „cena ofertowa” nastąpi wg następującego wzoru:
LP c = (COF min ÷ COF o) x 60,00 pkt
gdzie:
COF min – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych
COF o – cena ofertowa oferty ocenianej
Ilość punktów w kryterium „cena ofertowa” zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc
po przecinku.
Oferta może uzyskać w zakresie kryterium „ceny ofertowej” maksymalnie 60,00 pkt.
Ad 2) ocena ofert w kryterium „doświadczenie lekarza weterynarii”
Zamawiający będzie punktował doświadczenie w wykonywaniu zawodu lekarza weterynarii osoby posiadającej prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, którą wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego, wg następującego sposobu (LP d):

- poniżej 2 lat doświadczenia w wykonywaniu zawodu lekarza weterynarii - 0,00 pkt
- od 2 lat do 10 lat doświadczenia w wykonywaniu zawodu lekarza weterynarii -
20,00 pkt
- powyżej 10 lat doświadczenia w wykonywaniu zawodu lekarza weterynarii - 40,00 pkt

Jako doświadczenie należy podać pełne lata wykonywania zawodu lekarza weterynarii. Doświadczenie poniżej 12 miesięcy należy zaokrąglić w dół, np.: 7 miesięcy doświadczenia = 0 lat doświadczenia, 2 lata i 8 miesięcy doświadczenia = 2 lata doświadczenia.
Za kryterium „doświadczenie lekarza weterynarii” oferta może otrzymać maksymalnie
40,00 pkt.
2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najkorzystniejszym bilansem ceny
i pozostałych kryteriów, obliczonym według poniższego wzoru:

WOF = LP c + LP d
gdzie:
WOF - wartość oferty
LP c - ilość punktów za kryterium „cena ofertowa”
LP d - ilość punktów za kryterium „doświadczenie lekarza weterynarii”

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny oraz pozostałych kryteriów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a w przypadku gdy wykonawcy złożyli oferty w takiej samej cenie – Zamawiający wezwie do złożenia dodatkowych ofert cenowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie lekarza weterynarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 112 ust. 1-2 ustawy w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – nie dotyczy
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów – nie dotyczy
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – nie dotyczy
4) zdolności technicznej lub zawodowej

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać:
a) wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług/i polegających/ej na zapewnieniu opieki zwierzętom domowym i/lub świadczeniu usług weterynaryjnych o łącznej wartości co najmniej 20 000,00 zł brutto (załącznik nr 3 do SWZ),
b) 1 osobę, skierowaną do realizacji zamówienia, posiadającą prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (załącznik nr 4 do SWZ).

Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania doświadczenia, podane w walutach obcych, Zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku walut już nieobowiązujących Zamawiający przyjmie kurs NBP z ostatniego dnia obowiązywania tej waluty.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków u działu w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ). Oświadczenie to sanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Oświadczenie składają odrębnie:
− Wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim wypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
− Podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków u działu w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ). Oświadczenie to sanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Oświadczenie składają odrębnie:
− Wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim wypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
− Podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

2. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 poz. 275t.j.). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ - w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.
2. W zakresie warunków dotyczących posiadania uprawnień zdolności technicznej lub zawodowej:
- wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (załącznik nr 3 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
− wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4 do SWZ).
3. W przypadku, gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, wykonawca zobowiązany jest:
1) zamieścić informacje o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu wykonawcy – załącznik nr 6 do SWZ;
2) złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się
w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania –załącznik nr 6 do SWZ;
3) złożyć oświadczenia, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 5 do SWZ),które określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określone w pkt 1 ppkt 4 lit. a) i b) SWZ zostaną uznane za spełnione, jeżeli jeden z członków konsorcjum spełni postawione warunki w wymaganym zakresie (zapis stosuje się odpowiednio do innych podmiotów).
2. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w formularzu ofertowym (załącznik nr 7 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem platformy e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.