eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Naprawa nawierzchni gruntowych i tłuczniowych. Profilowanie wraz z zagęszczeniem.Ogłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Naprawa nawierzchni gruntowych i tłuczniowych. Profilowanie wraz z zagęszczeniem.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631281080

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zielona 8

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-851

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: 618593430

1.5.8.) Numer faksu: 618593429

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zdp.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdp.poznan.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Naprawa nawierzchni gruntowych i tłuczniowych. Profilowanie wraz z zagęszczeniem.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bcc8644a-a394-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00079534

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00021839/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Naprawa nawierzchni gruntowych i tłuczniowych. Profilowanie wraz z zagęszczeniem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_poznan

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_poznan

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po których pojawi się
komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Komunikacja poprzez „Wyślij wiadomość” umożliwia dodanie do
treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników).2.Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom
informacje za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i
otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią
niniejszej SWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.3.Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy. 4.Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż
512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego
nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana
dowolna, inna przeglądarka internetowa, niż Internet Explorer,4)włączona obsługa JavaScript, 5)zainstalowany program Adobe
Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu
TLS 1.3., 7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany
wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.5.Zamawiający informuje, że instrukcje
korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania
ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce
„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
6.Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ.7.W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, wszystkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, w tym także zapytania i wyjaśnienia dot. SWZ Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie za
wyjątkiem oferty, oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VIII SWZ, które składa się w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna zawarta w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna zawarta w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZ.261.2.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia publicznego jest naprawa nawierzchni gruntowych i tłuczniowych.
Profilowanie wraz z zagęszczeniem.
Niniejsze zamówienie dotyczy trzykrotnej naprawy nawierzchni dróg gruntowych i dróg
tłuczniowych, która polegać będzie na ich wyprofilowaniu za pomocą równiarek i zagęszczeniu.
W skład zamówienia wchodzi wykonanie robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem
dróg o nawierzchni gruntowej 13,470 km x 3 (trzy naprawy), tj. , dróg o nawierzchni tłuczniowej
0,550 km x 3 (trzy naprawy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp
zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.
W skład zamówienia wchodzi wykonanie robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem dróg o
nawierzchni gruntowej, dróg o nawierzchni tłuczniowej . Zakres zamówienia jest tożsamy z zakresem
robót w ramach zamówienia podstawowego, jest to powtórzenie tego samego zakresu.
Warunki udzielenia wyżej wymienionego zamówienia:
Zamówienie zostanie udzielone, jeśli zaistnieje potrzeba wykonania wyżej wymienionych robót
budowlanych oraz jeżeli Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe, na podstawie
odrębnej umowy. Zamówienie zostanie udzielone, jeżeli dotychczasowy Wykonawca realizuje lub
zrealizował robotę budowlaną należycie oraz zapewni standard wykonania robót budowlanych nie
gorszy od standardu wykonania zamówienia podstawowego, a ponadto zaakceptuje istotne warunki
dotychczasowej umowy, z zastrzeżeniem, negocjacji wynagrodzenia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wskazane w treści SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia publicznego jest naprawa nawierzchni gruntowych i tłuczniowych.
Profilowanie wraz z zagęszczeniem.
Niniejsze zamówienie dotyczy trzykrotnej naprawy nawierzchni dróg gruntowych i dróg
tłuczniowych, która polegać będzie na ich wyprofilowaniu za pomocą równiarek i zagęszczeniu.
W skład zamówienia wchodzi wykonanie robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem
dróg o nawierzchni gruntowej 8,810 km x 3 (trzy naprawy), tj. , dróg o nawierzchni tłuczniowej
1,500 km x 3 (trzy naprawy)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp
zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.
W skład zamówienia wchodzi wykonanie robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem dróg o
nawierzchni gruntowej, dróg o nawierzchni tłuczniowej . Zakres zamówienia jest tożsamy z zakresem
robót w ramach zamówienia podstawowego, jest to powtórzenie tego samego zakresu.
Warunki udzielenia wyżej wymienionego zamówienia:
Zamówienie zostanie udzielone, jeśli zaistnieje potrzeba wykonania wyżej wymienionych robót
budowlanych oraz jeżeli Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe, na podstawie
odrębnej umowy. Zamówienie zostanie udzielone, jeżeli dotychczasowy Wykonawca realizuje lub
zrealizował robotę budowlaną należycie oraz zapewni standard wykonania robót budowlanych nie
gorszy od standardu wykonania zamówienia podstawowego, a ponadto zaakceptuje istotne warunki
dotychczasowej umowy, z zastrzeżeniem, negocjacji wynagrodzenia

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wskazane w treści SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia publicznego jest naprawa nawierzchni gruntowych i tłuczniowych.
Profilowanie wraz z zagęszczeniem.
Niniejsze zamówienie dotyczy trzykrotnej naprawy nawierzchni dróg gruntowych i dróg
tłuczniowych, która polegać będzie na ich wyprofilowaniu za pomocą równiarek i zagęszczeniu.
W skład zamówienia wchodzi wykonanie robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem
dróg o nawierzchni gruntowej 9,190 km x 3 (trzy naprawy), tj. , dróg o nawierzchni tłuczniowej
4,720 km x 3 (trzy naprawy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp
zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.
W skład zamówienia wchodzi wykonanie robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem dróg o
nawierzchni gruntowej, dróg o nawierzchni tłuczniowej . Zakres zamówienia jest tożsamy z zakresem
robót w ramach zamówienia podstawowego, jest to powtórzenie tego samego zakresu.
Warunki udzielenia wyżej wymienionego zamówienia:
Zamówienie zostanie udzielone, jeśli zaistnieje potrzeba wykonania wyżej wymienionych robót
budowlanych oraz jeżeli Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe, na podstawie
odrębnej umowy. Zamówienie zostanie udzielone, jeżeli dotychczasowy Wykonawca realizuje lub
zrealizował robotę budowlaną należycie oraz zapewni standard wykonania robót budowlanych nie
gorszy od standardu wykonania zamówienia podstawowego, a ponadto zaakceptuje istotne warunki
dotychczasowej umowy, z zastrzeżeniem, negocjacji wynagrodzenia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wskazane w treści SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat* przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał jedną robotę budowlaną polegającą na profilowaniu i zagęszczeniu nawierzchni gruntowych lub/i tłuczniowych dróg, o wartości nie mniejszej niż:
- dla części 1: 40 000,00 zł brutto każda,
- dla części 2: 30 000,00 zł brutto każda,
- dla części 3: 40 000,00 zł brutto każda.
Wykonawca, który składa ofertę na kilka części musi wykazać doświadczenie w zakresie części o najwyższej wartości.

*okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składnia ofert

b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował łącznie minimum: (osobno dla każdej części):
- równiarka x 1 szt.,
- przewoźny zbiornik na wodę, wyposażony w urządzenie do rozpryskiwania wody x 1 szt.
- walec statyczny gładki lub ogumiony lub kombinowany (o szerokości roboczej wałowania każdej z osi min. 1,0m) x1 szt.

Wykonawca składając ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, musi wykazać dysponowanie osobnym kompletem sprzętu w odniesieniu do każdej części zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca sporządza ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ dołączając formularz cenowy , będący nierozłącznym elementem formularza ofertowego, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ. Ponadto
wraz z ofertą Wykonawca składa:
1) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu,
4) Pełnomocnictwo, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 3,
5) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu (jeśli
dotyczy),
6) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy),
7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5) W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną:
a) warunek określony w ust. 8 pkt 4 ppkt a) musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców, który będzie miał obowiązek uczestnictwa w realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykazywanego doświadczenia,
b) warunek określony w ust. 8 pkt 4 ppkt b) Wykonawcy mogą spełniać łącznie,
c) w stosunku do żadnego z nich nie mogą istnieć podstawy do wykluczenia, określone w ust. 2, 21 i 3.
6) Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zmiany w umowie mogą dotyczyć:
1) zmiany terminu wykonania zamówienia,
2) zmniejszenie zakresu świadczenia w okolicznościach określonych w § 1 ust. 4 niniejszej umowy i związane z tym zmniejszenie wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,
3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, opisana w § 7 ust. 6 i następne niniejszej umowy,
4) zmiana w zakresie podwykonawstwa, opisana w § 5 niniejszej umowy.
3. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie terminów o których mowa w § 2 niniejszej umowy w przypadku:
1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,
3) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – fakt ten musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru,
4) gdy w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne lub warunki hydrologiczne i klimatyczne, jakich mimo swego doświadczenia nie mógł przewidzieć,
5) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
6) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
7) niemożności wykonywania robót, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robót lub nakazuje wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę
Powyższe zdarzenia i okoliczności mogące mieć wpływ na przesunięcie terminu należy zgłaszać Zamawiającemu na bieżąco.
4. W sytuacjach przedstawionych w ust. 3, w przypadkach wystąpienia opóźnień lub wstrzymania realizacji, strony mogą ustalić nowe terminy realizacji robót, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy, postoju
5. W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest wystąpić
z wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie zmiany terminu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-20 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_poznan w przedmiotowym postępowaniu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-20 11:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.