eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Budowa modułowego skateparku wraz z instalacją energetyczną i oświetlenia terenu przy ul. Bośniackiej w SzczecinieOgłoszenie z dnia 2021-06-11


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00080939 z dnia 2021-06-11

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa modułowego skateparku wraz z instalacją energetyczną i oświetlenia terenu przy ul. Bośniackiej w Szczecinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684232

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ku Słońcu 125A

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-080

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 91 48 57 141

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: klaudia.szuba@zuk.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zuk.szczecin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa modułowego skateparku wraz z instalacją energetyczną i oświetlenia terenu przy ul. Bośniackiej w Szczecinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e455d45-caab-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00080939

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00033787/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 SBO Skatepark Dąbie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej, zostały opisane w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl
Open Nexus Sp. z o.o. pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
2. Instrukcje
korzystania z Platformy dotyczące w szczególności składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ,
składania ofert, wysyłania i odbierania dokumentów oraz innych czynności podejmowanych w
niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców”
na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że: 􀀁􀀁 administratorem Pani/Pana
danychosobowych jest Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu
125A;􀀁􀀁 kontaktz Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Usług Komunalnych w Szczecinie jest
możliwy podnumerem telefonu 91 48 57 132 oraz adresem email: iod@zuk.szczecin.pl, 􀀁􀀁
Pani/Pana dane osoboweprzetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem oudzielenie zamówienia publicznego pn. „Utrzymanie zieleni poinwestycyjnej
parków, zieleńców i pasówdrogowych na terenie Gminy Miasto Szczecin”, prowadzonym w trybie
podstawowym;􀀁􀀁 odbiorcamiPani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacjaOgłoszenie nr 2021/BZP 00044532/01 z dnia 2021-04-302021-
04-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00049640/01 z dnia 2021-05-10
2021-05-10 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługipostępowania w oparciu o art. 18 oraz art.
74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówieńpublicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze
zmianami), dalej „ustawa Pzp”;􀀁􀀁 Pani/Pana dane osobowebędą przechowywane, zgodnie z art. 78
ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończeniapostępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okresprzechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy w
sprawie zamówienia publicznego;􀀁􀀁obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych
bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jestwymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy
Pzp, związanym z udziałem w postępowaniuo udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają zustawy Pzp;􀀁􀀁 w odniesieniu do Pani/Pana danych
osobowych decyzje nie będą podejmowane wsposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że: 􀀁􀀁 posiada Pani/Pan:− na podstawie
art. 15RODO prawo dostępu do danych osobowych,− na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowaniadanych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może
skutkowaćzmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w
sprawiezamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać
integralnościprotokołu postępowania oraz jego załączników);− na podstawie art. 18 RODO prawo
żądania odzamawiającego ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, októrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
OchronyDanych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczącychnarusza przepisy RODO;􀀁􀀁 nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,
d lub e RODOprawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o
którym mowaw art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danychosobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. cRODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: C/23/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa modułowego skateparku wraz z instalacją energetyczną i oświetlenia terenu przy ul. Bośniackiej w Szczecinie.
2. Przedmiot zamówienia – opisany w załącznikach nr 5 i 6 do SWZ - obejmuje między innymi:
1) roboty przygotowawcze i porządkowe,
2) geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia,
3) wykonanie płyty betonowej na podbudowie,
4) wykonanie ogrodu deszczowego z nasadzeniami w formie drzew, traw i bylin,
5) wykonanie trawnika,
6) montaż elementów małej architektury – ławki, siedziska, kosze śmietnikowe, stojaki rowerowe, tablica informacyjna,
7) montaż urządzeń modułowych skateparku,
8) montaż opraw oświetleniowych na słupie wraz z niezbędną instalacją elektryczną,
9) uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności związanych z realizacją zadania.
Wykonawca zobowiązany będzie – na własny koszt i we własnym zakresie – również
m. in. do:
1) zapewnienia nadzoru technicznego,
2) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjno-kartograficznej (wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Biuro Geodety Miasta. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia geodezyjnej obsługi zadania oraz wykonania powykonawczej dokumentacji geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi prowadzenia prac geodezyjnych - dotyczących założenia bazy danych GESUT i BDOT 500 na terenie miasta Szczecin w 2016 roku oraz prowadzenia części cyfrowego systemu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w systemie SIP GEO-INFO 7),
3) organizacji ruchu na czas budowy wraz z opracowaniem dokumentacji (m.in. projektem organizacji ruchu) i niezbędnymi uzgodnieniami oraz zajęciem pasa drogowego łącznie z naliczonymi opłatami, oznakowaniem oraz przywróceniem oznakowania pierwotnego,
4) zabezpieczenia istniejących sieci i obiektów w rejonie prowadzonych prac oraz współpraca z właścicielami sieci, w tym między innymi: ZDiTM, ENEA, ZWiK, Orange S.A.
5) właściwego ogrodzenia, zabezpieczenia placu budowy,
6) oznakowania terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym wykonania
i umieszczenia tablicy informacyjnej w widocznym miejscu,
7) utrzymania porządku przy wyjeździe z placu budowy na drogi publiczne i w obrębie prowadzonych prac,
8) zorganizowanie placu budowy i zaplecza socjalnego wraz z przywróceniem terenu
do stanu pierwotnego,
9) zabezpieczenia własnego mienia na terenie robót, naprawy uszkodzeń powstałych podczas prowadzenia robót,
10) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac w tym usunięcie szkód powstałych podczas wykonywania prac,
11) zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji robót, określonych przepisami p.poż.
i bhp oraz przepisami dot. ochrony środowiska, w tym przeszkolenia pracowników,
12) opracowania i przekazania Zamawiającemu projektu organizacji placu budowy i planu
BIOZ,
13) prowadzenie Dziennika budowy,
14) wykonanie postanowień wydanych decyzji administracyjnych,
15) powiadomienia wszystkich zainteresowanych, wskazanych w projekcie o rozpoczęciu prac, dostosowanie się do wydanych uzgodnień i zaleceń, w tym między innymi : ENEA S.A., ZWiK, ZDiTM, Orange Polska S.A.,
16) zagospodarowanie we własnym zakresie materiałów z rozbiórki (składowanie, wywóz, opłaty itp.) po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym sposobu ich ewentualnego zagospodarowania (przewóz we wskazane miejsce wraz z załadunkiem i rozładunkiem),
17) poniesienia całkowitej odpowiedzialności za szkody, spowodowane działalnością wynikłą z realizacji przedmiotowych prac, powstałe u Zamawiającego i osób trzecich,
18) wykonania i przedłożenia zamawiającemu niezbędnych badań laboratoryjnych
np. kruszywa, betonu, stali itd. oraz certyfikatów, atestów, aprobat technicznych
itp. na wbudowane materiały (w języku polskim),
19) prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawa o odpadach i postępowaniu z nimi,
20) wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z kartami gwarancyjnymi, instrukcji obsług, kartami katalogowymi, badaniami podłoża, zagęszczenia gruntu, atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodności itp. w języku polskim w 2 egz.,
21) wykonania geodezji powykonawczej (za wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej zostanie uznane potwierdzenie złożenia przez Wykonawcę mapy
geodezyjnej w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz
przekazanie Zamawiającemu ww. potwierdzenia wraz z kopią złożonej mapy lub
złożenie przez Wykonawcę prac geodezyjnych oświadczenia o uzyskaniu pozytywnego
wyniku weryfikacji przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej),
22) wykonanie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z załącznikiem nr 13 Zarządzenia nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin oraz obowiązków służących ich wdrożeniu – w formie papierowej i elektronicznej na nośniku
CD (w postaci plików pdf i edytowalnych) – 2 kpl.,
23) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
5. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia przy użyciu własnych materiałów (fabrycznie nowych), wyłącznie o jakości odpowiadającej normom zawartym w dokumentacji projektowej, na które dostarczy Zamawiającemu – do akceptacji - atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub świadectwa dopuszczenia do stosowania (w języku polskim), na co najmniej 7 dni przez ich wbudowaniem. Wyklucza się wbudowanie lub montaż materiałów i urządzeń nie posiadających ważnych certyfikatów lub atestów.
6. Zamawiający zobowiązany będzie:
1) przekazać protokolarnie Wykonawcy plac budowy w terminie nie dłuższym niż
10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,
2) dokonać odbioru należycie wykonanych prac,
3) zapewnić zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace.

7. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z najwyższą starannością wymaganą
od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu prace, na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości prac, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a także z SWZ
i z ofertą, które będą stanowiły integralną część umowy.
8. Rękojmia i gwarancja:
1) Wykonawca udzieli rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na okres
60 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót,
2) Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres
36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót,
3) Warunki gwarancji zostają ustalone w załączniku nr 8 do SWZ,
4) W przypadku, gdy gwarancja producenta na zastosowane materiały, urządzenia przekracza okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca przekaże Zamawiającemu – wraz z dokumentacją odbiorową - dokumenty pozwalające
na skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji producenta.
Ze względu na limit znaków , szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są wrozdziale III SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45314310-7 - Układanie kabli

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

77211600-8 - Sadzenie drzew

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 270 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień podobnych, o których mowa
w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy – zamówienia udzielane w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, polegającego na powtórzeniu podobnych robot budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Zakres robót budowlanych udzielanych w ramach zamówienia podobnego będzie zgodny z całością lub częścią zakresu robót budowlanych udzielonych w ramach zakresu zamówienia podstawowego.
Warunkiem udzielenia zamówienia podobnego będzie brak wykonywania tożsamego zakresu prac na tym samym obiekcie przez innego Wykonawcę.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty najkorzystniejszej, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, zostanie dokonany według jednego kryterium oceny ofert:

cena – 100 %

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C):

C = najniższa cena/cena w ofercie ocenianej x 100 pkt x 100 %


2. Największa ilość punktów wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty
za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej - minimalny poziom zdolności to:
1) wykonanie należycie w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie modułowego skateparku i zagospodarowaniu terenu, obejmującym zieleń i elementy małej architektury, o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wówczas Wykonawca wykazuje
te roboty budowalne, w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył.
2) dysponowanie:
a) kierownikiem budowy – osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadająca co najmniej dwuletnie doświadczenie przy budowie skateparków na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy.
Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania.
Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
b) kierownikiem robót elektrycznych – osobą posiadającą uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania.
Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
c) osobą do pełnienia nadzoru przy pracach zieleniarskich, posiadającą wykształcenie
wyższe, tj.:
- tytuł mgr inż. architekta krajobrazu/ogrodnictwa
lub
- inż. architektury krajobrazu/ogrodnictwa,
oraz minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu prac związanych
z wykonaniem zieleni.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe składane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy:
1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy w zakresie podstawy wykluczenia
z postępowania z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6 ustawy,
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową
albo
oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe składane w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy,
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przypadku składania oferty równoważnej, Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych, tj. opisu produktów równoważnych, zawierającego
co najmniej nazwę i parametry techniczne. Za równoważne zostaną uznane produkty
o parametrach nie gorszych niż opisane w załącznikach nr 5 - 6 do SWZ.
2. Zgodnie z 107 ust. 2 ustawy, jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie,
z zastrzeżeniem art. 107 ust. 3 ustawy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Opis produktów równoważnych, zawierającego najmniej nazwę i parametry techniczne.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Wysokość wadium to 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100)
3. Wadium wnosi się do dnia 29.06.2021 r., do godziny 9.00.
Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które
w ww. terminie zostanie zaksięgowane na koncie Zamawiającego.
4. Wadium może być wnoszone:
1) w pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego: 78 1020 4795 0000 9002 0332
3672,
2) w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – dokumenty wadialne (gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, poręczenia) muszą zostać przekazane Zamawiającemu w oryginale w postaci elektronicznej,
tj. w formie oryginału opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu).
Dokumenty wadialne nie mogą zawierać postanowień uzależniających ich wygaśnięcie od zwrotu oryginału dokumentu do jego wystawcy.
5. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.
6. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby w tytule przelewu
wyraźnie oznaczyć nazwę zadania, a także wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie
w przypadku, gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika.
7. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczenia:
1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz
z tłumaczeniem na język polski,
2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich.
8. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniała co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w art. 98 ust. 6 pkt 1 – 3 ustawy, bez potwierdzania tych okoliczności,
2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie
wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa
w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy.
10. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 98 ust. 1 – 5 ustawy.
11. Wykonawca w formularzu oferty wpisuje nr konta, na które Zamawiający ma zwrócić wadium wniesione w pieniądzu.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 57 – 60 ustawy.
2. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia.
3. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającej, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia,
4) wskazanie wykonawcy upoważnionego do wystawienia faktury.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana umowy:
1) zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie i pod rygorami
art. 455 ustawy,
2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:
A. konieczności przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:
a) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych Wykonawcy,
b) siły wyższej, klęski żywiołowej,
c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,
d) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy,
e) konieczności wykonania zamówienia z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, robót zamiennych, robot dodatkowych, których realizacja ma wpływ na termin wykonania umowy.
B. wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
a) wstrzymania robót przez Zamawiającego,
b) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,
c) zaniechania realizacji części prac.
Zmiana w ww. lit. B może być powiązana w szczególności ze zmianą
wynagrodzenia na zasadach określonych przez Strony, tj. Wykonawca wykona
wycenę robót budowlanych w formie kosztorysu, przy zastosowaniu nośników
cenotwórczych lub pozycji zawartych w kosztorysie ofertowym.
C. powstania okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.,
D. powstania konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji
projektowej,
E. zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy,
F. innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie
z SWZ,
G. wystąpienia nieprzewidzianych warunków realizacji zadania, np. odkrycia nieinwentaryzowanych przedmiotów, obiektów, instalacji podziemnych i będzie
to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania zadania.
Ze
względu na limit znaków , szczegółowe informacje dotyczące zmianumowy zawarte są w
rozdziale XIX SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-29 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I Udostępnienie zasobów
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach zawodowych lub/i technicznych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,
na zasadach określonych w art. 118 -123 ustawy.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności
są wymagane.
II. Sposób i termin składania ofert
1.Ofertę (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ) wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, tj.:
1) oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału
w postepowaniu (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ),
2) pełnomocnictwami,
3) w przypadku udostępnionych zasobów:
zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3
ustawy lub innym podmiotowym środkiem dowodowym, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby
o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu
w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ),
4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
oświadczeniem wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4
do SWZ) i oświadczeniami o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału
w postepowaniu dot. każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia,
5) w przypadku składania oferty równoważnej:
opisem produktów równoważnych,
należy złożyć na Platformie – zgodnie z zapisami SWZ, w terminie do dnia 29.06.2021 r., do godz. 9.00.
III. Informacje o formalnościach, które muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowy w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 7 do SWZ.
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
3. Do dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
1) dowód wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
2) kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót zawarty w załączniku
nr 5 do SWZ (przedmiar robot stanowi element pomocniczy przy wyliczaniu ceny ofertowej) - w wersji papierowej i elektronicznej - edytowalnej z rozszerzeniem .ath,,
3) harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy, określający terminy rozpoczęcia
i zakończenia poszczególnych elementów robót,
4) umowę ubezpieczenia.
5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców, o której mowa w rozdziale IX
SWZ.
2021-06-11 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.