eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Błażowa › Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy BłażowaOgłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Błażowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Błażowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581991

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Jana Pawła II 1

1.5.2.) Miejscowość: Błażowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-030

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 172297119

1.5.8.) Numer faksu: 172297077

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@blazowa.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://blazowa.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Błażowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2c0d1185-a3e7-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00081127

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00064050/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Błażowa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzp.blazowa.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzp.blazowa.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, dokumentów oraz oświadczeń, odbywa się elektronicznie przy użyciu:
Platformy Zamówień Publicznych ZetoPZP: https://pzp.blazowa.com.pl.
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się nadanym przez Zamawiającego numerem postępowania lub numerem ogłoszenia (BZP, TED) lub identyfikatorem postępowania wygenerowanym przez ZETOPZP: https://pzp.blazowa.com.pl.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).
4. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na
stronie internetowej https://pzp.blazowa.com.pl oraz uznaje go za wiążący.
5.Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Gmina Błażowa mająca siedzibę pod adresem: 36-030 Błażowa, Plac Jana Pawła II 1. Numer telefonu: 17 229 71 19, adres email: gmina@blazowa.com.pl.
W imieniu Gminy Błażowa obowiązki administratora sprawuje Burmistrz Błażowej
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Imię i nazwisko: Tomasz Mielech, adres email:
daneosobowe@blazowa.com.pl.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWY PRAWNE Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) i e) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
ODBIORCY DANYCH Dane osobowe mogą być przekazywane tylko takim podmiotom, które są do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa i tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji ich uprawnienia.
Każdy wniosek o udostępnienie danych podlega weryfikacji pod względem jego legalności oraz adekwatności żądanego zakresu danych.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane osobowe Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia publicznego będą przechowywane przez 4 lata, a jeżeli umowa zawarta została na dłużej: do czasu wygaśnięcia umowy - po tym okresie zostaną wybrakowane. Zasada ta wynika z art. 78 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Dane osobowe pozostałych Wykonawców będą przechowywane przez 4 lata - po tym okresie zostaną wybrakowane. Zasada ta wynika z Ustawy z dnia z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Na warunkach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych podmiotom danych przysługują następujące prawa:
- dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO);
- do sprostowania danych (art. 16. RODO);
- do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do niepodlegania procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania (art. 22 RODO).
Wykonawcy nie przysługuje prawo:
- do usunięcia danych (art. 17 RODO);
- do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
W przypadku, gdy realizacja prawa dostępu do danych wymagałaby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Podmiotom danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Polskim organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą pod adresem 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, adres email: kancelaria@uodo.gov.pl.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe pochodzą z ofert złożonych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz z przedłożonych, na żądanie zamawiającego, oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Podanie treści danych osobowych jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie treści danych osobowych może skutkować wezwaniem do złożenia oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI ORAZ PROFILOWANIU Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych, zaś skorzystanie z prawa do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GiB.271.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4. W ramach zamówienia zostaną przebudowane 24 odcinki dróg o łącznej długości ok 11,3 km w ramach których wykonane zostaną:
 roboty przygotowawcze,
 roboty ziemne,
 wykonanie podbudowy,
 wykonanie nawierzchni,
 roboty wykończeniowe.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących zadań:
1) Przebudowa odcinków dróg gminnych na działkach o nr ewid. 680 i 728 w m. Białka,
2) Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce o nr ewid. 4 w m. Błażowa Dolna,
3) Przebudowa drogi gminnej Nr 108060R Błażowa Dolna - Wola Błażowska w km 3+210 - 3+970 na działce o nr ewid. 572 w m. Błażowa Dolna,
4) Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce o nr ewid. 720 w m. Błażowa Górna,
5) Przebudowa odcinka drogi gminnej (ul. Witosa) na działkach o nr ewid. 934/1, 1006/2 i 1018 w m. Błażowa,
6) Przebudowa drogi gminnej (ul. Kościuszki) na działce o nr ewid. 943 w m. Błażowa,
7) Przebudowa odcinka drogi gminnej (ul. Żeromskiego) na działce o nr ewid. 1332 w m. Błażowa,
8) Przebudowa odcinka drogi gminnej (ul. Lutaka) na działkach o nr ewid. 358/1 i 358/2 w m. Błażowa,
9) Przebudowa odcinka drogi gminnej (ul. Parkowa) na działce o nr ewid. 1138 w m. Błażowa,
10) Przebudowa odcinka drogi gminnej (ul. Działowa) na działce o nr ewid. 699 w m. Błażowa oraz 192 w m. Piątkowa,
11) Przebudowa odcinka drogi gminnej (ul. ks. Michała Pilipca) na działkach o nr ewid. 211 i 212 w m. Błażowa,
12) Przebudowa odcinków drogi gminnej (ul. Grunwaldzka) na działce o nr ewid. 635 w m. Błażowa,
13) Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce o nr ewid. 377 w m. Futoma,
14) Przebudowa drogi gminnej Futoma-Piątkowa (Dyraki) na działkach o nr ewid. 2768, 3367 w m. Futoma oraz działce o nr ewid. 2523 w m. Piątkowa,
15) Przebudowa drogi gminnej Kąkolówka - Głębokie na działce o nr ewid. 1802 w m. Kąkolówka,
16) Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce o nr ewid. 2638 w m. Kąkolówka,
17) Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr ewid. 1329/1, 1329/2 oraz 1329/3 w m. Kąkolówka,
18) Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce o nr ewid. 473 w m. Kąkolówka,
19) Przebudowa odcinków dróg gminnych na działkach o nr ewid. 2248/1, 2248/2 oraz 2387 w m. Kąkolówka,
20) Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce o nr ewid. 2233 w m. Kąkolówka,
21) Przebudowa odcinka drogi gminnej Lecka - Wilczak na działce o nr ewid. 50 w m. Lecka,
22) Przebudowa odcinka drogi gminnej Lecka - Wilczak na działce o nr ewid. 50 w m. Lecka (GreenVelo),
23) Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce o nr ewid. 997 w m. Nowy Borek,
24) Przebudowa odcinka drogi gminnej na działkach o nr ewid. 1083 i 1024 w m. Piątkowa.
6. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich podstawowych i towarzyszących robót budowlanych, usług i dostaw, związanych z wykonaniem zamówienia na obiekty gotowe do użytkowania z punktu widzenia celu któremu mają służyć, opisane w SWZ, wynikające z obowiązujących przepisów prawa i opracowanej dokumentacji projektowej.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki do SWZ:
1) Załącznik nr 8 – Przedmiary robót,
2) Załącznik nr 9 – Projekty,
3) Załącznik nr 10 – STWiORB.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 224 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie podobnych robót budowlanych jak roboty budowlane znajdujące się w zakresie przedmiotowego zadania.
3. Zakres robót budowlanych:
Zamówienia te będą dotyczyć przedmiotu zamówienia i polegać będą na powtórzeniu podobnych robót budowanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
4. Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP:
Warunkiem udzielenia zamówienia będzie zarezerwowanie środków na ten cel w budżecie Gminy Błażowa.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą kryteria:
1) Cena – 60%
2) Okres gwarancji – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub/i zdolność kredytową w łącznej wysokości co najmniej 3.000.000,00 zł.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku.


4) Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) dysponuje lub będzie dysponował:
 osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. co najmniej 1 osobą zdolną do przyjęcia obowiązków kierownika budowy, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej – wg Załącznika nr 5 do SWZ.

Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, przepisach wykonawczych do ustawy Prawo budowlane, a także odpowiadające im, uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących, przepisów prawa oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiający zaznacza, iż zgodnie z art. 12a - ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

b) posiada doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie):
 co najmniej 2 (dwóch) inwestycji polegających na przebudowie/budowie drogi o nawierzchni asfaltowej i długości każda min. 1500 m - wg Załącznika nr 6 do SWZ.

Przez 1 robotę budowlaną Zamawiający rozumie wykonanie roboty w ramach jednej umowy.
Przez roboty budowlane wykonane należy rozumieć:
1) roboty budowlane rozpoczęte i zakończone w w/w okresie
2) roboty budowlane zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wspólnie z innymi wykonawcami powyższy wykaz musi dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu ten wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

W przypadku gdy Wykonawca wykonał w ramach jednego zamówienia, zlecenia, kontraktu większy zakres prac (robót), dla potrzeb niniejszego postępowania (zamówienia) powinien on w Załączniku nr 6 do SWZ wyodrębnić i podać wartość robót o których mowa powyżej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa - Zamawiający wymaga podmiotowe środki dowodowe:
a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
4) Zdolność techniczna lub zawodowa - Zamawiający wymaga podmiotowe środki dowodowe:
a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ,
b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

4. Oferta musi zawierać:
1) wypełniony formularz OFERTA,
2) wypełniony Formularz cenowy – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do SWZ,
3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ,
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny dokument (jeśli dotyczy) – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ;
5) oświadczenie, (jeśli dotyczy) o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy - wzór zgodny z załącznikiem 4 do SWZ,
6) dokument/y potwierdzający/e umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i/lub podmiotu udostepniającego zasoby w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy i/lub podmiotu udostepniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca i/lub podmiot udostepniający zasoby wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (w formularzu OFERTA i/lub druku zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby) oraz z zastrzeżeniem ppkt. b);
b) jeżeli w imieniu wykonawcy i/lub podmiotu udostepniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt. a), Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy i/lub podmiotu udostepniającego zasoby;
c) pełnomocnictwo – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy:
 Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,
 ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 58 ust. 2 ustawy Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej),
 umocowanie nie wynika z ppkt. 5 a) i b),
musi być złożone w formie elektronicznej tj. przekazane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Dokument/y potwierdzający/e umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i/lub podmiotu udostepniającego zasoby muszą być złożone zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. 5-15 w niniejszym Rozdziale.
Dokument/y potwierdzający/e umocowanie do reprezentowania podmiotu udostepniającego zasoby składane są tylko w przypadku korzystania z jego zasobów w celu potwierdzenia spełniania warunków.
7) wadium wniesione w innej formie niż pieniądz.
8) kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej – traktowany pomocniczo.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
4) W formularzu OFERTA w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, a nie tylko pełnomocnika.
5) Przed podpisaniem umowy od Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, których oferta została wybrana Zamawiający będzie żądać umowy regulującej ich współpracę.
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które elementy zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ.
7) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1) Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
2) Zaliczka zostanie wypłacona na podstawie prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej w terminie do 30 dni po wystawieniu faktury VAT przez Wykonawcę.
3) Podstawą do wystawienia faktury zaliczkowej jest podpisanie przez Wykonawcę protokołu przekazania terenu budowy.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków rodzaj i zakres zmian określono w Załączniku nr 7 do SWZ wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie Zamówień Publicznych ZetoPZP pod adresem: https://pzp.blazowa.com.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-20 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-21

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków możliwych do wpisania w ogłoszeniu o zamówieniu w niektórych miejscach zastosowano odniesienie do pełnych zapisów w SWZ.
Zamówienie jest realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja druga.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.