eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suszec › Remont pomieszczeń na 1 piętrze Ośrodka Zdrowia w Suszcu - adaptacja pomieszczeń na Klub Seniora w ramach realizacji projektu "Usługi społeczne w Gminie Suszec"Ogłoszenie z dnia 2021-06-10

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00079557 z dnia 2021-06-10

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont pomieszczeń na 1 piętrze Ośrodka Zdrowia w Suszcu - adaptacja pomieszczeń na Klub Seniora w ramach realizacji projektu „Usługi społeczne w Gminie Suszec”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SUSZEC

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258345

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lipowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Suszec

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-267

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: 032 449 30 50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@suszec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.suszec.iap.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont pomieszczeń na 1 piętrze Ośrodka Zdrowia w Suszcu - adaptacja pomieszczeń na Klub Seniora w ramach realizacji projektu „Usługi społeczne w Gminie Suszec”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f4b8db93-ca28-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00079557

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001876/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Remont pomieszczeń na 1 piętrze Ośrodka Zdrowia w Suszcu - adaptacja pomieszczeń na Klub Seniora w ramach realizacji projektu „Usługi społeczne w Gminie Suszec”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.suszec.iap.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
e-mail: przetargi@suszec.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały opisane w pkt. 10 oraz 12 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY RODO został opisany w pkt. 22 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): j.w.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPU.271.1.7.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „REMONT POMIESZCZEŃ NA 1 PIĘTRZE OŚRODKA ZDROWIA W SUSZCU - ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA KLUB SENIORA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „USŁUGI SPOŁECZNE W GMINIE SUSZEC”, zwanego dalej zamówieniem lub przedmiotem zamówienia.
Na realizację w/w zamówienia Zamawiający zawarł umowę o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia obejmuje remont i przebudowę części pomieszczeń 1 piętra budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia 2 w Suszcu – adaptacja pomieszczeń na Klub Seniora.
Zakres robót obejmuje m. in.:
– wyburzenie ścianek,
– skucie płytek ceramicznych,
– demontaż stolarki okiennej,
– demontaż metalowych ościeżnic wraz ze skrzydłem drzwiowym,
– poszerzenie otworów drzwiowych w celu dostosowania szerokości drzwi do obowiązujących przepisów – dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– demontaż istniejącej instalacji c.o.,
– demontaż ściennych baterii umywalkowych,
– montaż prefabrykowanych nadproży drzwiowych,
– montaż drzwi wraz z regulowanymi ościeżnicami,
– montaż stolarki okiennej,
– zamurowanie otworów drzwiowych,
– tynkowanie ścian i sufitów (na powierzchniach powstałych po zamurowaniu otworów),
– wymurowanie ścianek działowych z cegły,
– przygotowanie ścian i sufitów do malowania (usunięcie odpadających elementów ze ścian, uzupełnienie ubytków gipsem, zagruntowanie),
– malowanie ścian, sufitów,
– ułożenie płytek ceramicznych na ścianach i gresowych na podłogach,
– montaż glazury wraz z bateriami,
– roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne,
– roboty instalacyjne elektryczne,
– roboty instalacyjne gazowe,
– roboty instalacyjne c.o.,
– regulacja stolarki okiennej.

W ofercie należy uwzględnić również:
- zabezpieczenie istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia i terenu budowy w trakcie prowadzenia robót,
- odtworzenie wszystkich naruszonych elementów zagospodarowania, np. chodniki, place, drogi, elementy budynku, itp.
- opłatę za wymagane kontrole, przeglądy, pomiary wymagane właściwymi przepisami, niezbędne w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia,
- koszty związane z uruchomieniem instalacji,
- koszty związane z utrzymaniem gwarancji udzielonej przez wykonawcę na wykonane roboty budowlane objęte niniejszym przedmiotem zamówienia (w tym zamontowane urządzenia, materiały, instalacje) i związane z tym niezbędne przeglądy przez osoby uprawnione,
- koszty ewentualnych nadzorów branżowych.

Koszty związane z realizacją w/w zakresu przedmiotu zamówienia, wymienione powyżej, jak również w pkt. 15.3 SWZ, należy skalkulować w cenie ofertowej.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY UDZIELIĆ GWARANCJI NA WYKONANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z PONIŻSZYMI POSTANOWIENIAMI:
- Wykonawca udzieli jednolitej gwarancji na roboty budowlane, urządzenia, materiały, produkty, wyroby, systemy i instalacje, objęte zakresem niniejszego przedmiotu zamówienia, na okres min. 36 miesięcy (w ramach kryterium oceny ofert), niezależnie od rękojmi, licząc od daty protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez wad;
- Wykonawca będzie przeprowadzać w udzielonym okresie gwarancyjnym, BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO, co najmniej 1 raz w każdym roku gwarancyjnym, w ramach wynagrodzenia umownego, wymagane przeglądy gwarancyjne i kompletne czynności konserwacyjne (serwisowe), niezbędne do utrzymania gwarancji udzielonej na kompletny przedmiot zamówienia, w tym m.in. na dostarczone, zamontowane lub zainstalowane w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia urządzenia, materiały, produkty, wyroby, systemy i instalacje. W związku z powyższym, w cenie ofertowej Wykonawca winien uwzględnić koszty przeglądów, koszty wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych i serwisowych itp., z wyłączeniem kosztów części podlegających zużyciu w trakcie eksploatacji;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w pkt. 4 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty która otrzyma największą ilość punktów wynikającą z sumy uzyskanych punktów w każdym kryterium oceny wskazanym w pkt. 16.1. SWZ, zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt. 16.2-16.9 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES GWARANCJI

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże:
a) dysponowanie niżej wskazanymi osobami – wymagane minimum:
- jedna osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadająca wymagane prawem, adekwatne do przedmiotu zamówienia uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadająca aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego,
W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
Osoba proponowana na stanowisko kierownika budowy lub kierownika robót, musi również posiadać znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie, w przypadku gdy proponowana osoba nie posługuje się językiem polskim, wykonawca na własny koszt zatrudni tłumacza języka polskiego przez okres realizacji zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
– w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 7.2.4 lit a) SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 1 do SWZ,
2) Formularze przedmiarów – stanowiące załączniki 1.A - 1.F do SWZ,
3) Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy, stanowiące załącznik nr 2 do SWZ ( pkt. 8.2.2 lit. a) ,
4) Oświadczenie z art. 125 ust. 5 ustawy, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ (pkt. 8.2.2 lit. b) - jeżeli dotyczy,
5) Pełnomocnictwo, (pkt. 8.2.3 SWZ) - jeżeli dotyczy,
6) Zobowiązanie lub inne dokumenty, (pkt 8.2.4 SWZ) - jeżeli dotyczy,
7) Oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy, stanowiące załącznik nr 5 do SWZ (pkt. 8.2.5 SWZ) - jeżeli dotyczy;
8) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania (pkt. 8.2.6 SWZ);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt. 7.5 SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI OKREŚLONYMI W PGF. 11 ZAŁ. 6 DO SWZ, STANOWIĄCEGO PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePuap i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-25 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-24

2021-06-10 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.