eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polanica-Zdrój › Modernizacja nawierzchni asfaltowej na ul. K.Baczyńskiego (...) oraz na ul. W. Orkana w Polanicy-Zdroju poprzez remont części ulic K.K. Baczyńskiego i W. Orkana w Polanicy - ZdrojuOgłoszenie z dnia 2023-02-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja nawierzchni asfaltowej na ul. K.Baczyńskiego (...) oraz na ul. W. Orkana w Polanicy-Zdroju poprzez remont części ulic K.K. Baczyńskiego i W. Orkana w Polanicy – Zdroju

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA POLANICA-ZDRÓJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717941

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jarosława Dąbrowskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Polanica-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-320

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kancelariadskp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.polanica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://polanica.logintrade.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja nawierzchni asfaltowej na ul. K.Baczyńskiego (...) oraz na ul. W. Orkana w Polanicy-Zdroju poprzez remont części ulic K.K. Baczyńskiego i W. Orkana w Polanicy – Zdroju

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6dc8fc7d-7bec-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00081235

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00036619/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa nawierzchni asfaltowej w ul. K.K. Baczyńskiego - działka nr 160, obręb Nowy Wielisław w Polanicy – Zdroju oraz w ul. Orkana – działka nr 156/14 i działka nr 78/7, w Polanicy – Zdroju.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00496770

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CRZP/25/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja nawierzchni asfaltowej na ul. K.K. Baczyńskiego - działka nr 160, obręb Nowy Wielisław w Polanicy-Zdroju oraz na ul. W. Orkana – działka nr 156/14 i 156/9 i działka nr 78/7, obręb Nowy Wielisław w Polanicy-Zdroju poprzez remont części ulic K.K. Baczyńskiego i W. Orkana w Polanicy – Zdroju - 1 zadanie

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 329918,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 382698,69 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 329918,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DROG BUD Robert Bubiński Ul. JASNA 1A 57-350 KUDOWA-ZDRÓJ,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 883-101-10-80

7.3.3) Ulica: ul. Jasna 1A

7.3.4) Miejscowość: Kudowa - Zdrój

7.3.5) Kod pocztowy: 57-350

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 329918,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.