eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › "Dostawa różnego asortymentu medycznego( fotel do pobierania krwi, wózek szafa na bieliznę, wózek inwalidzki, stolik chirurgiczny, wytrząsarka do płytek krwi z inkubatorem ...) na potrzeby COZL".Ogłoszenie z dnia 2021-06-12


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00081156 z dnia 2021-06-12

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
˜„Dostawa różnego asortymentu medycznego( fotel do pobierania krwi, wózek szafa na bieliznę, wózek inwalidzki, stolik chirurgiczny, wytrząsarka do płytek krwi z inkubatorem …) na potrzeby COZL”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ˜Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ˜REGON 431219360

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ˜K. Jaczewskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: ˜Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: ˜20-090

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ˜zampub@cozl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ˜www.cozl.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

˜www.cozl.eu

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

˜„Dostawa różnego asortymentu medycznego( fotel do pobierania krwi, wózek szafa na bieliznę, wózek inwalidzki, stolik chirurgiczny, wytrząsarka do płytek krwi z inkubatorem …) na potrzeby COZL”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ˜ocds-148610-d1efa4c7-b6f8-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00081156

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: ˜2021/BZP 00002525/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.14 Wyposażenie medyczne (m.in. stoliki zabiegowe, wózki oddziałowe, parawany, wózki inwalidzkie)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: ˜2021/BZP 00056952/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ˜COZL/DZP/AS/3412/TP- 44/21

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 83857,95 PLN

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

˜Część 1 – Stolik oddziałowy, schodki medyczne, wózek szafa na czystą bieliznę.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.5.) Wartość części: 20248,50 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

˜Część 2 – Wytrząsarka do płytek krwi z inkubatorem do płytek

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.5.) Wartość części: 38988,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

˜Część 3 – Sprzęt rehabilitacyjny

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.5.) Wartość części: 26193,76 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

˜Część 4 – Wózek do transportu chorych, stanowisko do pobierania krwi

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.5.) Wartość części: 7352,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 18181,95

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 19910,00

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 18181,95

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ˜Przedsiębiorstwo zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin Sp. z o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ˜NIP: 712 10 02 094

7.3.3) Ulica: ˜Al. Spółdzielczości Pracy 38

7.3.4) Miejscowość: ˜LUBLIN

7.3.5) Kod pocztowy: ˜20-147

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 18181,95

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: ˜28 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 38985,84

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 38985,84

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 38985,84

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ˜Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ˜NIP:521 29 35 353

7.3.3) Ulica: ˜Al. Jerozolimskie 134

7.3.4) Miejscowość: ˜Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: ˜02-305

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 38985,84

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: ˜63 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 26193,76

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 26193,76

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 26193,76

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ˜Ronomed Sp. z o.o. Sp.K.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ˜NIP: 754 3011655

7.3.3) Ulica: ˜ul. Przyjaźni 52/1U

7.3.4) Miejscowość: ˜Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: ˜53-030

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 26193,76

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: ˜21 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

˜Uzasadnienie:Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu- brak ofert.

2021-06-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.