eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Giżycko › Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie Gminy Miejskiej GiżyckoOgłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie Gminy Miejskiej Giżycko

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Giżycko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671171

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja 1 Maja 14

1.5.2.) Miejscowość: Giżycko

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-500

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: +48877324111

1.5.8.) Numer faksu: +48874285241

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gizycko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gizycko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/um_gizycko

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie Gminy Miejskiej Giżycko

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6cde5601-9cb4-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080673

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038871/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Pielęgnacja, sadzenie, wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie Gminy Miejskiej Giżycko.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00058933

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.4.2023.DC

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 181055,56 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi pielęgnacji i wycinki drzew oraz krzewów rosnących na terenie miasta Giżycka zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
5.2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie następujących prac:
1) Wycinka drzew;
2) Pielęgnacja drzew:
a) Cięcia pielęgnacyjne sanitarne,
b) Cięcia pielęgnacyjne prześwietlające,
c) Cięcia pielęgnacyjne korygujące,
d) Cięcia pielęgnacyjne formujące,
e) Cięcia techniczne – cięcia konarów i gałęzi likwidujące kolizję z urządzeniami technicznymi
lub architekturą, umożliwiające sąsiedztwo drzewa i kolidującego z nim obiektu.
3) Zgłoszenia awaryjne - Usuwanie złomów, wykrotów i wiatrołomów oraz połamanych konarów i gałęzi;
4) Usuwanie samosiewów, zakrzaczeń i krzewów;
5) Karczowanie karp;
6) Odsłanianie znaków drogowych, tablic itp.;
7) Zakładanie wiązań elastycznych w koronach drzew;
8) Wykonywanie odciągów jedno- i dwulinowych;
9) Wykonywanie podpór;
10) Sadzenie drzew;
11) Demontaż palika ochronnego
12) Montaż, demontaż stelaża ochronnego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SWZ.
5.3. Zamawiający informuje, że nie we wszystkich miejscach (lokalizacjach), w których będzie realizowana usługa możliwe będzie zastosowanie do wykonywania prac ciężkiego sprzętu w szczególności podnośników, samochodów itd. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym sposób realizacji prac. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania sprzętu o masie całkowitej przekraczającej 3,5 t na trawnikach, pieszych i rowerowych ciągach komunikacyjnych oraz na kwaterach cmentarzy komunalnych.
5.4. Zamawiający zastrzega, że przy realizacji usługi w lokalizacjach znajdujących się w pasach drogowych czasowy projekt organizacji ruchu leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca powinien zapewnić osoby uprawnione do kierowania ruchem podczas wykonywania usług w tych lokalizacjach.
Zamawiający, stosownie do art. 95 ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.). Powyższy wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy dotyczy pracowników fizycznych wykonujących bezpośrednio usługi objęte przedmiotem zamówienia w zakresie prac określonych w punktach 1-12 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77340000-5 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający nie może zwiększyć środków do ceny najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 314000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 314000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.