eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi Asysty Technicznej i Konserwacji dla oprogramowania ESRI w odniesieniu do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowaniaOgłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi Asysty Technicznej i Konserwacji dla oprogramowania ESRI w odniesieniu do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Łódzki Ośrodek Geodezji

1.3.) Oddział zamawiającego: Miasto Łódź

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 470830536

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Traugutta 21/23

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-113

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 42272-6806

1.5.8.) Numer faksu: 42272-6801

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@log.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.log.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi Asysty Technicznej i Konserwacji dla oprogramowania ESRI w odniesieniu do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5e8c50cb-a3b7-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080628

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00080184/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi Asysty Technicznej i Konserwacji dla oprogramowania ESRI w odniesieniu do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5e8c50cb-a3b7-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne, lub
2) poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@log.lodz.pl (nie dotyczy składania ofert)
Wielkość jednej wiadomości nie może przekraczać 100 megabajtów.
Zamawiający zwraca się z prośbą o nie przesyłanie tego samego dokumentu za pośrednictwem obydwóch dróg. Należy wybrać jedną z wyżej wymienionych.
Zaleca się aby wszelka korespondencja (z wyłączeniem ofert) przekazywana była Zamawiającemu na adres poczty elektronicznej przetargi@log.lodz.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.1 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
1.2 Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
1.3 Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” na Platformie e-Zamówienia w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
1.4 Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości na Platformie e-zamówienia, widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
1.5 Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
1.6 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
1.7 W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezwmowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
1.8 Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, mogą zażądać od drugiej strony niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.
1.9 Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
1.10 Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt. 1.9 powyżej, przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ.
1.11 Zaleca się aby wszelka korespondencja (z wyłączeniem ofert) przekazywana była Zamawiającemu na adres poczty elektronicznej przetargi@log.lodz.pl
1.12 Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 poz. 2452) zwane dalej Rozporządzeniem PRM.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzki Ośrodek Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź;
 sprawy/pytania do Inspektora ochrony danych osobowych w Łódzkim Ośrodku Geodezji prosimy kierować na adres e-mail: iod@log.lodz.pl, tel.: 042 272 68 96;
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p/n: „świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi Asysty Technicznej i Konserwacji dla oprogramowania ESRI w odniesieniu do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania”, nr sprawy OAZP.2610/9/2023 prowadzonego w trybie podstawowym.
▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 2021, poz. 1129 z późn. zm.)., dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy i dochodzenia roszczeń oraz przez okres wynikający wprost z przepisów prawa (np. prawa podatkowego).
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. …”

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): j.w.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OAZP.2610/9/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 224631,13 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Łódzkiego Ośrodka Geodezji usługi Asysty Technicznej i Konserwacji w odniesieniu do poniższego – zakupionego na podstawie odrębnych umów – Oprogramowania, we wskazanym okresie czasu, przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
1. W ramach Usługi asysty technicznej świadczonej przez Wykonawcę, Zamawiający będzie miał prawo do:
1) otrzymywania aktualizacji Oprogramowania;
2) otrzymywania nowych wersji Oprogramowania i udoskonaleń do wersji bieżących Oprogramowania (otrzymywania nowych edycji Oprogramowania, wydań uzupełniających, poprawek programistycznych) wraz z licencjami bez dodatkowych opłat licencyjnych;
3) przeniesienia Oprogramowania, w tym jego aktualizacji, na inną platformę systemową wspieraną przez Producenta oraz wsparcia technicznego Zamawiającego w tym zakresie;
4) zamiany licencji Oprogramowania na inną, zaoferowaną przez ESRI Inc., w przypadku wycofania ze sprzedaży przez ESRI Inc. Oprogramowania użytkowanego przez Zamawiającego;
5) asysty elektronicznej i telefonicznej w języku polskim w zakresie problemów, oraz zgłaszania Błędów do Wykonawcy;
6) nieograniczonego dostępu do usługi e-learningowej oraz do zasobów usługi Living Atlas of the World.
2. Wykonawca zobowiąże się dostarczać do siedziby Zamawiającego nośniki, na których zapisane będą aktualizacje Oprogramowania, nowe wersje Oprogramowania i udoskonalenia do wersji bieżących Oprogramowania, bądź umożliwi ich pobranie ze strony internetowej Producenta Oprogramowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72253200-5 - Usługi w zakresie wsparcia systemu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72261000-2 - Usługi pomocnicze w zakresie oprogramowania

72267000-4 - Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert;
1 Ocenie według poniżej wskazanych kryteriów będą podlegać tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
Za ofertę najkorzystniejszą, uznana zostanie oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wg wzoru:
K0 = K1+ K2
gdzie:
K0 - liczba punktów oferty ocenianej
K1 - liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Cena ofertowa brutto oferty”
K2 - liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Dodatkowa bezpłatna asysta techniczna”
2. Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w punktach (1% = 1 pkt).
3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione poniżej kryteria:
1 Cena ofertowa brutto oferty (K 1) - 60%
2) Dodatkowa bezpłatna asysta techniczna (K 2) - 40%
Zamawiający oceni nieodrzucone oferty według kryterium Cena ofertowa brutto oferty (K1)zgodnie z poniższym wzorem:
Najniższa cena ofertowa brutto z badanych ofert
K 1 = -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 60 pkt
cena brutto oferty badanej
Zamawiający oceni nieodrzucone oferty według kryterium Dodatkowa bezpłatna asysta techniczna zgodnie z poniższym wzorem:
K 2 = To x 40pkt / Tmax , gdzie:
K 2 - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium Dodatkowa bezpłatna asysta techniczna;
Tmax - maksymalna liczba miesięcy dodatkowej bezpłatnej asysty technicznej; Tmax = 4;
To – liczba miesięcy dodatkowej bezpłatnej asysty technicznej oferty ocenianej;
40pkt – waga kryterium „Dodatkowa bezpłatna asysta techniczna”.
Wskazywana w ofertach liczba miesięcy dodatkowej bezpłatnej asysty technicznej może przyjmować wartości liczb całkowitych od 0 do 4 (włącznie z tymi liczbami). Jeśli wykonawca poda dłuższy okres świadczenia dodatkowej bezpłatnej asysty technicznej, wtedy do obliczeń zostanie przyjęty okres 4 miesięcy.
W przypadku nie podania w formularzu oferty żadnej informacji dotyczącej niniejszego kryterium, podanie wartości „0”,
”lub „nie dotyczy” lub informacji o równoważnym znaczeniu, oferta otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium.
4.Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa bezpłatna asysta techniczna

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki dotyczące zdolność technicznej lub zawodowej :
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, wykonał co najmniej 2 (dwa) zamówienia o podobnym charakterze do zakresu niniejszego zamówienia, tj. usługi świadczenia asysty technicznej dla oprogramowania serwerów platformy aplikacyjnej, o wartości każdego z nich co najmniej 90 000,00 zł brutto ( słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) każda;
Wymagania dodatkowe:
Wykonawca wykaże, że jest autoryzowanym przedstawicielem lub partnerem producenta oprogramowania ESRI, uprawnionym i upoważnionym do świadczenia lub sprzedaży usługi asysty technicznej oprogramowania ESRI.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – jeśli Wykonawca nie wskaże w Oświadczeniu, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ, w którym Zamawiający może samodzielnie znaleźć przedmiotowy dokument dotyczący Wykonawcy,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:
1) wykazu dostaw/usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu - uwzględniającego wymagania określone w Rozdziale VI SWZ, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy/usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy/usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami potwierdzającymi czy dostawy/usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są:
a) referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy/usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane,
b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt a) powyżej. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dokumentów, o którym mowa powyżej (przedstawić pisemne uzasadnienie). W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wymagania dodatkowe:
1.Wykonawca wykaże, że jest autoryzowanym przedstawicielem lub partnerem producenta oprogramowania ESRI, uprawnionym i upoważnionym do świadczenia lub sprzedaży usługi asysty technicznej oprogramowania ESRI.
2.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających, zgodnie art. 118 ust.3 ustawy Pzp, podpisane przez podmiot udostępniający zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

I. Informacje na temat wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia
1.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
1.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
1.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
1.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia – każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.6. Powyższe oznacza, iż Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian Umowy.
3. Zmiany istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty mogą dotyczyć:
a) terminu realizacji zamówienia, warunków i terminów płatności, przedmiotu Umowy;
b) zmiany wersji Oprogramowania, jeśli przyczyni się to do poprawy jakości zamówienia, przy czym zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji zamówienia.
Zmiany, o których mowa w ust. 3, mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne, oraz którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie. O braku możliwości dotrzymania terminu Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, określając jednocześnie nowy termin realizacji zamówienia, w przypadku, gdy na rynku ukaże się nowsza wersja Oprogramowania.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia na pisemny wniosek Wykonawcy, o ile konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest następstwem szczególnych okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy.
5. Ocena, czy zachodzą szczególne okoliczności, oraz czas przedłużenia terminu należy wyłącznie do Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-13 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl ; Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.