eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Pełnienie funkcji zastępstwa inwestycyjnego nad przyszłą inwestycją - odbudową (złożeniem) domu H. GrossównyOgłoszenie z dnia 2023-02-03

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Pełnienie funkcji zastępstwa inwestycyjnego nad przyszłą inwestycją – odbudową (złożeniem) domu H. Grossówny

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu

1.3.) Oddział zamawiającego: KPCD w Toruniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 389096441

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Czerwona Droga 8

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 566494599

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@kpcd.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kpcd.com.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji zastępstwa inwestycyjnego nad przyszłą inwestycją – odbudową (złożeniem) domu H. Grossówny

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5a94320b-9358-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00081156

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalego, Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00032174

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 12 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 12 Pzp. Pod. fakt. zastosowania trybu z wolnej ręki: Warunkiem udzielenia zam. na podstawie art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 12 pzp. jest np. spełnienie nast. warunków:
–zam. udzielane jest przez zamawiającego os. prawnej,która kontrolowana jest przez podmiot posiadający status zamawiającego publicznego w rozumieniu ustawy na podstawie art. 4 lub 5 ust. 1 pkt 1 pzp., który jednocześnie sprawuje kontrolę nad zamawiającym;
–ponad 90% działalności kontrolowanego zamawiającego dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną os. prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę w taki sam sposób;
–w kontrolowanym zamawiającym i w zamawiającym sprawującym kontrolę nie ma bezpośredniego udziału kapitału pryw.
Z taką sytuacją mamy do czynienia w przedm. sytuacji. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych do ustawy Pzp.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/1/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie przez Wykonawcę obowiązków inwestora zastępczego, w tym kompleksowej obsługi realizacji inwestycji, przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych we wskazanym zakresie, organizowania, realizacji i koordynacji prac projektowych (konsultacje) a następnie robót budowlanych, a także obsługi roszczeń wynikających z rękojmi i gwarancji, przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i z przypisanymi im zakresami obowiązków i odpowiedzialności przy realizacji zadania inwestycyjnego opisanego w niniejszym zaproszeniu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71541000-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym

79994000-8 - Usługi zarządzania umowami

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 200000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 382041307

7.3.3) Ulica: pl. Teatralny 2

7.3.4) Miejscowość: Toruń

7.3.5) Kod pocztowy: 87-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 168260,16 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.