eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeg › Dostawa leków dla Brzeskiego Centrum Medycznego w BrzeguOgłoszenie z dnia 2021-06-10

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00079565 z dnia 2021-06-10

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa leków dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000313437

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sergiusza Mossora 1

1.5.2.) Miejscowość: Brzeg

1.5.3.) Kod pocztowy: 49-301

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 444 65 75

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.janyk@bcmbrzeg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bcm.brzeg-powiat.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa leków dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-567f66b1-c918-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00079565

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003619/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.12 Dostawa leków dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresemhttps://e-propublico.pl. 2. W uzasadnionych przypadkach np. awarii platformy dopuszczalna jest komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane poniżej, z zastrzeżeniem,że ofertę składa się tylko za pośrednictwem platformy e-ProPublico. 3. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-ProPublico.pl/ oraz uzna jego za wiążący. 4. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym)lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy. 5. Szczegółowe informacje o sposobie porozumiewania się i wymagania formalne dotyczące składanych dokumentów zostały opisano w rozdziale 12 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu z siedzibą przy ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu jest Pan Paweł Maziarczyk; 3)sposób kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu z siedzibą przy ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg: adres e-mail: abi@bcmbrzeg.pl; tel: 77 / 444 6536; 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym; 5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, a także Spółka Datacomp Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 24,30-532 Kraków), nr Rejestru KRS 0000193067, jako właściciel Platformy on-line działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/, na której Zamawiający prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tj. Dz. U z 2011 nr 14, poz. 67 z późn. zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych; 7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); - wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 2. Nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 3. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa wart. 14 ust. 5 RODO. 4. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. 5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP/6/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 696882,58 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 1 – Dostawa leków – wg załącznika nr 2.1 do SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający specyfikację asortymentowo-ilościową, stanowi załącznik nr 2.1 do SWZ - formularz cenowy, zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: https://e-ProPublico.pl/.
Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją zawierającą wskazanie producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa użytkowania i terminów ważności. Wymagania te muszą znajdować się na/w opakowaniu w formie ulotki (w zależności od produktu), zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
W przypadku pozycji lekowych aktualnie nie dostępnych na rynku (np. wstrzymanie produkcji) należy je wycenić po ostatniej cenie sprzedaży i zaznaczyć te produkty jako niedostępne na dzień składania oferty (np. wymienić
w załączniku nr 2.1 pod częścią zamówienia lub w inny czytelny sposób). Zamawiający będzie zamawiał te pozycje tylko z chwilą ponownego wprowadzenia produktu do sprzedaży, po zaoferowanej cenie.
Zamawiający zapłaci za ilości rzeczywiście zamówionych i dostarczonych leków, przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych w ofercie – formularzach cenowych.
Przedmiot zamówienia (każdy lek) musi posiadać dopuszczenie do obrotu na polskim rynku - świadectwo rejestracji leku. Uwaga: dotyczy tylko produktów będących lekami i dostępnych na rynku na dzień złożenia oferty.

4.2.5.) Wartość części: 115650,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: cena - 100%. Punkty przyznawane za kryterium cena 100% będą liczone według wzoru:
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga; gdzie:
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof – cena badanej oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 2 – Dostawa leków – wg załącznika nr 2.2 do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający specyfikację asortymentowo-ilościową, stanowi załącznik nr 2.2 do SWZ - formularz cenowy, zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: https://e-ProPublico.pl/.
Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją zawierającą wskazanie producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa użytkowania i terminów ważności. Wymagania te muszą znajdować się na/w opakowaniu w formie ulotki (w zależności od produktu), zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
W przypadku pozycji lekowych aktualnie nie dostępnych na rynku (np. wstrzymanie produkcji) należy je wycenić po ostatniej cenie sprzedaży i zaznaczyć te produkty jako niedostępne na dzień składania oferty (np. wymienić
w załączniku nr 2.2 pod częścią zamówienia lub w inny czytelny sposób). Zamawiający będzie zamawiał te pozycje tylko z chwilą ponownego wprowadzenia produktu do sprzedaży, po zaoferowanej cenie.
Zamawiający zapłaci za ilości rzeczywiście zamówionych i dostarczonych leków, przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych w ofercie – formularzach cenowych.
Przedmiot zamówienia (każdy lek) musi posiadać dopuszczenie do obrotu na polskim rynku - świadectwo rejestracji leku. Uwaga: dotyczy tylko produktów będących lekami i dostępnych na rynku na dzień złożenia oferty.

4.2.5.) Wartość części: 403357,70 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: cena - 100%. Punkty przyznawane za kryterium cena 100% będą liczone według wzoru:
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga; gdzie:
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof – cena badanej oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 3 – Dostawa leków – wg załącznika nr 2.3 do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający specyfikację asortymentowo-ilościową, stanowi załącznik nr 2.3 do SWZ - formularz cenowy, zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: https://e-ProPublico.pl/.
Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją zawierającą wskazanie producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa użytkowania i terminów ważności. Wymagania te muszą znajdować się na/w opakowaniu w formie ulotki (w zależności od produktu), zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
W przypadku pozycji lekowych aktualnie nie dostępnych na rynku (np. wstrzymanie produkcji) należy je wycenić po ostatniej cenie sprzedaży i zaznaczyć te produkty jako niedostępne na dzień składania oferty (np. wymienić
w załączniku nr 2.3 pod częścią zamówienia lub w inny czytelny sposób). Zamawiający będzie zamawiał te pozycje tylko z chwilą ponownego wprowadzenia produktu do sprzedaży, po zaoferowanej cenie.
Zamawiający zapłaci za ilości rzeczywiście zamówionych i dostarczonych leków, przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych w ofercie – formularzach cenowych.
Przedmiot zamówienia (każdy lek) musi posiadać dopuszczenie do obrotu na polskim rynku - świadectwo rejestracji leku. Uwaga: dotyczy tylko produktów będących lekami i dostępnych na rynku na dzień złożenia oferty.

4.2.5.) Wartość części: 152190,20 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: cena - 100%. Punkty przyznawane za kryterium cena 100% będą liczone według wzoru:
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga; gdzie:
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof – cena badanej oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 4 – Dostawa leków – wg załącznika nr 2.4 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający specyfikację asortymentowo-ilościową, stanowi załącznik nr 2.4 do SWZ - formularz cenowy, zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: https://e-ProPublico.pl/.
Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją zawierającą wskazanie producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa użytkowania i terminów ważności. Wymagania te muszą znajdować się na/w opakowaniu w formie ulotki (w zależności od produktu), zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
W przypadku pozycji lekowych aktualnie nie dostępnych na rynku (np. wstrzymanie produkcji) należy je wycenić po ostatniej cenie sprzedaży i zaznaczyć te produkty jako niedostępne na dzień składania oferty (np. wymienić
w załączniku nr 2.4 pod częścią zamówienia lub w inny czytelny sposób). Zamawiający będzie zamawiał te pozycje tylko z chwilą ponownego wprowadzenia produktu do sprzedaży, po zaoferowanej cenie.
Zamawiający zapłaci za ilości rzeczywiście zamówionych i dostarczonych leków, przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych w ofercie – formularzach cenowych.
Przedmiot zamówienia (każdy lek) musi posiadać dopuszczenie do obrotu na polskim rynku - świadectwo rejestracji leku. Uwaga: dotyczy tylko produktów będących lekami i dostępnych na rynku na dzień złożenia oferty.

4.2.5.) Wartość części: 21384,68 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: cena - 100%. Punkty przyznawane za kryterium cena 100% będą liczone według wzoru:
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga; gdzie:
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof – cena badanej oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 5 – Dostawa sterylnej wody do nawilżania tlenu – wg załącznika nr 2.5 do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający specyfikację asortymentowo-ilościową, stanowi załącznik nr 2.5 do SWZ - formularz cenowy, zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: https://e-ProPublico.pl/.
Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją zawierającą wskazanie producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa użytkowania i terminów ważności. Wymagania te muszą znajdować się na/w opakowaniu w formie ulotki (w zależności od produktu), zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
W przypadku pozycji lekowych aktualnie nie dostępnych na rynku (np. wstrzymanie produkcji) należy je wycenić po ostatniej cenie sprzedaży i zaznaczyć te produkty jako niedostępne na dzień składania oferty (np. wymienić
w załączniku nr 2.5 pod częścią zamówienia lub w inny czytelny sposób). Zamawiający będzie zamawiał te pozycje tylko z chwilą ponownego wprowadzenia produktu do sprzedaży, po zaoferowanej cenie.
Zamawiający zapłaci za ilości rzeczywiście zamówionych i dostarczonych leków, przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych w ofercie – formularzach cenowych.
Przedmiot zamówienia (każdy lek) musi posiadać dopuszczenie do obrotu na polskim rynku - świadectwo rejestracji leku. Uwaga: dotyczy tylko produktów będących lekami i dostępnych na rynku na dzień złożenia oferty.

4.2.5.) Wartość części: 4300,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: cena - 100%. Punkty przyznawane za kryterium cena 100% będą liczone według wzoru:
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga; gdzie:
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof – cena badanej oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty należy złożyć: 1) Formularz ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ wraz z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, który stanowią załączniki nr 2.1 – 2.5 do SWZ (formularze cenowe). Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 2)Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 125 ust. 1 w zakresie wskazanym w pkt 8.2 i 8.3 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w pkt 11 SWZ. (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ). Oświadczenie składają odrębnie: a) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wymagana forma – pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. 4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w 10.3. 5) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. b)oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.4 SWZ (Zamawiający dopuszcza złożenia tego oświadczenia na formularzu ofertowym). 2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu rejestrowego, o których mowa w pkt 1 pkt 3) SWZ, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 3. Zapisy pkt 1 ppkt 4 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Zapisy pkt 1 ppkt 3 i 4 oraz pkt 2 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. 2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. 4. W przypadku, o którym mowa w pkt 2 i 3,wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 5.Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. 6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia umowy cywilnoprawnej określającą rolę i zadania poszczególnych Wykonawców oraz zasady ich współdziałania podczas realizacji zamówienia. Zamawiający może żądać przedstawienia wyżej wskazanej umowy. 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy na podstawie art. 455 ust.1ustawy Pzp. Szczegółowe zasady wprowadzania zmian określone zostały w PPU.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-18 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formieelektronicznej za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-18 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: dostawy sukcesywne wg potrzeb Zamawiającego przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do sukcesywnej dostawy artykułów/partii asortymentu w pozycjach i ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, po zgłoszeniu zamówienia pisemnie, (faxem lub e-mailem) w ciągu 4 dni roboczych od momentu zgłoszenia zamówienia przez pracownika Apteki Szpitalnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 12:00 do Apteki Szpitalnej Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.
3. Leki „na cito” będą dostarczane w ciągu 12 godzin od zamówienia przez Zamawiającego (bez względu na ilość i wartość tego zamówienia), natomiast leki „na ratunek” Wykonawca będzie dostarczał do 6 godzin od momentu otrzymania zamówienia (faxem lub e-mailem).
4. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy apteki, jej realizacja nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie, oprócz dostaw leków dostarczonych „na cito” i „na ratunek.”
2021-06-10 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.