eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowa Sarzyna › Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Woli ZarczyckiejOgłoszenie z dnia 2023-02-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Woli Zarczyckiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA W NOWEJ SARZYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 520828512

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 1

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Sarzyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-310

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 24 11 507

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kultura.sarzyna@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kultura.nowasarzyna.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Woli Zarczyckiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-112cad62-a5f3-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00082247

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Woli Zarczyckiej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Działanie 4.4 Kultura.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-112cad62-a5f3-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Platforma e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
lub
poczta elektroniczna: kultura.sarzyna@gmail.com

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
a) Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
lub
b) poczty elektronicznej: kultura.sarzyna@gmail.com
2. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej ogólnie „korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują, powołując się na numer ogłoszenia (BZP) lub numerem referencyjnym postępowania, drogą elektroniczną:
1) za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”);
lub
2) za pomocą poczty elektronicznej na adres: kultura.sarzyna@gmail.com,
za wyjątkiem oferty oraz dokumentów składanych wraz z ofertą, które należy składać wyłącznie w sposób wskazany w rozdz. 18 SWZ.
3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
5. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia, w szczególności składając ofertę, akceptuje zasady korzystania z Platformy e-Zamówienia wskazane w SWZ oraz Regulaminie Platformy e Zamówienia.
6. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
7. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e Zamówienia.
8. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), zwanym w dalszej treści: „rozporządzeni Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych”.
10. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), zwanym w dalszej treści: „rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności”, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
UWAGA!
Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w rozporządzeniach, o których mowa w pkt. 9 oraz 10 znajdują się m.in.: .rar, .gif, .bmp. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
11. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w rozdz. 13 SWZ dostępnym na stronie prowadzonego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zawarta jest w rozdziale 28 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Woli Zarczyckiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Działanie 4.4 Kultura.
2. Zakres robot obejmuje rozbudowę i przebudowę budynku filii Ośrodka Kultury w Woli Zarczyckiej zlokalizowanego na działce nr ewid 11842. Od strony południowej budynku zaprojektowano rozbudowę budynku o magazyn rekwizytów o pow. zabudowy 25,48 m2, natomiast od strony zachodniej do powyższego budynku zaprojektowano dobudowę tj. wykonanie zadaszenia istniejącego tarasu. Elementy konstrukcyjne zadaszenia tarasu wykonane zostaną ze stalowych elementów i profili zamkniętych zabezpieczonych przed korozją poprzez ocynkowanie. Pokrycie dachu wykonane zostanie z blachy trapezowej powlekanej. Zakres zadania obejmuje również budowę miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej. W ramach projektu przewidziano wykonanie robót budowlano-remontowych na istniejącej części budynku np. (wymiana stolarki drzwiowej wraz z poszerzenie otworów, wymiana okładzin posadzek z płytek, wykonanie stropu podwieszanego kasetonowego). W zakresie instalacji sanitarnych ujęto wymianę kotła CO wraz z osprzętem, wymianę instalacji CO w dwóch obiegach, technologię przygotowania CWU oraz wykonanie instalacji klimatyzacji i doprowadzenie wody do celów p.poż do projektowanego hydrantu. W zakresie instalacji elektrycznych należy wykonać instalację oświetlenia wewnątrz obiektu: ogólnego, awaryjnego, ewakuacyjnego, gniazd wtyczkowych, instalacji logicznych jak również oświetlenia zewnętrznego, instalacji fotowoltaicznej i odgromowej. W ramach projektu należy również dostarczyć i zamontować system oświetlenia i mechaniki scenicznej, system nagłośnienia sali widowiskowej, projektor i ekran multimedialny.
3. Szczegółowy zakres zamówienia został przedstawiony w załączonej dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.
4. Zakres prac obejmuje także roboty pomocnicze i towarzyszące oraz inne prace konieczne do wykonania nieujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej oraz przepisy prawa.
5. Zakres zamówienia obejmuje również:
1) przygotowanie terenu budowy,
2) zabezpieczenie terenu budowy,
3) roboty przygotowawcze i pomiarowe,
4) zakup i dostawę materiałów niezbędnych do realizacji zadania,
5) zakup, dostawę i montaż wyposażenia,
6) wykonanie robót budowlanych,
7) uporządkowanie terenu budowy,
8) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
6. Inne obowiązki i koszty Wykonawcy
Do zakresu obowiązków i kosztów Wykonawcy należy także:
1) obsługa geodezyjna (tyczenie oraz dokumentacja geodezyjna powykonawcza),
2) zabezpieczenie własnym kosztem i staraniem, mediów niezbędnych do wykonania robót budowlanych,
3) koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz przeprowadzeniem prób i badań technicznych,
4) utylizacja odpadów,
5) opracowanie kosztorysu powykonawczego,
6) opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
W/w opracowania należy doliczyć do kosztów zadania.
7. Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji zamówienia winny spełniać i posiadać:
1) Polskie Normy;
2) polskie aprobaty techniczne;
3) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw;
4) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).
8. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z wymaganiami obowiązujących w Polsce przepisów, norm i instrukcji. Niewyszczególnienie w wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych, nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
9. Integralną część przedmiotu zamówienia stanowi Projekt umowy – załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45211100-0 - Roboty budowlane w zakresie domów

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262300-4 - Betonowanie

45261213-0 - Kładzenie dachów metalowych

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45262521-9 - Roboty murarskie w zakresie fasad

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

32321200-1 - Urządzenia audiowizualne

32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

51610000-1 - Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

51313000-9 - Usługi instalowania urządzeń dźwiękowych

32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne

44523200-4 - Mocowania

44212300-2 - Konstrukcje i ich części

44212500-4 - Kątowniki i profile

42141410-6 - Wciągarki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1) Cena – (C) – waga 60%,
2) Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia – (G) – waga 40%.

2. Zasady oceny za kryterium „Cena”:
1) Punkty za kryterium „Cena” (C) zostaną obliczone w następujący sposób:

"C = (C_(of. min)/C_(of. bad) )×60 pkt

gdzie:
C – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Cena”,
C of. min – najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,
C of. bad – cena oferty badanej.

2) W kryterium „Cena” oferta z najniższą ceną otrzyma 60 pkt. natomiast pozostałe oferty po przeliczeniu zgodnie z powyższym wzorem odpowiednio mniej.
3. Zasady oceny za kryterium „Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia”.
1) Punkty za kryterium „Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia – (G)” zostaną obliczone w następujący sposób:
- Okres gwarancji 36 miesięcy, liczba punktów: 0 pkt
-Okres gwarancji 42 miesięce, , liczba punktów: 10 pkt
- Okres gwarancji 48 miesięcy, , liczba punktów: 20 pkt
- Okres gwarancji 54 miesiące, liczba punktów: 30 pkt
- Okres gwarancji 60 miesięcy, , liczba punktów: 40 pkt

2) Zamawiający do oceny kryterium „Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia – (G)” pobierze dane z oferty Wykonawcy.
3) Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia w przedziale od 36 miesiące do 60 miesięcy.
4) Wykonawca w formularzu ofertowym podaje długość gwarancji w miesiącach. Dopuszcza się podanie wyłącznie gwarancji w okresach 36, 42, 48, 54, 60 miesięcy. Podanie innej wielkości spowoduje przyznanie punktów wg niższego przedziału, np.: podanie gwarancji o długości 40 miesięcy = 0 pkt. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy Zamawiający przyjmie do obliczeń 60-miesięczny okres gwarancji jako maksymalny odpowiadający wymaganiom Zamawiającego.
5) W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszej niż 36 miesiące Zamawiający ofertę odrzuci.
6) W przypadku gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie oferuje gwarancji i ofertę odrzuci.

4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczoną na podstawie wzoru:

P_x=C_x+G_x

gdzie:
Px – ilość punktów, które otrzyma oferta „x”,
Cx – ilość punktów, które otrzyma oferta „x” za kryterium „Cena”,
Gx – ilość punktów, które otrzyma oferta „x” za kryterium „Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia”
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że:
1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 400 000,00 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100) w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed złożeniem informacji, o której mowa w pkt. 9.2.1 ppkt. 3) SWZ
2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna nie mniejszą niż 350 000 zł.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej.
1) posiada doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej roboty ogólnobudowlanej
o wartości nie mniejszej niż: 1 000 000 zł brutto lub co najmniej dwóch robót ogólnobudowlanych o wartości nie mniejszej niż: 500 000 zł brutto każda, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wg załącznika nr 5 do SWZ).
2) dysponuje lub będzie dysponował:
a) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (wg załącznika nr 4 do SWZ),
b) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie pełnym zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (wg załącznika nr 4 do SWZ);
c) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie pełnym zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (wg załącznika nr 4 do SWZ)
W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do przedstawionych powyżej zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane w związku z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646) lub art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawcy wraz z ofertą składają aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, wg załącznika nr 1 do SWZ.

2. Po dokonaniu wstępnej oceny ofert Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawcy wraz z ofertą składają aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg załącznika nr 1 do SWZ.

2. Po dokonaniu wstępnej oceny ofert Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg załącznika nr 4 do SWZ);
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (wg załącznika nr 5 do SWZ);
3) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 400 000,00 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100), w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
4) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 350 000,00 zł brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

UWAGA!
1) Wykonawca w wykazie, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 2) powinien wyraźnie określić zakres wykonanych zamówień, aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.
2) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 2) dotyczy:
a) robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył,
b) dostaw lub usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
3) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 3) i 4), Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 19 500,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, tj.:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 18.11 SWZ, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne, w przypadku uznania rachunku Zamawiającego (wpływ na konto Zamawiającego). Wadium wnoszone w pieniądzu powinno fizycznie znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty (art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp). Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający przelew (wniesienie) środków na rachunek Zamawiającego.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego:
Nadsański Bank Spółdzielczy
nr konta 58 9430 0006 1006 3709 2000 0001
z adnotacją: „Wadium – Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Woli Zarczyckiej”.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy gwarancji/poręczenia.
6. Dokumenty wniesione w jednej z form wymienionych w pkt. 2 ppkt. 2-4 muszą zawierać w swojej treści nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium, muszą być sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinny zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
e) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
7. Wadium wnoszone w formie określonej w pkt. 5 nie może zawierać informacji, iż „gwarancja wygasa w momencie zwrotu oryginału dokumentu”.
8. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zostały zawarte w rozdziale 15 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w rozdziale 7 SWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 8 SWZ muszą zostać spełnione przez Wykonawców łącznie.

4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika winno być załączone do oferty.
Pełnomocnictwo winno:
a) określać do jakiego postępowania ma zastosowanie,
b) wskazywać pełnomocnika oraz zakres jego umocowania,
c) zawierać nazwę z określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia.

5. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze.

7. Pełnomocnictwo lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostęp u do oryginału.

8. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym, w toku postępowania zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.1 ppkt. 2 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
b) do oferty dołączają oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.1 ppkt. 5 SWZ (w przypadku, o którym mowa w pkt. 8.7 SWZ). Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
c) na wezwanie Zamawiającego zobowiązani są do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 9.2 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
- w pkt. 9.2.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt. 8.2 SWZ.

10. Wspólnicy spółki cywilnej/uczestnicy konsorcjum są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

11. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej) Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum/umowę spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień § 16 projektu umowy.

2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) zmiany danych teleadresowych,
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego).

3. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zgody obydwu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Wykonawca zobowiązany jest wykazać zaistnienie okoliczności wskazanych w § 16 ust. 2 projektu umowy poprzez przedłożenie stosownych ekspertyz, opinii, dokumentów, itp.

5. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone, pod rygorem nieważności, sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności wprowadzenia zmian.

6. Konsekwencją zmiany umowy (aneksowania) może być w szczególności zmiana terminu zakończenia realizacji zadania, wydłużenie terminów obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany umowy w drodze aneksu.

8. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.

9. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ, dostępnym na stronie prowadzonego postępowania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-21 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.