eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chynów › "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą źródeł ogrzewania"Ogłoszenie z dnia 2023-02-03

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą źródeł ogrzewania"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CHYNÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223570

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Główna 67

1.5.2.) Miejscowość: Chynów

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-650

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@chynow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.chynow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą źródeł ogrzewania"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-29bd478e-a3b2-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080603

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018954/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą źródeł ogrzewania

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-29bd478e-a3b2-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania w przedmiocie określają pkt. 11 i pkt. 12 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny zrealizowany w pkt. 24 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część pierwsza zamówienia dotyczy termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Watraszewie, Watraszew 4B, 05-650 Chynów.
Zamówienie w części pierwszej obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz wykonanie niżej wymienionych robót w zakresie:
1) Wymiana istniejącego źródła ciepła na powietrzną pompę ciepła (80% pokrycia zapotrzebowania na ciepło) oraz nowy jednofunkcyjny kocioł olejowy jako źródło szczytowe (20% pokrycia zapotrzebowania na ciepło) zasilającego część szkolną oraz mieszkalną
2) Remont kotłowni
3) Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania poprzez kompletną wymianę instalacji centralnego ogrzewania, pionów wraz z izolacją, montaż grzejników stalowych, płytowych z zaworami termostatycznymi w budynku szkoły (bez budynku Domu Nauczyciela)
4) Ocieplenie stropodachu części szkolnej oraz Domu Nauczyciela granulatem wełny mineralnej o grubości 24 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,04 W/mK wraz z wymianą pokrycia dachowego
5) Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły styropianem o grubości 16 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,036 W/mK
6) Ocieplenie ścian cokołowych i fundamentowych w pasie szerokości min. 1m poniżej poziomu gruntu polistyrenem ekstrudowanym o grubości 16 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,036 W/mK wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej
7) Wymiana okien zewnętrznych (1 szt. w magazynku sali gimnastycznej, 1 szt. sali gimnastycznej, okna w budynku Domu Nauczyciela oraz okna części mieszkalnej) na nowe PVC o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/m2K z montażem nawiewników
8) Wymiana drzwi zewnętrznych szkoły oraz Domu Nauczyciela na nowe o współczynniku przenikania ciepła U = 1,3 W/m2K
9) Modernizacja instalacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego: wymiana opraw oświetleniowych na nowe oprawy LED
10) Wykonanie systemu monitoringu szkoły obejmującego przestrzeń dookoła budynku
11) Wykonanie nowej instalacji odgromowej
12) Zwiększenie mocy przyłączeniowej do obiektu oraz wynikające z tego prace. Dopuszcza się rezygnację ze zwiększenia mocy przyłączeniowej po wykonaniu bilansu energetycznego na etapie projektu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

42511110-5 - Pompy grzewcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część druga zamówienia dotyczy termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu, Zalesie 12, 05-650 Chynów.
Zamówienie w części drugiej obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz wykonanie niżej wymienionych robót w zakresie:
1) Wymiana istniejącego źródła ciepła na powietrzną pompę ciepła (80% pokrycia zapotrzebowania na ciepło) oraz nowy jednofunkcyjny kocioł olejowy jako źródło szczytowe (20% pokrycia zapotrzebowania na ciepło)
2) Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania poprzez wymianę starych i montaż nowych grzejników stalowych, płytowych z zaworami termostatycznymi w części mieszkalnej oraz wykonanie pionu grzewczego z kotłowni do lokali mieszkalnych
3) Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez wymianę istniejących elektrycznych podgrzewaczy akumulacyjnych na nowe, izolowane
4) Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem wełną mineralną o grubości 24 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,04 W/mK z wykonaniem wylewki betonowej
5) Remont elewacji zewnętrznej budynku zgodnie z Wytycznymi Konserwatora Zabytków, w tym: zachowanie i konserwację poprzez uzupełnienie i odtworzenie brakujących lub uszkodzonych (znajdujących się w złym stanie) elementów detali architektonicznych, wykończenie elewacji tynkiem o fakturze istniejącej i poddanie zabiegom remontowym lub tynkami renowacyjnymi
6) Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic poniżej poziomu gruntu oraz ścian fundamentowych w pasie szerokości min. 1m poniżej poziomu gruntu polistyrenem ekstrudowanym o grubości 10 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,036 W/mK wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej
7) Wykonanie drenażu odwadniającego (opaskowego i liniowego) budynku zapewniając nie przedostawanie się wód powierzchniowych i gruntowych wraz z wykonaniem prawidłowego odprowadzania wód opadowych od budynku
8) Wymiana okien zewnętrznych (rozeta na poddaszu, okna części mieszkalnej i na klatce schodowej) na nowe PVC o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/m2K z montażem nawiewników
9) Wymiana okna połaciowego w lokalu mieszkalnym na nowe PVC o współczynniku przenikania ciepła U=1,1 W/m2K
10) Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku przenikania ciepła U = 1,3 W/m2K
11) Modernizacja instalacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego: wymiana opraw oświetleniowych na nowe oprawy LED
12) Naprawa wentylacji na poddaszu – naprawa przewodów wentylacyjnych i podwieszenie ich pod dach
13) Wymiana gniazd elektrycznych w części mieszkalnej na pierwszym piętrze (dwa lokale mieszkalne)
14) Wykonanie nowej instalacji odgromowej
15) Zamurowanie okien zewnętrznych w piwnicy, rozbiórka starych zsypów na węgiel, doprowadzenie przegrody do współczynnika przenikania ciepła jak dla ścian piwnic poniżej poziomu gruntu po ociepleniu oraz zasypanie ścian piwnic do poziomu gruntu
16) Zwiększenie mocy przyłączeniowej do obiektu oraz wynikające z tego prace. Dopuszcza się rezygnację ze zwiększenia mocy przyłączeniowej po wykonaniu bilansu energetycznego na etapie projektu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

42511110-5 - Pompy grzewcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający określa, że warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
a) dotyczy pierwszej części zamówienia:
- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę 1.500.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy);
- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz że posiada opłaconą polisę w wysokości min. 750.000,00 zł (słownie złotych: siedemset pięćdziesiąt tysięcy),
b) dotyczy drugiej części zamówienia:
- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę 1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion);
- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz że posiada opłaconą polisę w wysokości min. 500.000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy),
UWAGA 1: W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą łącznie spełnianie ww. warunku.
UWAGA 2: W przypadku ubiegania się wykonawcy o udzielenie zamówienia na więcej niż jedną część zamówienia - zamawiający dopuszcza, w celu wykazania spełniania warunku określonego w ust 8.2 pkt 3 lit. a), b) wykazanie, że wykonawca spełniania je w najwyższych wartościach spośród określonych dla wszystkich części zamówienia.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający określa, że warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
a) dla każdej części zamówienia:
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu (w formule dostawa z montażem lub robót budowlanych) prac termomodernizacyjnych budynku użyteczności publicznej, w skład których wchodzi ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu/stropodachu/dachu połączonych z modernizacją systemu grzewczego obejmującą wymianę źródła ciepła.
UWAGA 1: Przez „jedno zamówienie” Zamawiający rozumie zamówienie wykonane w ramach jednej umowy.
UWAGA 2: Mając na uwadze art. 117 ust.1 PZP Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 PZP, warunek o którym wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę, jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca — Zamawiający nie dopuszcza możliwości tzw. sumowania doświadczenia
UWAGA 3: Wykonawca, który nabył doświadczenie będąc członkiem konsorcjum w uprzednio wykonanym zamówieniu, może posłużyć się nabytym doświadczeniem włącznie w przypadku, kiedy dane roboty budowlane wykonał osobiście.
b) Dotyczy każdej części zamówienia:
wykonawca skieruje do wykonania zamówienia, osoby posiadające określone poniżej uprawnienia i kwalifikacje:
- kierownik budowy pełniący równocześnie obowiązki kierownika robót ogólnobudowlanych – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, (Dz. U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane;
- kierownik budowy (kierownik robót branży sanitarnej) – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane (patrz Wyjaśnienie poniżej) w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych i sanitarnych;
- kierownik budowy (kierownik robót branży elektrycznej) – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane (patrz Wyjaśnienie poniżej) w zakresie instalacji elektrycznych;
- projektant branży konstrukcyjnej – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane
- projektant branży elektrycznej – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych;
- projektant branży sanitarnej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych i sanitarnych (patrz Wyjaśnienie poniżej);
- pracownik posiadający aktualny certyfikat instalatora OZE w zakresie montażu pomp ciepła, wydany przez Urząd Dozoru Technicznego lub równoważny.
UWAGA 1: W przypadku ubiegania się wykonawcy o udzielenie zamówienia na więcej niż jedną część zamówienia - zamawiający dopuszcza wskazanie przez wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunku określonego w ust. 8.2 pkt. 4 lit b) SWZ, tych samych osób.
UWAGA 2: W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą łącznie spełnianie ww. warunku.
UWAGA 3: Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji i uprawnień określonych w ust. 8.2 pkt 4 lit b) przez te same osoby.
WYJAŚNIENIE! W przypadku każdego z wymaganych w ust. 8.2 pkt 4 lit. b) SWZ uprawnień, Zamawiający jako „odpowiadające im uprawnienia budowlane” rozumie uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, nabyte w drodze odpowiedniej procedury w odniesieniu do podmiotów będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. 2020 poz. 220).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - informacja z Krajowego Rejestru Karnego, udzielonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2) lit. a) PZP;
- oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór Załącznik nr 7 do SWZ;
- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego otwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
- zaświadczenie albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
UWAGA: Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej określa § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem w zakresie:
a) część pierwsza – w wysokości 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),
b) część druga – w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),
Uwaga: Zgodnie z treścią Pkt 8.2 C uwaga 2
- dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia i że posiada opłaconą polisę z sumą gwarancyjną w wysokości minimum w zakresie:
a) część pierwsza min. 750.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych),
b) część druga min. 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
Uwaga: Zgodnie z treścią Pkt 8.2 C uwaga 2,
a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje albo inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;
- wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
Uwaga 1: Okres wyrażony w latach, o którym mowa w ust. 13.1 pkt 4 liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Uwaga 2: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami lub polega na zasobach innego podmiotu, wykaz, o którym mowa w ust. 13.1 pkt 4 SWZ dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu uczestniczył bezpośrednio jeden Wykonawca - zgodnie z treścią uwagi 2 do ust. 8.2 pkt 4 lit. a) SWZ o braku możliwości sumowania doświadczenia;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu przez oferowane rozwiązania co najmniej minimalnych, wymaganych parametrów technicznych, określonych w PFU,
2) Karty techniczne oferowanych pomp ciepła potwierdzających spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w PFU. Dokumenty dla pomp ciepła powinny przedstawiać właściwe parametry pomp ciepła obliczone na podstawie norm PN-EN 14511 i PN-EN 14825. Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3) Karty techniczne oferowanych kotłów olejowych potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w PFU dla tych urządzeń. Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu przez oferowane rozwiązania co najmniej minimalnych, wymaganych parametrów technicznych, określonych w PFU,
2) Karty techniczne oferowanych pomp ciepła potwierdzających spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w PFU. Dokumenty dla pomp ciepła powinny przedstawiać właściwe parametry pomp ciepła obliczone na podstawie norm PN-EN 14511 i PN-EN 14825. Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3) Karty techniczne oferowanych kotłów olejowych potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w PFU dla tych urządzeń. Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Dla pierwszej części zamówienia Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
Dla drugiej części zamówienia Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Uregulowanie w przedmiocie zawiera § 10 Projektu Umowy (Załącznik nr 8 do SWZ).

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Uregulowanie w przedmiocie zawiera § 17 Projektu Umowy (Załącznik nr 8 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-20 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie przepisów, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie przepisów art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem
Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.