eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zakup bieżni wodnej do rehabilitacji zwierząt ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.Ogłoszenie z dnia 2022-03-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup bieżni wodnej do rehabilitacji zwierząt ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017189145

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Paluch 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-147

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 868 06 34 wew. 1

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@napaluchu.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.napaluchu.waw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.napaluchu.waw.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup bieżni wodnej do rehabilitacji zwierząt ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b022f987-7794-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00080512

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021833/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Zakup bieżni wodnej do rehabilitacji zwierząt ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00022302/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 2022-1 Zakup bieżni wodnej do rehabilitacji zwierząt

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 146341,46 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup bieżni wodnej do rehabilitacji zwierząt ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 37441100-2 - Bieżnie mechaniczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne:
Wybrany wykonawca uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie prawne:
art. 255 pkt 7 z uwzględnieniem art. 263 Pzp

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 178999,99 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 178999,99 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.