eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brudzeń Duży › Dostawa kruszyw i pospółki żwirowej z przeznaczeniem na remont dróg gruntowych położonych na terenie Gminy Brudzeń DużyOgłoszenie z dnia 2023-02-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa kruszyw i pospółki żwirowej z przeznaczeniem na remont dróg gruntowych położonych na terenie Gminy Brudzeń Duży

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRUDZEŃ DUŻY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015678

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Toruńska 2

1.5.2.) Miejscowość: Brudzeń Duży

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-414

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@brudzen.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://ugbrudzenduzy.bip.org.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ugbrudzenduzy.bip.org.pl/przetargi/index/id/1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa kruszyw i pospółki żwirowej z przeznaczeniem na remont dróg gruntowych położonych na terenie Gminy Brudzeń Duży

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-046887c8-82a4-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00081336

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00055531/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa kruszyw do remontów dróg dla gminy Brudzeń Duży

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00514140

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RGR.ZP.271.29.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 - Dostawa kruszywa betonowego frakcji 0 – 45 mm do remontów dróg dla potrzeb Gminy Brudzeń Duży w ilości łącznej nie większej niż 2 000 ton z podziałem na:
▪ dostawy cząstkowe – w ilości ok. 10% zaplanowanych dostaw z przeznaczeniem na awarie (szybkie naprawienie nawierzchni dróg) z bardzo krótkim terminem dostaw tj.
do 6 godz. liczone od powiadomienia telefonicznie ewentualnie potwierdzonego za pośrednictwem poczty elektronicznej, dostawa również w weekendy i święta
▪ dostawy główne – to pozostała zaplanowana ilość dostaw: dostawa sukcesywnie,
w zależności od potrzeb z terminem dostawy max 48 godz. liczone od powiadomienia telefonicznie ewentualnie potwierdzonego faxem przez zamawiającego.

Wykonawca ma dostarczyć raport z badań kruszywa betonowego po recyklingu do utrwaleń powierzchniowych wg PN-EN 13242;2004 sporządzony przez uprawnioną instytucję (PN-EN 933-1) Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewu oraz 933-1:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – zawartość pyłów).
Wymagania co do zawartości pylastej nie więcej niż 6%
Wymagania co do uziarnienia spełnione w zakresie:
0mm - 4,0mm – maksymalnie 45% masy
16mm – 45mm – pozostałe, lecz nie więcej niż 55%
Zamawiający wymaga przy każdym transporcie dokumentu przewozowego potwierdzającego pochodzenie materiału od podmiotu posiadającego decyzję na odzysk oraz przetwarzanie odpadów.
Materiał będzie badany przez Zamawiającego pod kątem zgodności ze Specyfikacją pod względem zawartości części pylastej oraz spełnienia warunków uziarnienia

4.5.3.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

4.5.5.) Wartość części: 170000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa kruszywa dolomitowego frakcji 0 – 31,5 mm przeznaczonego do remontów dróg znajdujących się na terenie gminy Brudzeń Duży w ilości łącznej nie większej niż 4500 ton z podziałem na
▪ dostawy cząstkowe – w terminie do 6 godzin od powiadomienia telefonicznie ewentualnie potwierdzonego faxem przez zamawiającego także w weekendy i święta
▪ dostawy główne – w zależności od potrzeb z terminem dostawy max 48 godz. liczone od powiadomienia telefonicznie ewentualnie potwierdzonego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wykonawca ma dostarczyć raport z badań kruszywa kopalnianego po recyklingu do utrwaleń powierzchniowych wg PN-EN 13242: 2004 sporządzony przez uprawnioną instytucję (PN-En 933-1) Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewu oraz 933-1:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – zawartość pyłów).
Wymagania co do zawartości pylastej nie więcej niż 6%
Wymagania co do uziarnienia spełnione w zakresie:
0mm - 4 mm – maksymalnie 40% masy
16mm – 31,5mm – maksymalnie 40% masy
Zamawiający wymaga przy każdym transporcie dokumentu przewozowego potwierdzającego pochodzenie materiału
oraz zastrzega sobie prawo wykonania badań próbek kruszyw przeznaczonych do wbudowania na koszt Wykonawcy pod względem zawartości części pylastej oraz spełnienia warunków uziarnienia i wymagań opisanych w SWZ. W przypadku potwierdzenia niezgodności wbudowanego materiału z wymaganiami stawianymi kruszywom Wykonawca na własny koszt dokona wymiany zakwestionowanej partii materiału w terminie 2 dni roboczych od otrzymania pisma od Zamawiającego

4.5.3.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

4.5.5.) Wartość części: 580000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa pospółki żwirowej o frakcji do 63mm ze złóż piaskowo-żwirowych w ilości nie większej niż 1 000 ton.
Zawartość ziaren frakcji :
powyżej 2mm –od 20 do 50%
mniejszej niż 0,1mm – poniżej 15% , z podziałem na :

▪ dostawy cząstkowe – w ilości ok. 10% zaplanowanych dostaw z przeznaczeniem na awarie ( szybkie naprawianie nawierzchni dróg) z terminem dostaw do 6 godzin liczone od powiadomienia telefonicznie ewentualnie potwierdzonego faxem, dostawa również w weekendy i święta
▪ dostawy główne – to pozostała zaplanowana ilość dostaw, dostawa sukcesywnie, w zależności od potrzeb z terminem dostawy max 48 godz. liczone od powiadomienia telefonicznie ewentualnie potwierdzonego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

4.5.5.) Wartość części: 42000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 147600,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 172200,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 147600,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PUH ROL-POL Jan Różanowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7742094767

7.3.4) Miejscowość: Myśliborzyce

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 147600,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 579791,25 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 719550,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 658665,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PUH ROL-POL Jan Różanowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7742094767

7.3.4) Miejscowość: Myśliborzyce

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 658665,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 30750,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 35670,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 35670,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PUH ROL-POL Jan Różanowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7742094767

7.3.4) Miejscowość: Myśliborzyce

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 35670,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.