eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Sukcesywne pranie bielizny pościelowej na rzecz Domów Studenckich Politechniki WarszawskiejOgłoszenie z dnia 2023-02-03

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sukcesywne pranie bielizny pościelowej na rzecz Domów Studenckich Politechniki Warszawskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA WARSZAWSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001554

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PLAC POLITECHNIKI 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-661

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 2341493

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: malgorzata.radziejowska@pw.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pw.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne pranie bielizny pościelowej na rzecz Domów Studenckich Politechniki Warszawskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-68d9895b-a078-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00079535

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/721479

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/721479

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Patrz Rozdz 8 SWZ. 8.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej platformazakupowa.pl, zwanej dalej „Platformą”, która dostępna jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl.
8.2. Informacje ogólne.
8.2.1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: malgorzata.radziejowska@pw.edu.pl
8.2.2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej.
8.2.3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie: przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ; przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczeń i innych dokumentów składanych w postępowaniu; przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy; odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej
i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
8.2.4. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: malgorzata.radziejowska@pw.edu.pl.
8.2.5. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformy zakupowej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformy zakupowej do konkretnego Wykonawcy.
8.2.6. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformy zakupowej przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
8.2.7. Wymagania Zamawiającego dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformy zakupowej:
8.2.7.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
8.2.7.2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
8.2.7.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; Uwaga! od dnia 17 sierpnia 2021,ze względu na zakończenie wspierania przeglądarki Internet Explorer przez firmę Microsoft, stosowanie przeglądarki Internet Explorer nie będzie dopuszczalne,
8.2.7.4. włączona obsługa JavaScript,
8.2.7.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
8.2.7.6. Platforma zakupowa działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
8.2.7.7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

8.2.8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Patrz Rozdz.19 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.U.MR.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne pranie bielizny pościelowej na rzecz Domów Studenckich Politechniki Warszawskiej

4.2.6.) Główny kod CPV: 98311000-6 - Usługi odbierania prania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas usunięcia reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Patrz Rozdz. 6 SWZ. 6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
6.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: [Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie].
6.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: [Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie].
6.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (polisa OC) na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł( słownie: sto tysięcy złotych).
6.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej: warunek te zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże że wykonał lub wykonuje, co najmniej 1 usługę, z obszaru przedmiotu zamówienia, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Patrz Rozdz. 7 SWZ. 7.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 1 a do formularza oferty oraz Załącznik nr 2 do formularza oferty – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 7.9.Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni aktualne na dzień złożenia następujące podmiotowe środki dowodowe: 7.9.1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie
z Załącznikiem nr 1c do formularza oferty;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Patrz Rozdz 7 SWZ. 7.9. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni aktualne na dzień złożenia następujące podmiotowe środki dowodowe: Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
7.9.5. wykazu dostaw/usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, sporządzone, zgodnie z wymaganiami ujętymi w Rozdziale 6 pkt. 6.2 ppkt 6.2.4., według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Formularza oferty wraz z dowody potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie i spełniają wymagania Zamawiającego.
7.9.6. Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia na sumę gwarancyjną określoną w Rozdziale 6 pkt 6.2. ppkt 6.2.3 SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Patrz Rozdz. 7 SWZ. 7.13. Inne dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą:
7.13.1. Wypełniony Formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z Załącznikiem nr 1a i Załącznikiem nr 2 do formularza oferty, podpisane przez osobę prawidłowo umocowaną.
7.13.2. Starannie wypełniony i podpisany Formularz cenowy. Specyfikacja ilościowo – asortymentowa Załącznik nr 4 do SWZ.
7.13.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna - Załączniku nr 2 do SWZ.
7.13.4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1a do Formularza oferty. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;
7.13.5. Oświadczenie dotyczące środków piorących jakich Wykonawca zamierza używać do wykonania zamówienia stanowiące Załącznik nr 4 do Formularza oferty.
7.13.6. Wykaz środków piorących jakich Wykonawca zamierza używać do wykonania zamówienia stanowiące Załącznik nr 5 do Formularza oferty.
7.13.7. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
7.13.8. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
7.13.9. (jeżeli dotyczy) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z ofertą zaświadczanie, o którym mowa w pkt. 7.1, także oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – zgodnie z Załącznikiem nr 1 b do formularza oferty.
7.13.10. (jeżeli dotyczy) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oprócz oferty, każdy Wykonawca powinien złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 1 e do formularza oferty.
7.13.11. (jeżeli dotyczy) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia, jest zobowiązany do złożenia Oświadczenia, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 1 a do formularza oferty, w części, dotyczącej podwykonawców.
7.13.12. (jeżeli dotyczy) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z ofertą, także Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, sporządzone – zgodnie z Załącznikiem nr 1 d do formularza oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Patrz Rozdz.7 SWZ. 7.14. Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia :
7.14.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7.14.2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wraz z ofertą, która powinna zawierać niezbędne informacje o wszystkich Wykonawcach
wchodzących w skład konsorcjum/spółki cywilnej, należy złożyć:
a) pełnomocnictwo pełnomocnika wskazane w pkt 7.14.1.;
b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie
z Załącznikiem nr 1 a i Załącznikiem nr 2 do formularza oferty. Informacje zawarte
w oświadczeniach, o których mowa w ppkt 7.14.2. lit. b) stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu:
 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania - obowiązkowo składa każdy Wykonawca,
 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, winien złożyć co najmniej jeden z tych z Wykonawców, albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
c) Informacje zawarte w oświadczeniach, wskazanych w pkt 7.14.2 lit. b) tiret jeden i tiret dwa stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu.
7.14.3. Oświadczenie, z którego wynika, które dostawy/usługi /roboty budowlane, wykonają poszczególni Wykonawcy, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 1e do formularza oferty.
7.14.4. (jeżeli dotyczy) dokumenty/oświadczenia wskazane w pkt 7.2., 7.3, 7.4., 7.5 w Rozdziale 7 SWZ.
7.14.5. Zamawiający będzie żądał, przed zawarciem umowy, kopii umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wspólników spółki cywilnej obowiązują przepisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia. Wspólnicy spółki cywilnej wraz z ofertą złożą stosowne pełnomocnictwa oraz w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej kopię umowy spółki cywilnej.
7.14.6. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
7.14.7. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Patrz Załącznik nr 3 do SWZ Projektowane postanowienia umowy (PPU). 2. Strony ustalają, iż dokonanie na podstawie art. 455 ustawy Pzp zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty może nastąpić w następujących przypadkach:
1) w zakresie przedmiotu umowy, w tym sposobu jego wykonania oraz terminów przewidzianych na realizację zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki realizacji umowy oraz zmian w sytuacji prawnej lub fak-tycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem w realizacji przedmiotu umowy;
2) gdy zaistnieje potrzeba korekty zamówienia, w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy, bez konieczności zmiany umowy, polegającej na: zmniejszeniu lub zwiększeniu ilości zamówionych usług, z zastrzeżeniem, że nie zostanie przekroczona kwota maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy oraz ilość usług nie zostanie zmniejszona poniżej poziomu określonego przez Zamawiającego w §1 ust. 3 umowy;
3) dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy na okres 6 miesięcy za zgodą Wykonawcy w sytuacji niewykorzystania przez Zamawiającego wartości przedmiotu umowy do wyczerpania tej wartości;
4) w zakresie określonych w umowie terminów przewidzianych na wykonanie zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwi wykonanie części lub całości zo-bowiązań umownych lub spowoduje, że ich wykonanie będzie musiało nastąpić z opóźnie-niem;
5) zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realiza-cję z udziałem Podwykonawców, z zastrzeżeniem, iż Podwykonawcy będą posiadać właściwości nie-zbędne, do realizacji danej części przedmiotu umowy oraz właściwości, w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, a dotyczącym braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
6) zmiany Podwykonawców, z zastrzeżeniem posiadania przez tych Podwykonawców, co najmniej takich samych właściwości (kwalifikacji), pod rygorem niedopuszczenia Podwykonawców do wykonywania przedmiotu umowy;
7) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadkach określonych w ust 2.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku:
1) wynagrodzenia jednostkowego brutto - w razie zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego - wynagrodzenie brutto zostanie określone z uwzględnieniem obowiązującej (aktualnej) stawki podatku, bez zmiany ceny jednostkowej netto;
2) wynagrodzenia jednostkowego netto - w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
3) wynagrodzenia jednostkowego netto - w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpie-czeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wy-konawcę;
4) obniżenia cen Wykonawcy;
5) wynagrodzenia jednostkowego netto - w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę... Dalej patrz Załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 12.1. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami sporządzonymi zgodnie z treścią Rozdziału 9 przekazuje się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/transakcja/721479 korzystając z „Formularza złożenia oferty lub wniosku”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-14 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.