eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bodzentyn › Realizacja szlaku "Śladami Kultury Benedyktyńskiej" w formule - zaprojektuj i wybudujOgłoszenie z dnia 2022-03-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Realizacja szlaku "Śladami Kultury Benedyktyńskiej" w formule - zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZWIĄZEK GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH

1.3.) Oddział zamawiającego: Związek Gmin Gór Świętokrzyskich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290877132

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Suchedniowska 3

1.5.2.) Miejscowość: Bodzentyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-010

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 302 50 94 w. 209

1.5.8.) Numer faksu: 41 302 61 07

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zggs@zggs.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zggs.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Realizacja szlaku "Śladami Kultury Benedyktyńskiej" w formule - zaprojektuj i wybuduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-01d71843-a03f-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00081119

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00020668/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Realizacja szlaku „Śladami kultury benedyktyńskiej” w formule zaprojektuj i wybuduj

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.zggs.biuletyn.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: http://miniportal.uzp.gov.pl oraz dodatkowo na stronie internetowej http://www.zggs.biuletyn.net.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP;

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny, zggs@zggs.com.pl
1.2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Związku Gmin Gór Świętokrzyskich jest możliwy pod adresem: zggs@zggs.com.pl
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Realizacja szlaku „Śladami kultury benedyktyńskiej” w formule zaprojektuj i wybuduj prowadzonym w trybie podstawowym,
1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zmianami), dalej „ustawa”,
1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,
1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
1.8. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, *
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania i uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych**,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. 9. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZGGŚ-270.ŚKB.04.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowej, robót budowalnych oraz opracowanie i wykonanie wystawy wraz z wyposażeniem oraz systemu rezerwacji i zarządzania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja szlaku „Śladami kultury benedyktyńskiej" w formule zaprojektuj i wybuduj
w ramach projektu współfinansowanego ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020 — Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, tj. zaprojektowanie oraz wykonanie obiektów na szlaku na terenie gmin Bieliny, Bodzentyn, Łagów i Pawłów wraz z ekspozycją, w tym multimedialną, wyposażeniem oraz wspólnym systemem rezerwacji i zarządzania wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń, decyzji jak i wszelkich prac budowlano-montażowych dot. robót oraz dostaw i usług opisanych w Programach Funkcjonalno-Użytkowych (PFU) dla poszczególnych obiektów na szlaku oraz niewymienionych, a koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

39133000-3 - Zestawy wystawowe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45212120-3 - Roboty budowlane w zakresie parków tematycznych

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45212313-3 - Roboty budowlane w zakresie muzeów

45212423-7 - Roboty budowlane w zakresie kawiarni

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71223000-7 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

72413000-8 - Usługi w zakresie projektowania stron WWW

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnianie kryteriów:
1. Cena - 50 pkt
2. Aplikacja 3D wykonana 3 wybranych chat (zagród) planowanych do realizacji w Osadzie Średniowiecznej - 30 pkt
3. Gwarancja dotycząca wyposażenia wystawy - 10 pkt
4. Rękojmia na roboty budowlane - 10 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aplikacja 3D wykonana 3 wybranych chat (zagród) planowanych do realizacji w Osadzie Średniowiecznej

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja dotycząca wyposażenia wystawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: rękojmia na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu:
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże iż posiada:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 5 000 000,00 zł
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w wysokości 7 000.000,00 zł
4) Zdolności technicznej lub zawodowej,
4.1. Wiedza i doświadczenie
Wykonawca musi wykazać, że wykonał należycie:
 w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jego działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej:
● jedno zamówienie o wartości co najmniej 10 000 000,00 zł brutto w zakres którego wchodziła min. budowa lub przebudowa lub rozbudowa obiektu/-ów użyteczności publicznej o łącznej powierzchni minimum 1200 m2, które było realizowane pod nadzorem Konserwatora Zabytków
oraz
⮚ w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jego działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością:
• co najmniej dwa zamówienia w trybie zaprojektuj - wybuduj polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu i dostawie wystawy interaktywnej w obiektach kultury/edukacji/nauki/turystyki o łącznej wartości zamówienia co najmniej 5 000 000,00 zł brutto oraz o powierzchni minimum 1000 m2. Zamówienie musi się składać z co najmniej 70 stanowisk oraz opracowania kontentu multimedialnego obejmującego opracowanie scenariuszy stanowisk, pozyskanie lub zmontowanie materiałów źródłowych wraz z wykonanie aplikacji multimedialnych, wykonanie wydruków/plansz graficznych, wykonaniem scenografii i aranżacji wystawy, dostawą i montażem sprzętu AV oraz systemu sterowania ekspozycją. Wystawa powinna zawierać osobną strefę sensoryczną Przez strefę sensoryczną Zamawiający rozumie przestrzeń oddziałującą na zmysły inne niż wzrokowe (np. instalacje z użyciem cieczy, mechaniczne, ze strefą rekreacyjną, dotykową itp.).
W celu spełnienia wyżej wymienionego warunku Zamawiający dopuszcza zamówienia spełniające oba wymagania.
4.2. Potencjał kadrowy
Wykonawca musi wykazać dysponowanie następującymi osobami:
4.2.1. Kierownik projektu – osoba posiadająca doświadczenie w zarządzaniu co najmniej 1 projektem (do zakończenia realizacji) o wartości min. 20 000 000,00 zł brutto lub 2 projektów (do zakończenia realizacji) o wartości min. 10 000 000,00 zł brutto każdy, obejmującym budowanie obiektu oraz projektowanie i wykonanie stanowisk edukacyjnych lub multimedialnych lub ekspozycji o charakterze edukacyjnym/ kulturalnym/ naukowym/turystycznym z wykorzystaniem multimediów i elementów motorycznych.
4.2.2. Specjalista ds. multimedialnych i AV – osoba posiadająca doświadczenie
w nadzorowaniu, montażu i uruchomienie sprzętu audio-video na co najmniej dwóch wystawach edukacyjnych/kulturalnych/naukowych/turystycznych, obejmującej co najmniej 50 stanowisk multimedialnych każda, w tym stanowiska dotykowe i wielkoformatowe projekcje oraz nadzorowała wykonanie, zainstalowanie, skonfigurowanie i uruchomienie Systemu Aplikacji,
4.2.3. Kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń posiadający doświadczenie w pracy w co najmniej dwóch obiektach będących pod nadzorem Konserwatora Zabytków.
4.2.4. Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
4.2.5. Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych.
4.2.6. Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.
4.2.7. Architekt - projektant w specjalności architektonicznej posiadający uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania, który posiada doświadczenie w zaprojektowaniu co najmniej 2 zrealizowanych projektów dotyczących budowy lub przebudowy lub rozbudowy obiektu użyteczności publicznej lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto każdy według kosztorysu inwestorskiego lub wykonanych robót;
4.2.8. Projektantem w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - posiadającym uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania, który posiada doświadczenie w zaprojektowaniu co najmniej 2 zrealizowanych projektów dotyczące budowy lub przebudowy lub rozbudowy obiektu użyteczności publicznej lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego .
4.2.9. Projektantem w specjalności sanitarnej - posiadającym uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania.
4.2.10. Projektantem w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych - posiadającym uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania.
4.2.11. Projektantem w specjalności w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych - posiadającym uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania.
4.2.12. Projektant wystawy/scenograf - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert zrealizowała co najmniej 2 projekty aranżacji wystawy o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 na rzecz muzeów lub galerii lub innych instytucji o charakterze edukacyjnym/kulturalnym/naukowym/turystycznym w zakresie elementów aranżacyjnych, zabudów, stanowisk multimedialnych.
4.2.13. Specjalista ds. narracji wystawienniczej posiadający wykształcenie wyższe humanistyczne – co najmniej na poziomie magistra, w ostatnich 5 latach przed dniem złożenia oferty pełnił funkcję kuratora dla co najmniej 1 wystawy o tematyce historycznej, z dziedziny historii lub etnograficznej (Zamawiający rozumie przez pełnienie funkcji kuratora przeprowadzenie pełnego procesu przygotowania wystawy, tj. od rozpoczęcia procesu do otwarcia (wernisażu wystawy) tj. obejmujący przygotowanie koncepcji, przeprowadzenie kwerendy w archiwach lub muzeach, przygotowanie scenariusza, nadzorowanie koncepcji aranżacji scenografii i przygotowanie drukowanego wydawnictwa merytorycznego oraz w ostatnich 5 latach przed dniem złożenia oferty uczestniczył w organizowaniu co najmniej 1 wystawy muzealnej, tj. pełny proces realizacji wystawy musiał odbyć się w ostatnich 5 latach).
4.2.14. Grafik - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował aplikacje dla minimum dwóch ekspozycji lub wystaw o powierzchni minimum 400 m2 każda.
4.2.15. Metodyk ds. metodyki nauczania posiadający wykształcenie wyższe pedagogiczne, w ostatnich 5 latach przed dniem złożenia oferty uczestniczyła w realizacji co najmniej 1 projektu, którego tematem była metodyka kształcenia w pozaszkolnych formach edukacji (tzn. projekty zakończone i odebrane przez zlecającego).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) Oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 Ustawy (wzór druku załącznik nr 4 do SWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.
W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu.
Dokument/-y należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia i/lub podmiotu udostępniającego zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3) Oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postepowaniu, (wzór druku załącznik nr 3 do SWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy
z wykonawców, w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału
w postępowaniu. W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Dokument/-y należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia i/lub podmiotu udostępniającego zasoby.
Oświadczenia te stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postepowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujące wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale XV.4.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

l. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości w wysokości 200 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SWZ.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Bodzentynie nr konta 91 8493 0004 0090 0907 8155 0022
z adnotacją - Realizacja szlaku „Śladami kultury benedyktyńskiej” w formule zaprojektuj i wybuduj
3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2 lit. b) — d) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia,
w postaci elektronicznej.
5. Zamawiający zwraca wadium Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych
w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wniesienia wadium
w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego: 1) oświadczenia, o których mowa w pkt. XV.3 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w ust. 3, składają każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zakres zmiany umowy reguluje par. 21 załącznika nr 9 do SWZ - istotne postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-03-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty' dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-03-25 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-04-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.