eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zamość › Utworzenie strefy sportu, zabawy i relaksu nad Zalewem Miejskim w ZamościuOgłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Utworzenie strefy sportu, zabawy i relaksu nad Zalewem Miejskim w Zamościu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO ZAMOŚĆ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368747

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek Wielki 13

1.5.2.) Miejscowość: Zamość

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 677 23 37

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zamosc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umzamosc.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utworzenie strefy sportu, zabawy i relaksu nad Zalewem Miejskim w Zamościu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5abbcb22-a2f4-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080047

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00050559/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Czas na relaks- utworzenie nowoczesnej strefy sportu, zabawy i relaksu nad Zalewem Miejskim w Zamościu- Budżet Obywatelski

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5abbcb22-a2f4-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Stroną internetową prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Ofertę składa się wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania - platformy e-Zamówienia która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ .
Instrukcja przygotowania i złożenia oferty znajduje się pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny

Przed złożeniem oferty formularz powinien zostać podpisany cyfrowo. Dokument można podpisać podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym. Wypełniony formularz podpisujemy podpisem wewnętrznym lub zewnętrznym. Załączniki można podpisać podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W przypadku dokumentów spakowanych należy użyć podpisu zewnętrznego. Po podpisaniu nie należy modyfikować pliku.

Więcej w Rozdziale XIV specyfikacji warunków zamówienia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania - platformy e-Zamówienia która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się m.in. przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). Komunikacja w postępowaniu może także odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: zamowienia@zamosc.pl

2) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

3) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

4) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

5) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.


6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) (zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych), a także rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

7) Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności”), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.

8) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści „Formularza do komunikacji”).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem XXV specyfikacji warunków zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IM-ZP.272.2.2023.MSZ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia pn.: Utworzenie strefy sportu, zabawy i relaksu nad Zalewem Miejskim w Zamościu, w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie „Czas na relaks – utworzenie strefy sportu, zabawy i relaksu nad Zalewem Miejskim w Zamościu – Budżet Obywatelski” oraz w ramach Budżetu Obywatelskiego Ogólnomiejskiego na 2023 rok.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
1) wykonanie robót rozbiórkowych,
2) wykonanie robót ziemnych,
3) budowę dwóch boisk do siatkówki plażowej (z przystosowaniem do piłki ręcznej plażowej),
4) budowę placu zabaw,
5) remont molo,
6) remont pomostu dla kajaków,
7) wykonanie elementów małej architektury (prysznice plażowe, stojaki dla rowerów, kosze na śmieci),
8) wykonanie robót wykończeniowych.
3. Dodatkowo, przedmiot zamówienia obejmuje:
1) udzielenie gwarancji na całość przedmiotu zamówienia, świadczenie serwisu gwarancyjnego oraz zapewnienie serwisu technicznego i bieżącej konserwacji (okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert na zasadach określonych w Rozdziale XVIII SWZ i podlega wpisaniu przez Wykonawcę w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ)
2) naprawę zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót,
3) przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (4 egz,),
4) pokrycie kosztów związanych z:
a) urządzeniem placu budowy,
b) wykonaniem i zabezpieczeniem osnowy geodezyjnej przed zniszczeniem i jej naprawy w przypadku uszkodzenia,
c) usunięciem ewentualnych niewypałów, niewybuchów i amunicji odkrytych w trakcie robót,
d) naprawą zniszczeń i uszkodzeń powstałych na skutek prowadzonych robót, np. naprawą uszkodzeń obiektów istniejących i zagospodarowania terenu oraz usunięciem ewentualnych wyrządzonych szkód,
e) odtworzeniem dróg i terenów zielonych,
f) uporządkowaniem terenu budowy (przywrócenie terenu prowadzonych robót do stanu pierwotnego, łącznie z wykonaniem prac porządkowych, wywozem odpadów, śmieci na wysypisko z poniesieniem opłat za ich składowanie i utylizację),
g) wykonaniem wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót oraz technologię i warunki ich wykonania określają w kolejności ważności: dokumentacja projektowa, tj. projekty zagospodarowania terenu, projekty architektoniczno-budowlane, projekty techniczne, szczegółowe specyfikacje techniczne, stanowiące załączniki do SWZ, odpowiednio:
- Załącznik nr 10 do SWZ – Dokumentacja – molo, pomost
- Załącznik nr 11 do SWZ – Dokumentacja – plac zabaw, boiska, mała architektura
- Załącznik nr 12 do SWZ – Opinia geotechniczna
- Załącznik nr 13 do SWZ – Opinie, uzgodnienia, decyzje
- Załącznik nr 14 do SWZ – Przedmiary robót,
które stanowią jej integralną część oraz Polskie Normy lub aprobaty techniczne, warunki techniczne wykonania i odbioru robót a także projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ.

Więcej w Rozdziale III specyfikacji warunków zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród ofert nieodrzuconych) zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: cena, doświadczenie kierownika budowy, okres gwarancji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, w zakresie :
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie formułuje opisu sposobu dokonywania oceny tego warunku.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie formułuje opisu sposobu dokonywania oceny tego warunku.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeśli:
a) wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 600.000,00 zł,
oraz
b) wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 600.000,00 zł.
c) Wartości pieniężne wskazane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, podane w walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże , że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/remoncie kompleksu sportowego lub rekreacyjnego, obejmującą w swoim zakresie budowę/przebudowę/remont boiska lub placu zabaw lub molo lub pomostu, o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 600.000,00 zł brutto oraz załączy dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
Wykazane przez Wykonawcę zadanie na dzień złożenia ofert powinno być wykonane, tj. zakończone np. protokołem odbioru końcowego lub innym równoważnym dokumentem.
Wartości pieniężne wskazane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, podane w walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP obowiązującego w dniu podpisania końcowego protokołu odbioru robót lub innego równoważnego dokumentu.
b) dysponuje osobami, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji jaka zostanie im powierzona, tj.: jedną osobę proponowaną do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót/inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w okresie ostatnich 5 lat, przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej/jednego zadania inwestycyjnego (od rozpoczęcia robót do ich zakończenia), zawierającej/zawierającego w swoim zakresie budowę/przebudowę/remont kompleksu sportowego lub rekreacyjnego, obejmującą w swoim zakresie budowę/przebudowę/remont boiska lub placu zabaw lub molo lub pomostu o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 600.000,00 zł brutto.
Wartości pieniężne wskazane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, podane w walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP obowiązującego w dniu podpisania umowy na realizację zadania wykazanego w celu potwierdzenia spełnianie warunku.

UWAGI:
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia kilku inwestycji w celu uzyskania kwoty 600.000,00 zł brutto.
2) Jako zakończenie realizacji zadania, należy rozumieć doprowadzenie inwestycji do oddania przez Wykonawcę i odebrania jej przez Zleceniodawcę/Zamawiającego, udokumentowane protokołem odbioru lub innym równoważnym dokumentem, podpisanym bez uwag.
3) Pojęcia „budowa”, „przebudowa” „remont” Zamawiający definiuje w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U z 2021 r. poz. 2351 ze zm).
4) Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
5) Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1646 z późn. zm.).
6) Wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku Wykonawca zapewni wystarczającą ilość kompetentnych tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia.
7) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona w oparciu o podmiotowe środki dowodowe, złożone przez Wykonawcę.
8) Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XVIII, przed udzieleniem zamówienia, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zobowiązany będzie do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem, w wysokości określonej przez Zamawiającego, tj. w wysokości co najmniej 600.000,00 zł,
b) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, wraz z potwierdzeniem jego opłaty oraz ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, przy czym suma gwarancyjna nie może być niższa niż określona przez Zamawiającego, tj. nie niższa niż 600.000,00 zł.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
2) zdolności technicznej lub zawodowej, tj:
a) wykazu robót budowlanych - zgodnie z Rozdziałem IX pkt. 4 lit. a SWZ (wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SWZ) - wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (licząc wstecz od dnia upływu termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
b) wykazu osób - zgodnie z Rozdziałem IX pkt. 4 lit. b SWZ (wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SWZ) - skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Więcej w Rozdziale XII specyfikacji warunków zamówienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenia lub dokumenty składane wraz z ofertą:
Wykonawcy muszą do oferty dołączyć i przesłać na platformę zakupową Zamawiającego znajdującą się pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych dla niniejszego postępowania zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu, stanowią wstępne potwierdzenie, że w stosunku do Wykonawcy brak podstaw wykluczenia oraz, że spełnia on warunki udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców: oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1) składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3) W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
4) W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do oferty dołącza także oświadczenie o którym mowa w pkt. 1) złożone przez podmiot udostępniający zasoby zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców: oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

Oświadczenie składane na wezwanie Zamawiającego:
Zamawiający wymaga, aby łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, używanych przy wykonywaniu zadania będącego przedmiotem niniejszego postępowania, wynosił co najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust. 3 z art. 36a ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2022, poz. 1083 ze zm.). Oświadczenie o wykorzystywaniu pojazdów samochodowych stanowi Załącznik nr 8 do specyfikacji warunków zamówienia. Oświadczenie to składane będzie na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).
Więcej w Rozdziale XIII specyfikacji warunków zamówienia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 58. ust. 2 ustawy Pzp). Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). Pełnomocnictwo powinno:
- precyzować zakres umocowania,
- wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
- każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na wspólnym dokumencie pełnomocnictwa lub innego dokumentu sporządzonego w tym celu; alternatywnie - wystawić niezależne pełnomocnictwo indywidualnie dla pełnomocnika – lidera (nie jest wymagany podpis pełnomocnika – lidera na dokumencie pełnomocnictwa).
2. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty, przekazane w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu – podpisane analogicznie jak w zdaniu pierwszym, przez mocodawcę lub notariusza.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu przesłanek określonych w Rozdziale VIII.
5. Warunki o których mowa w Rozdziale IX: w przypadku oferty złożonej wspólnie przez Wykonawców - każdy z warunków powinien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie, albo wszyscy Wykonawcy łącznie.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ. Postanowienia ustalone w projektowanych postanowieniach umowy nie podlegają negocjacjom.
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, z uwzględnieniem art. 454 oraz art. 455 ustawy Pzp oraz postanowień projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-21 09:45

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.