eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cieszyn › Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Karnego w Cieszynie oraz Oddziału Zewnętrznego w Bielsku-BiałejOgłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Karnego w Cieszynie oraz Oddziału Zewnętrznego w Bielsku-Białej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD KARNY W CIESZYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000319776

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bolesława Chrobrego 2

1.5.2.) Miejscowość: Cieszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dkw_cieszyn@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

zakład karny

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Karnego w Cieszynie oraz Oddziału Zewnętrznego w Bielsku-Białej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-71e89beb-a3ae-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080949

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-71e89beb-a3ae-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym
a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną:
a) w zakresie składania ofert: przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne;
b) w pozostałym zakresie: przy użyciu poczty elektronicznej: zp_cieszyn@sw.gov.pl
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-71e89beb-a3ae-11ed-b8d9-2a18c1f2976f. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
3. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-71e89beb-a3ae-11ed-b8d9-2a18c1f2976f.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia., dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone
w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
3. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
4. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej.
5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
8 Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
10. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zk_cieszyn@sw.gov.pl lub dkw_cieszyn@sw.gov.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Karnego w Cieszynie, z siedzibą ul. B. Chrobrego 2, 43-400 Cieszyn tel. 33 851-32-00, e-mail: zk_cieszyn@sw.gov.pl;
• dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail iod_zk_cieszyn@sw.gov.pl, telefon tel. 33 828 05 37, fax. 22 848 85 81.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: D/Kw.2232.7.2023.KK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Karnego
w Cieszynie oraz Oddziału Zewnętrznego w Bielsku-Białej w planowanej ilości 518,0 MWh w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r. do dwóch punktów odbioru, o których mowa w załączniku nr 9 do SWZ. Wyżej wskazana ilość planowanego wolumenu energii elektrycznej została określona przy założeniu sprzedaży energii elektrycznej od 1 marca 2023 roku. W przypadku późniejszego rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej, wolumen pobranej energii odpowiednio będzie
2. Planowane zużycie energii elektrycznej nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu energii elektrycznej w podanej ustęp wyżej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii elektrycznej. Wyżej wskazany wolumen energii elektrycznej pobrany przez zamawiającego został określony przy założeniu sprzedaży energii elektrycznej od 1 marca 2023 roku. W przypadku późniejszego rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej, wolumen pobranej energii będzie odpowiednio mniejszy.
3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09310000-5 Elektryczność;
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 9 „Charakterystyka punktów poboru energii elektrycznej” oraz projekt umowy stanowiący załącznik nr 8 do SWZ.
5. Dostawa energii elektrycznej winna odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności na warunkach określonych ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1385 z późn zm.) i rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623 z późn zm.), rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną z dnia 29 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2505).
6. Standardy jakościowe przedmiotu zamówienia tj. energii elektrycznej i standardy jakościowe obsługi odbiorców określone są w w/w przepisach prawnych.
7. Wykonawca w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym i zamawiającego umów właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do reprezentowania zamawiającego przed Operatorem Systemu Dystrybucyjnego - proces zmiany sprzedawcy. Obowiązujące obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw.
8. Zakład Karny w Cieszynie złożył oświadczenie składane przez odbiorców uprawnionych, o kótrych mowa w art. 2 pkt 2 lit. B-e ustawy z dnia 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych majacych na celu ogrniaczenie wysokości cen energii lektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r.
9. Jednocześnie informuje się, iż:
- aktualnie zamawiający nie posiada zawartej umowy na sprzedaż energii elektrycznej (sprzedaż świadczy sprzedawca rezerwowy),
- zamawiający posiada umowę dystrybucji podpisaną z OSD, która nie jest umową kompleksową,
- układy pomiarowe zamontowane u zamawiającego są dostosowane do zasady TPA.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu;
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że posiada uprawnienia (koncesję) do wykonywania działalności w zakresie obrotu energią elektryczną wymagane przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021r. poz. 716
z późn. zm) - Wykonawca spełni warunek jeżeli:
1) posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie trwania umowy oraz
2) złoży oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy lub promesy Operatora Systemu Dystrybucji /OSD/ (załącznik nr 10 do SWZ), umożliwiających sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4,5 i 7 ustawy Pzp - załącznik nr 7 do SWZ;
3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4) Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z załącznikami nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (art. 125 ust 1 ustawy Pzp).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie trwania umowy.
2) Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnej umowy lub promesy Operatora Systemu Dystrybucji (OSD), umożliwiających sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ.
3) Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 125 ust 1 ustawy Pzp).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w przypadku niemożności dostawy energii elektrycznej ze względu na okoliczności spowodowane działaniem siły wyższej, w tym w szczególności ograniczenia i nakazy spowodowane epidemią koronawirusa.
2. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany Umowy:
1) zwiększenie lub zmniejszenie mocy w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia zapotrzebowania w ramach tego samego punktu poboru energii albo rozbudowy PPE;
2) zmiana grup taryfowych wyłącznie w obrębie grup taryfowych uwzględnionych i wycenionych w ofercie Wykonawcy;
3) zmiana ilości PPE w przypadku dobudowy, przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu właścicielowi oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji PPE;
4) zwiększenie kwoty określonej w § 6 ust. 3 w przypadku zmian określonych w pkt. 1-3 powyżej;
5) zmiana ceny jednostkowej brutto:
a) w przypadku ustawowej zmiany stawki akcyzy,
b) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy.
3. Nie stanowi zmiany Umowy:
1) zmiana nr rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego;
2) zmiana danych identyfikujących, adresowych lub kontaktowych.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny jednostkowej netto energii elektrycznej za 1 MWh (wynagrodzenia) wyszczególnionej w § 6 ust 1 niniejszej umowy, w przypadku zmiany cen energii, na następujących warunkach:
1) minimalny poziom zmiany ceny energii, uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 18% w stosunku do ceny energii z miesiąca, w którym złożono ofertę Wykonawcy;
2) poziom zmiany ceny jednostkowej netto energii elektrycznej, zostanie ustalony na podstawie indeksu miesięcznego ceny zakupu energii Towarowej Giełdy Energii, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym została złożona oferta Wykonawcy;
3) zmiana ceny jednostkowej netto energii elektrycznej, może nastąpić najwcześniej po upływie 6-go miesiąca obowiązywania Umowy;
4) poziom zmiany będzie stanowił różnicę ceny jednostkowej netto energii elektrycznej wyszczególnionej w formularzu ofertowym, a ceną jednostkową netto energii elektrycznej, ustaloną na podstawie indeksu o którym mowa w pkt 2;
5) maksymalny poziom zmiany ceny jednostkowej netto energii elektrycznej wynosi 25%.
6. Strony są uprawnione do zawnioskowania waloryzacji o której mowa w ust. 1, za pomocą złożonego w formie pisemnej wniosku, wraz z uzasadnieniem i wykazaniem zaistnienia przesłanek do zmiany. Druga Strona obowiązana jest odpowiedzieć lub złożyć zastrzeżenia do wniosku, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.
7. Przez zmianę ceny jednostkowej netto energii elektrycznej, należy rozumieć zarówno jej podwyższenie, jak i obniżenie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na Platformie e-Zamówienia. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.