eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kwidzyn › Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiegoOgłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Kwidzyński- Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192644760

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 29B

1.5.2.) Miejscowość: Kwidzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-500

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiatkwidzynski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiatkwidzynski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7c8cf601-a3a4-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080156

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00001597/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7c8cf601-a3a4-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
zamowienia@powiatkwidzynski.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe
odwzorowania)musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz.U. 2020, poz.
2452).2. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz.U. 2020, poz. 2452),
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12
kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017, poz. 2247), z uwzględnieniem
rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy
Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz.U. 2020, poz. 2452), przekazywane w postępowaniu sporządza się w
postaci elektronicznej:a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017, poz. 2247) (i przekazuje się jako
załącznik), lub b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
(np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).4. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania
ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce
„Formularze”(„Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności
przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również
dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą
Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie(Dz.U. 2020, poz. 2452)opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie
ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym.W
zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane
dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ
wewnętrzny).5.Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia
oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja
2016r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu
Kwidzyńskiego z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie o następujących danych kontaktowych: 82-500 Kwidzyn,
ul.Kościuszki 29b, email: sekretariat@powiatkwidzynski.pl.2)administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można
się kontaktować pod adresem e-mail: IOD@powiatkwidzynski.pl.
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia klasycznego, prowadzonym w
trybie podstawowym pn. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na ternie powiatu kwidzyńskiego., nr sprawy:
ORIV.272.01.2023.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawyP.Z.P.
5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8)posiada Pani/Pan:a)na podstawie art. 15 RODO prawo
dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (stosownie do brzmienia przepisu art. 75 ustawy pzp- w przypadku
korzystania przez osobę, której dane osobowe są
przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiający może żądać od osoby
występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia); b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(stosownie do brzmienia przepisu art. 76 ustawy pzp- skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników);c)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9)nie przysługuje Pani/Panu: a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b)prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych
przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa. 11)Stosownie do brzmienia przepisu art. 19 ust. 5 ustawy pzp- Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w
postępowaniu o udzielenie
zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W nawiązaniu do powyższego obowiązku informacyjnego,
a także rozdziału XXXVIII SWZ:- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (stosownie do
brzmienia przepisu art. 19 ust. 2 ustawy pzp- skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą PZP/ stosownie
do brzmienia przepisu art. 76 ustawy pzp- skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (stosownie do brzmienia przepisu art. 19 ust. 3 ustawy pzp- w
postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). Informacja obejmująca powyższy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ORIV.272.01.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest dwukrotne wykonanie w 2023 r. pielęgnacji zieleni przydrożnej wzdłuż dróg powiatowych na terenie Powiatu Kwidzyńskiego.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 4 części:

Pielęgnacja zieleni przydrożnej w dwóch etapach na drogach o numerach dróg zgodnie z Załącznikiem A – Rejon nr 1 i obejmuje:

- mechaniczne okoszenie poboczy dróg z traw i chwastów po obu stronach jezdni na szerokości 2 metrów licząc od krawędzi jezdni lub do krawędzi rowu,
- ręczne okoszenie poboczy dróg: wokół rosnących drzew wraz z wycięciem przyziemnych odrostów oraz wokół urządzeń infrastruktury tj.: znaków drogowych, barier, przystanków komunikacji publicznej oraz wzdłuż chodników,
- usunięcie gałęzi i konarów z poboczy.


Maksymalna wysokość traw po koszeniu - 5 cm od powierzchni gruntu.

Przygotowanie terenu do koszenia można rozpocząć po podpisaniu umowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócenie terminu wykonania zamówienia dla Etapu I i Etapu II

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest dwukrotne wykonanie w 2023 r. pielęgnacji zieleni przydrożnej wzdłuż dróg powiatowych na terenie Powiatu Kwidzyńskiego.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 4 części:

Pielęgnacja zieleni przydrożnej w dwóch etapach na drogach o numerach dróg zgodnie z Załącznikiem A – Rejon nr 2 i obejmuje:

- mechaniczne okoszenie poboczy dróg z traw i chwastów po obu stronach jezdni na szerokości 2 metrów licząc od krawędzi jezdni lub do krawędzi rowu,
- ręczne okoszenie poboczy dróg: wokół rosnących drzew wraz z wycięciem przyziemnych odrostów oraz wokół urządzeń infrastruktury tj.: znaków drogowych, barier, przystanków komunikacji publicznej oraz wzdłuż chodników,
- usunięcie gałęzi i konarów z poboczy.

W rejonie nr 2 należy dodatkowo wykonać ręczne okoszenie skarp Kanału Granicznego w m. Straszewo na odcinku 50 m .

Maksymalna wysokość traw po koszeniu - 5 cm od powierzchni gruntu.

Przygotowanie terenu do koszenia można rozpocząć po podpisaniu umowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócenie terminu wykonania zamówienia dla Etapu I i Etapu II

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest dwukrotne wykonanie w 2023 r. pielęgnacji zieleni przydrożnej wzdłuż dróg powiatowych na terenie Powiatu Kwidzyńskiego.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 4 części:

Pielęgnacja zieleni przydrożnej w dwóch etapach na drogach o numerach dróg zgodnie z Załącznikiem A – Rejon nr 3 i obejmuje:

- mechaniczne okoszenie poboczy dróg z traw i chwastów po obu stronach jezdni na szerokości 2 metrów licząc od krawędzi jezdni lub do krawędzi rowu,
- ręczne okoszenie poboczy dróg: wokół rosnących drzew wraz z wycięciem przyziemnych odrostów oraz wokół urządzeń infrastruktury tj.: znaków drogowych, barier, przystanków komunikacji publicznej oraz wzdłuż chodników,
- usunięcie gałęzi i konarów z poboczy.
Maksymalna wysokość traw po koszeniu - 5 cm od powierzchni gruntu.

Przygotowanie terenu do koszenia można rozpocząć po podpisaniu umowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócenie terminu wykonania zamówienia dla Etapu I i Etapu II

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest dwukrotne wykonanie w 2023 r. pielęgnacji zieleni przydrożnej wzdłuż dróg powiatowych na terenie Powiatu Kwidzyńskiego.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 4 części:

Pielęgnacja zieleni przydrożnej w dwóch etapach na drogach o numerach dróg zgodnie z Załącznikiem A – Rejon nr 4 i obejmuje:

- mechaniczne okoszenie poboczy dróg z traw i chwastów po obu stronach jezdni na szerokości 2 metrów licząc od krawędzi jezdni lub do krawędzi rowu,
- ręczne okoszenie poboczy dróg: wokół rosnących drzew wraz z wycięciem przyziemnych odrostów oraz wokół urządzeń infrastruktury tj.: znaków drogowych, barier, przystanków komunikacji publicznej oraz wzdłuż chodników,
- usunięcie gałęzi i konarów z poboczy.

Maksymalna wysokość traw po koszeniu - 5 cm od powierzchni gruntu.

Przygotowanie terenu do koszenia można rozpocząć po podpisaniu umowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócenie terminu wykonania zamówienia dla Etapu I i Etapu II

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu [w oparciu o przesłanki, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę orazsłużących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. 2023, poz. 129)];
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
c)sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 010,00 zł (słownie: dwa tysiące dziesięć złotych 00/100) jeżeli oferta została złożona na wszystkie zadania, a w przypadku złożenia oferty na pojedyncze zadania wadium wynosi:
Część 1: 390,00
Część 2: 560,00
Część 3: 380,00
Część 4: 680,00
2.Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079).
3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PBS w Kwidzynie nr rachunku 38-8300-0009-0013-5294-2000-0050, z dopiskiem na przelewie: Tryb podstawowy pn. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia do oferty należy złożyć jej oryginał w postaci elektronicznej.
5. Z treści gwarancji/ poręczenia musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez zamawiającego, zobowiązanie gwaranta/ poręczyciela do zapłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy pzp. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji/ poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
6.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy pzp.
7.Przy wnoszeniu wadium Wykonawca powinien powołać się na oznaczenie postępowania.
8. Zasady zwrotu oraz przesłanki zatrzymania wadium zostały określone w przepisie art. 98 ustawy pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, badanie braku podstaw do
wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z wykonawców.
4. W formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
5. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi
wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres
umocowania.
6. Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za
wykonanie umowy.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera),
upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla
wszystkich partnerów.
8. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
9. W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio.
10. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia zamawiający bada, czy nie zachodzą
podstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie
wskazanym w załączniku nr 4 do SWZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia.
11. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo
do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o
współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (dokument załączany do oferty- jeżeli dotyczy).
12. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-17 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-17 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Podwykonawstwo.
1.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
1.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
1.3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani (załącznik nr 3 do SWZ).
1.4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe
oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w taką dostawę, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia
zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć realizację dostaw.
1.5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte
wykonanie tego zamówienia.
2.Termin realizacji zamówienia:

W części nr 1,2,3,4
dla I Etapu i II Etapu 19 dni kalendarzowych przy czym:
I Etap rozpoczęcie – 01.06.2023r., zakończenie – 19.06.2023 r. (termin maksymalny)
(przygotowanie terenu do koszenia można rozpocząć po podpisaniu umowy)
II Etap rozpoczęcie – 17.08.2023 r., zakończenie 04.09.2023 r. (termin maksymalny)
(przygotowanie terenu do koszenia można rozpocząć po podpisaniu umowy)

Z zastrzeżeniem rozdziału XXIV pkt. 4 niniejszej specyfikacji, zgodnie z którym termin wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert i w zależności od złożonej oferty przez Wykonawcę może ulec odpowiedniemu skróceniu (skrócenie dotyczy zarówno Etapu I, jak i Etapu II).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.