eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Budowa budynku do celów szkoleniowych na terenie Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w BydgoszczyOgłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa budynku do celów szkoleniowych na terenie Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODOFICERSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BYDGOSZCZY

1.3.) Oddział zamawiającego: SP PSP

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 090585370

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Glinki 86

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-861

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 52 349 84 00

1.5.8.) Numer faksu: +48 52 375 30 77

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@sppsp.bydgoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sppsp.bydgoszcz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.sppsp.bydgoszcz.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa budynku do celów szkoleniowych na terenie Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4a63ce9f-7f8b-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080671

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00077806/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa budynku do celów szkoleniowych na terenie Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00504806

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SPT.2370.10.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1597242,39 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na budowie budynku do celów szkoleniowych na terenie Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Zamawiający posiada pozwolenie na budowę nr 451/2021 z dnia 09.08.2021 r. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją budowlaną, specyfikacją techniczną oraz przedmiarem robót (stanowi materiał pomocniczy), wg podziału na poszczególne branże:
a) Branża budowlana.
b) Branża sanitarna.
c) Branża elektryczna.
Przedsięwzięcie dotyczy budowy budynku B do ćwiczeń gaśniczych, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załączniki do niniejszej specyfikacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45216110-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego

38295000-9 - Sprzęt topograficzny

71353200-9 - Usługi opomiarowania

71315300-2 - Usługi opomiarowania dla budownictwa

71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112330-7 - Rekultywacja terenu

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45262300-4 - Betonowanie

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262310-7 - Zbrojenie

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45442120-4 - Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

32410000-0 - Lokalna sieć komputerowa

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

32240000-7 - Kamery telewizyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45421141-4 - Instalowanie przegród

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 2 500 000,00 złotych, natomiast kwota najkorzystniejszej oferty wynosi 2 999 502,60 złotych.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2565358,64 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6996510,6 PLN

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

brak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.