eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › Remont nawierzchni bitumicznej odcinka ulicy Majkowskiej w KaliszuOgłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont nawierzchni bitumicznej odcinka ulicy Majkowskiej w Kaliszu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 251026249

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Złota 43

1.5.2.) Miejscowość: Kalisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zdm.kalisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm.kalisz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zdmkalisz.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Pełnienie funkcji zarządcy dróg publicznych w mieście na prawach powiatu w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont nawierzchni bitumicznej odcinka ulicy Majkowskiej w Kaliszu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eb33acad-9647-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00079429

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036095/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Remont nawierzchni bitumicznej odcinka ulicy Majkowskiej w Kaliszu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00037026

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1/ frezowanie nawierzchni bitumicznej,
2/ czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych,
3/ skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2,
4/ wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno – asfaltową AC 16W – śr. grubość 5 cm dla kategorii ruchu KR 3-4,
5/ skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2,
6/ ułożenie siatki z włókna węglowego o wytrzymałości na rozciąganie wzdłużne i poprzeczne 200 kN/m,
7/ wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA 11 PNB 45/80 gr. 4 cm dla kategorii ruchu KR 3-4,
8/ regulacja wysokościowa krat żeliwnych wpustów deszczowych,
9/ regulacja wysokościowa włazu studni rewizyjnej,
10/ odtworzenie oznakowania poziomego.

UWAGA!
1. Wykonawca winien uwzględnić w cenie koszt wywozu i utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki i nie nadających się do ponownego wbudowania.
2. Wykonawca winien uwzględnić w cenie koszt wywozu destruktu bitumicznego pochodzącego z rozbiórki na plac ZDM przy ul. Noskowskiej w Kaliszu.
3. Roboty należy oznakować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 ze zmianami). Projekt organizacji ruchu przedstawiający rozwiązania w formie schematów (zgodnie z ww. szczegółowymi warunkami) należy przestawić Zamawiającemu do akceptacji przed przystąpieniem do realizacji zadania.
4. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu przeprowadzenia remontu, z tygodniowym wyprzedzeniem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

34922100-7 - Oznakowanie drogowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu do dnia składania ofert, tj. do dnia 01.02.2023r. do godz. 12:00 nie wpłynęła żadna oferta.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.