eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gołcza › Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Ulinie Wielkiej -etap IIOgłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Ulinie Wielkiej -etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gołcza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555921

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gołcza 80

1.5.2.) Miejscowość: Gołcza

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-075

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@golcza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.golcza.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Ulinie Wielkiej -etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5fb90e92-a3a8-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080210

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004571/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Ulinie Wielkiej -etap II

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/golcza

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/golcza

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe określenie wymagań technicznych i organizacyjnych dot.korespondencji elektronicznej zawarto w rozdziale 9 SWZ tj. informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie się komunikował z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe określenie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarto w rozdziale 22 SWZ tj. klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarto w rozdziale 22 SWZ tj. klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIR.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Ulinie Wielkiej -etap II.
Zakres prac to między innymi:
1)budowa pawilonu wielofunkcyjnego z zapleczem gastronomicznym, salą konferencyjną, motylarnią oraz zapleczem sanitarnym wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., deszcz., wentylacji mechanicznej, elektrycznymi, c.o. i gazowymi, robotami wykończeniowymi, windami,
2)zagospodarowanie terenu przy budynkach pawilonów, w tym: budowa drogi p.poż, parkingu, tereny utwardzone, mała architektura, porządkowanie terenu, instalacje zewnętrzne: oświetlenia terenu, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowe, gazowe ze zbiornikiem podziemnym LPG, elektroenergetyczne,
3)budowa pawilonu z salą audytoryjną, wykonanie fundamentów z płytą żelbetową stopniowaną, izolacji przeciwwilgociowych, ścian nośnych, stropodachu z dociepleniem, warstwami pokrycia dachowego, elementami odwodnienia i instalacją odgromową, docieplenia ścian zewnętrznych, okładziny elewacji ze stali cortenowskiej, montażu stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
4)budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i technologii basenu wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., deszcz., wentylacji mechanicznej, elektrycznymi, ogrzewania,
5)budowa basenu rekreacyjnego i wodnego placu zabaw z plażą wokół basenu i ogrodzeniem wokół plaży,
6)technologia uzdatniania wody dla basenu rekreacyjnego i wodnego placu zabaw,
7)budowa pomostu na istniejących palach żelbetowych w zbiorniku wodnym z deski kompozytowej na drewnianej konstrukcji nośnej,
8)montaż systemu fontann multimedialnych,
9)zagospodarowanie terenu przy basenach, w tym m.in.: budowa instalacji zewnętrznych: oświetlenia terenu, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, elektroenergetycznej,
10)montaż małej architektury: zjazd linowy z siedziskiem (tyrolka).

Lokalizacja, dz. ewid. nr: 568/4, 571/2, 572/2, 573/2, 574/2, 575/2, 588, 589, 624/1, 625/3, 627/1, 627/3, 628/1, 628/3, 664, jednostka: Ulina Wielka, obręb: 0018.

Przedmiot zamówienia został w sposób szczegółowy opisany w załączniku nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, dokumentacji projektowej- projekt budowlany, projekt wykonawczy (w tym przedmiarach robót, które mają jedynie charakter informacyjny, nie są obligatoryjne dla Wykonawcy i mogą być traktowane tylko jako pomocnicze do przygotowania oferty cenowej), dokumentacji geologicznej oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45212212-5 - Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich

45212100-7 - Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych

45120000-4 - Próbne wiercenia i wykopy

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteriami oceny ofert:
Cena – waga 60 pkt,
Okres gwarancji i rękojmi – waga 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:

1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub odbudowie lub remoncie/modernizacji budynku wraz z instalacjami o wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł brutto,
Pojęcie budowy, przebudowy, remontu należy definiować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

2.dysponuje co najmniej 3 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. ma do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk:
1) kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
2) kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
3) kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Osoby te muszą być członkami właściwej izby samorządu zawodowego i posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie do izby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj. oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w ust. 1. rozdz. 8 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1)wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w Rozdziale 6 ppkt 2.4.1 oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,

2)wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w Rozdziale 6 ppkt 2.4.2.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1)tabelę elementów scalonych sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 6a do SWZ, z określeniem wartości robót, których suma jest tożsama z ceną ofertową
2)oświadczenie wymagane postanowieniami rozdz. 7 ust. 1 pkt.1 SWZ (stanowiące załącznik nr 7 do SWZ).
3)oświadczenie wymagane postanowieniami rozdz. 7 ust. 1 pkt.2 SWZ (stanowiące załącznik nr 7a do SWZ).
4)odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca w Formularzu oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby,
5)dokument potwierdzający wniesienie wadium;
6)oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z uwzględnieniem zapisów rozdz. 10 ust. 4 i 5 SWZ,
7)pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby, chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 3),
8)pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,
9)zobowiązanie innego podmiotu, o których mowa w rozdz. 6 ust. 7 SWZ, w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z pełnomocnictwami, jeżeli prawo do podpisania danego zobowiązania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 3),
10)oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Szczegóły dotyczące wadium zawiera Rozdział 10 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedyńczych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/golcza

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-22 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamówienie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Ulinie Wielkiej -etap II - współfinansowane z II naboru: „Program Rządowy
Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych”.
Projektowane postanowienia umowy zawierają zapisy wymagane Regulaminem Rządowego Fundusz Polski Ład Program
Inwestycji Strategicznych:

1) Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie zgodna z zasadami wypłat dofinansowania wskazanymi we wstępnej promesie z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji.

2) Umowa z Wykonawcą Inwestycji przewiduje zapewnienie finansowania przez Wykonawcę Inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Wnioskodawcy, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy na zasadach wskazanych powyżej, z
jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Beneficjenta.

3) Zamawiający zobowiązuje się do poddania ewentualnych sporów w relacjach z wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą
prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.


Zamawiający stosownie do treści art. 131 ust. 2 ustawy Pzp wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót, które są przedmiotem niniejszego zamówienia i jego bezpośredniego otoczenia. Wizja lokalna ma charakter obligatoryjny, nieodbycie wizji lokalnej będzie podstawą do odrzucenia złożonej oferty. Szczegóły zostały zawarte w rozdziale 4 SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.