eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mińsk Mazowiecki › Rozbudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki - Cegłów - MrozyOgłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki – Cegłów – Mrozy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711586700

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 219

1.5.2.) Miejscowość: Mińsk Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdpmm@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiatminski.pl/strona-47-zamowienia_publiczne.html

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/89d3e4a0-5e7c-4ce7-988b-09cb2b64dd23

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki – Cegłów – Mrozy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-877e5f9d-7d13-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080023

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00008395/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.18 Rozbudowa drogi powiatowej 2230W Mińsk Mazowiecki-Cegłów-Mrozy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00503881

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDP. 3.272.80.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki – Cegłów – Mrozy. Zakres robót obejmuje m. in.:
Odcinek od km 11+977 do km 14+035:
 roboty przygotowawcze,
 roboty rozbiórkowe,
 roboty ziemne,
 wykonanie poboczy,
 wykonanie podbudowy pod jezdnią,
 wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej,
 wykonanie chodnika i zjazdów z kostki wraz z podbudową,
 wykonanie ciągu pieszo-rowerowego,
 wykonanie odwodnienia (m. in. umocnienie rowu korytkami KKŻ, przepusty ze ściankami czołowymi pod zjazdami, ścieki podchodnikowe, studzienki ściekowe, kanały z rur PVC, drenaż francuski),
 humusowanie i obsianie skarp,
 wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 regulacja urządzeń podziemnych,
 wykonanie kanału technologicznego,
 przebudowa przepustu pod drogą,
 przebudowa odcinka linii napowietrznej niskiego napięcia i oświetlenia ulicznego oraz budowa słupów linii napowietrznej niskiego napięcia.

Zamawiający informuje, iż w załączeniu do dokumentacji określającej przedmiot zamówienia zostały załączone rysunki zamienne – przekroje normalne (rys. 4) oraz przekroje normalne (rys. 5), na podstawie których należy dokonać wyceny robót budowlanych (w porównaniu z rysunkami zawartymi w projekcie budowlanym brak jest opornika oraz zmniejszona został grubość warstwy podbudowy oraz grubość warstwy wiążącej).

Odcinek od km 14+035 do km 15+245:
 roboty przygotowawcze,
 roboty rozbiórkowe,
 roboty ziemne,
 wykonanie poboczy,
 wykonanie podbudowy pod jezdnią,
 wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej,
 wykonanie chodnika z kostki wraz z podbudową,
 wykonanie ciągu pieszo-rowerowego,
 wykonanie zjazdów z mieszanki mineralno-asfaltowej,
 wykonanie odwodnienia (m. in. wykonanie przepustu ze ściankami czołowymi pod drogą, wykonanie przykanalików, wykonanie studzienek ściekowych, profilowanie rowu, przepusty ze ściankami czołowymi pod zjazdami, umocnienie skarp płytami),
 wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 wykonanie kanału technologicznego,

Zamawiający informuje, iż w załączeniu do dokumentacji określającej przedmiot zamówienia został załączony Projekt wykonawczy zamienny, na podstawie których należy dokonać wyceny robót budowlanych (w porównaniu z pierwotnym projektem wykonawczym brak jest opornika).

Ponadto w załączeniu do postępowania (Załącznik nr 15 do SWZ) zostały dołączone pytania wraz z odpowiedziami jakie wpłynęły do Zamawiającego podczas poprzednich postępowań (znak sprawy: ZDP.3.272.58.2022 oraz ZDP.3.272.72.2022). Jednocześnie Zamawiający informuje, iż podtrzymuje stanowisko zawarte w wyjaśnieniach treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 15 do SWZ – dokumentacja określająca przedmiot zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

34992200-9 - Znaki drogowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45232452-5 - Roboty odwadniające

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie ponieważ ceny wszystkich ofert złożonych w niniejszym postępowaniu przewyższają kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.