eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Świadczenie usługi teleopieki na rzecz osób starszych zamieszkujących na terenie Miasta Białegostoku.Ogłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi teleopieki na rzecz osób starszych zamieszkujących na terenie Miasta Białegostoku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002333177

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Malmeda Icchoka 8

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-440

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 85 879 79 50

1.5.8.) Numer faksu: 85 879 79 51

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mopr.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bipmopr.um.bialystok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi teleopieki na rzecz osób starszych zamieszkujących na terenie Miasta Białegostoku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b1ea7194-a3d0-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00081093

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045043/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi teleopieki nad seniorami w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://moprbialystok.ezamawiajacy.pl.

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://moprbialystok.ezamawiajacy.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
a) Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
- dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
- dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem,
b) Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
- komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2,
- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.,
c) Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 2 GB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp,
doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar,
gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc,
d) Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
- plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert,
e) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
2. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów lub oświadczeń elektronicznych, podmiotowych środków dowodowych lub cyfrowego odwzorowania podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji sporządzonych pierwotnie w postaci papierowej, przyjmuje się datę złożenia/wysłania na Platformie.
3. W sytuacji awarii Platformy lub przerwy technicznej działania Platformy Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretariat@mopr.bialystok.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem
danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku ul. Malmeda Icchoka 8, 15-440 Białystok (nr tel. 85 879 79
50, e-mail:sekretariat@mopr.bialystok.pl).
2. W sprawach związanych z danymi Wykonawcy można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych: kontakt pod nr
telefonu: 85 879 79 84 lub pod adresem mail:iod@mopr.bialystok.pl.
3. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym
rozpowszechnianiem.
4. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
5. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP.
6. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą także upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz spółka Otwarty Rynek
Elektroniczny S.A. z siedzibą w warszawie (02 -672) przy ul. Domalewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000041441, REGON 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Zamawiający prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem
https://moprbialystok.ezamawiajacy.pl.
6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata.
7. Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy (w przypadku, gdy skorzystanie z
tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku , Wykonawca może zostać zobowiązany do
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia),
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych
osobowych dotyczących wykonawcy narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe.
2. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych
na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Zp.26.1.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi teleopieki nad ok. 624 seniorami w wieku 65 lat i więcej, zamieszkującymi na terenie Miasta Białegostoku, w ramach gminnego programu osłonowego na rok 2023 „Wsparcie seniorów Miasta Białegostoku”.

2. W przypadku otrzymania środków, przedmiot zamówienia
spółfinansowany będzie z dotacji celowej budżetu państwa, w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

a) świadczenie usługi całodobowego monitoringu dla seniorów w wieku 65 lat i więcej, zamieszkujących na terenie Miasta Białegostoku, i przyzywania natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa dla użytkowników opasek, wskazanych przez Zamawiającego, przez prowadzone przez Wykonawcę Centrum monitoringu, gwarantujące szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwalające na natychmiastową reakcję – przy wykorzystaniu urządzeń (opasek bezpieczeństwa) Novama by HRP H66 v 3, producenta Novamed Pharma Sp. z o.o., będących w ich użytkowaniu.
System Centrum monitoringu powinien :

- umożliwiać połączenie z nim opasek bezpieczeństwa model Novama by HRP H66 v3, producent aNovamed Pharma sp. z o.o., w które wyposażeni będą seniorzy, aby w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia poprzez wciśnięcie guzika alarmowego znajdującego się na urządzeniu, możliwe było połączenie się z centralą i podjęcie natychmiastowej interwencji przez dyspozytora. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor powinien podjąć decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika MOPR lub wezwać służby ratunkowe oraz prowadzić telefoniczne nadzorowanie przebiegu sytuacji od chwili uzyskania sygnału o uruchomieniu alarmu do momentu przybycia wezwanych osób/ służb;

- przy użyciu opaskek model Novama by HRP H66 v 3, producenta Novamed Pharma Sp. z o.o., odbierać, rejestrować i przechowywać, m.in. :
- datę i godzinę użycia przycisku SOS,
- lokalizację GPS w przypadku wystąpienia alarmu,
- moment zdjęcia i założenia opaski bezpieczeństwa,
- czas ładowania baterii i poziom jej naładowania,
- moment wystąpienia alarmu, zapisy rozmów dyspozytora Centrum monitoringu z użytkownikiem opaski oraz rejestr czynności jakie wykonał dyspozytor Centrum monitoringu włącznie z czasem, w jakim zostały przeprowadzone,

Centrum monitoringu powinno umożliwiać:
- odczytanie pozycji GPS,
- prowadzenie rozmowy z użytkownikiem opaski,
- generowanie bilingów i raportów połączeń dla poszczególnych użytkowników opaski bezpieczeństwa,
- zdalną aktualizację danych użytkownika,

b) utrzymywania Centrum monitoringu w stałej gotowości w okresie trwania umowy poprzez zatrudnianie odpowiedniej ilości przeszkolonych dyspozytorów, spełniających wymogi określone w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, np. ratowników medycznych i/lub opiekunów medycznych i/lub pielęgniarek) i innych niezbędnych osób w celu zapewnienia gwarancji prawidłowego świadczenia usługi w trybie 24 godziny/7 dni w tygodniu. Centrum powinno być wyposażone w technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalające na monitorowanie zgłoszeń SOS przychodzących od użytkowników opasek bezpieczeństwa model Novama by HRP H66 v 3, będących w użytkowaniu seniorów, automatyczną identyfikację osoby wzywającej pomocy, kontakt głosowy i przyzywania natychmiastowej pomocy po otrzymaniu sygnału. W przypadku wystąpienia zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu użytkownika opaski powinno nastąpić skuteczne powiadomienie jednej z osób wskazanych do kontaktu o wywołanym alarmie i zaistniałym problemie, w razie konieczności wezwanie służb ratunkowych: Pogotowia Ratunkowego i/lub Policji i/lub Straży Pożarnej, a także prowadzenie telefonicznego nadzorowania przebiegu sytuacji od chwili uzyskania sygnału o uruchomieniu alarmu do momentu przybycia wezwanych służb/osób,

Wykonawca zobowiązany będzie do:

- zapewnienia całodobowego dyżuru dyspozytorów Centrum monitoringu, których zadaniem będzie utrzymywanie kontaktu telefonicznego z użytkownikami opasek, w tym m.in.:

- przyjmowanie zgłoszeń od użytkowników opasek przychodzących na numer linii SOS na skutek wciśnięcia przez nich przycisku SOS, ustalenie przyczyny użycia przycisku oraz niezwłoczne podejmowanie skutecznych interwencji, adekwatnych do sytuacji, np. nawiązanie kontaktu z użytkownikiem opaski, powiadomienie odpowiednich służb ratunkowych celem udzielenia pomocy, wsparcia. W przypadku odebrania przez Centrum monitoringu sygnału z detektora upadku, dyspozytor powinien podjąć interwencję poprzez nawiązanie kontaktu z seniorem lub jego opiekunem, nawet jeśli nie został wciśnięty guzik alarmowy,

- telefoniczne nadzorowanie przebiegu sytuacji od chwili uzyskania sygnału o uruchomieniu alarmu do przybycia osób lub służb,

- udzielanie odpowiedzi na zgłaszane przez użytkowników opasek bezpieczeństwa pytania dotyczące zakresu świadczonej usługi lub działania sprzętu oraz udzielanie wsparcia technicznego,

- wprowadzenia do bazy danych Centrum monitoringu, danych identyfikujących użytkowników opasek, ich opiekunów i sytuację zdrowotną użytkowników opasek z kart informacyjnych wg. wzoru Wykonawcy, w celu właściwej obsługi zgłoszeń. Karty informacyjne, wypełnione i podpisane przez użytkowników opasek, zostaną zebrane przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy. Dane osobowe zawarte w kartach informacyjnych podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119),

c) konfigurację systemu monitoringu każdego użytkownika i wykonania testu łączności urządzenia przed rozpoczęciem świadczenia usługi całodobowego monitoringu dla danego użytkownika opaski, w ciągu maksymalnie 3 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego przekazania mu opaski bezpieczeństwa, a także w trakcie realizacji usługi – jeden raz w miesiącu dla każdego użytkownika opaski,

d) aktywację usługi dla każdego użytkownika, monitorowanie i obsługę zdarzeń technicznych (np. niski stan baterii, wyłączenie opaski, zdalny reset zawieszonej opaski itp.) i w razie konieczności kontakt telefoniczny z użytkownikiem, natychmiastowe podejmowania działań w celu usunięcia awarii lub usterki systemu, w tym opasek bezpieczeństwa, bieżące informowania Zamawiającego i użytkowników opasek lub ich opiekunów o zakłóceniu działania systemu (czasie trwania awarii lub usterki i terminie jej usunięcia), w tym dla pojedynczego użytkownika - przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. W przypadku wystąpienia zmiany użytkownika opaski, Wykonawca zobowiązany będzie do aktywacji usługi dla nowego użytkownika w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia takiego przypadku Wykonawcy,

e) zapewnienie abonamentu telefonicznego do wszystkich kart SIM, zapewniającego prawidłowe działanie usługi w okresie trwania umowy przez 24 godziny na dobę. Wykonawca zapewni odpowiednią pulę danych (ilości minut, sms-ów, Internetu) do komunikacji z Centrum monitoringu, w każdym miejscu i o każdej porze, oraz wybór operatora zapewniającego korzystanie z usługi teleopieki w sposób niezakłócony,

f) w razie konieczności przeszkolenie użytkowników opasek lub osób upoważnionych przez użytkowników opasek, z zakresu obsługi urządzenia oraz zasad świadczenia usługi,

g) przedstawianie Zamawiającemu comiesięcznych raportów do 10 dnia następnego miesiąca oraz raportu końcowego z wykonania usługi, obejmujących w szczególności informacje o ilości i rodzaju podjętych działań, w tym ilości wywołanych sygnałów za pomocą przycisku alarmowego i rodzaju podjętej interwencji w przypadku wywołania alarmu i jej wyniku oraz na żądanie Zamawiającego w całym okresie obowiązywania umowy,

h) przedstawiania Zamawiającemu informacji sprawozdawczych do 10 dnia następnego miesiąca obejmujących rzeczywistą liczbę zgłoszeń do dyspozytora przy użyciu opaski bezpieczeństwa, w tym:
- zakończonych udzieleniem wsparcia przez telefon, prośbą o interwencję osób z otoczenia, prośbą o interwencję pracownika MOPR,
- zakończonych interwencją służb ratunkowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85311100-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert opisany został w pkt 19 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kompetencje personelu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy PZP dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu,

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu,

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu,

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
 Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, lub wykonuje (przy czym w tym przypadku będzie liczony okres zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej dwie usługi teleopieki o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto każda (rozumiana jako jedna umowa), których okres świadczenia trwał co najmniej 10 miesięcy,

oraz załączy dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Wykonawca może wykazać zgodnie ze swoim wyborem, usługę(i) wykonane lub/i wykonywaną (-e), przy czym: pod pojęciem usługi wykonanej należy rozumieć usługę zrealizowaną (zakończoną), pod pojęciem usługi wykonywanej należy rozumieć usługę będącą w trakcie realizacji (usługę aktualnie świadczoną) i należy wykazać, iż usługa ta była wykonywana przez okres co najmniej 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert wartość wykonanej części usługi na dzień składania ofert nie jest mniejsza niż 80 000,00 zł brutto.

UWAGI!:
1) Wykonawca nie może sumować wartości kilku usług o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej,
2) W przypadku posługiwania się doświadczeniem realizowanym w ramach konsorcjum (podmiotów ubiegających się wspólnie o zamówienie) doświadczenie konsorcjanta to wyłącznie zakres faktycznie zrealizowanych przez niego prac. Jeżeli pojedynczy członek konsorcjum chciałby powołać się na doświadczenie całego konsorcjum to powinien skorzystać ze wsparcia pozostałych jego członków w trybie art. 118 ustawy PZP.

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców wyżej wymienionych warunków na podstawie danych i informacji zawartych w żądanym do załączenia do oferty – oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy PZP (zgodnie z wzorem, stanowiącymi załącznik nr 2 do SWZ), oraz w przypadku Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt. 13 SWZ, złożonych na wezwanie Zamawiającego potwierdzających powyższe oświadczenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 129) - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ,
b) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ,

c) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ,

b) dowody potwierdzające, że wskazane przez Wykonawcę usługi na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia, zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykazu personelu – osób (dyspozytorów) wykonujących zawód medyczny, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie czynności obsługi Centrum monitoringu, niezbędnych do prawidłowego świadczenia usługi teleopieki, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W terminie składania ofert określonym w pkt 17.1. SWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

a) wypełniony i podpisany Formularz oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ,

b) oświadczenie umożliwiające dokonanie oceny ofert w kryterium „Kompetencje personelu” - na Formularzu oferty.

c) Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy:
- umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych - Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy,
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o udzielenie zamówienia, którego dotyczy,
- wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy, z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Wymagana forma: - Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

d) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP ( wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ) jako własne oświadczenie Wykonawcy, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

e) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, dla każdego z podmiotów na zasobach, których Wykonawca polega, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów,

f) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

g) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, dla Podwykonawcy, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego Podwykonawcy pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

h) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 13.2 SWZ, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (wzór zobowiązania o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ),

i) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy czy usługi wykonają poszczególni Wykonawcy ( wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ),.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum):

a) w Formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
c) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
d) dokument, o których mowa w pkt 13.1.3 lit. d SWZ zobowiązany będzie złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian oraz warunków ich wprowadzenia zawarty jest w §
8 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platform pod adresem: https://moprbialystok.ezamawiajacy.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.