eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Wykonywanie usługi rezerwacji oraz dostawy biletów lotniczych dla Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie przy ul. Smętnej 12.Ogłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonywanie usługi rezerwacji oraz dostawy biletów lotniczych dla Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie przy ul. Smętnej 12.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000325943

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Smętna 12

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-343

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@if-pan.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://if-pan.krakow.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Instytucja naukowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie usługi rezerwacji oraz dostawy biletów lotniczych dla Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie przy ul. Smętnej 12.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0a81967d-9c8d-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00079410

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00055884/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Wykonywanie usługi rezerwacji oraz dostawy biletów lotniczych dla Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie przy ul. Smętnej 12.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0a81967d-9c8d-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej. Każdy dokument musi być podpisany elektronicznie, zgodnie z art. 63 ust. 2, za pomocą, do wyboru: podpisu kwalifikowanego, podpisu osobistego lub profilu zaufanego.
3. UWAGA: Dodatkowo wszelkie zapytania kierowane do Zamawiającego dotyczące treści SWZ przekazane za pomocą portalu e-zamowienia należy również przesłać drogą e-mailową w formie edytowalnej na adres: dzp@if-pan.krakow.pl
4. Szczegółowe informacje zawarte są w pkt 12 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia, w tym minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. UWAGA: Wyjaśnienia treści oraz zmiany/modyfikacje SWZ będą wyłącznie publikowane na „stronie internetowej prowadzonego postępowania” i nie będą indywidualnie przesyłane do Wykonawców.
5.UWAGA: Dodatkowo wszelkie zapytania kierowane do Zamawiającego dotyczące treści SWZ przekazane za pomocą portalu e-zamowienia należy również przesłać drogą e-mailową w formie edytowalnej na adres: dzp@if-pan.krakow.pl
6. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania: znak sprawy: IF/ZP-01/2023.
7. Szczegółowe informacje zawarte są w pkt 12 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny RODO określony jest w pkt 28 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenia stosowania RODO określone są w pkt 28 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IF/ZP-01/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi rezerwacji oraz dostawy biletów lotniczych dla Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie przy ul. Smętnej 12.
2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w pkt 3 SWZ, w załączniku nr 1 do SWZ oraz w załączniku nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 63512000-1 - Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert został zawarty w pkt 18 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SWZ.
2. Posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
Posiada dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada aktualną akredytację IATA – International Air Transport Association (lub równoważną).
Zamawiający nie będzie żądał dokumentów od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę (ofertę, która została najwyżej oceniona). Zamawiający uzna na podstawie złożonego oświadczenia (załącznik nr 2 do SWZ), że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
Posiada dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia (sumę gwarancyjną) nie mniejszą niż 100 000,00 zł.
Zamawiający nie będzie żądał dokumentów od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę (ofertę, która została najwyżej oceniona). Zamawiający uzna na podstawie złożonego oświadczenia (załącznik nr 2 do SWZ), że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
Wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwie usługi polegające na rezerwacji oraz dostawie biletów lotniczych, o wartości usługi co najmniej 100 000,00 zł każda.
Zamawiający nie będzie żądał dokumentów od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę (ofertę, która została najwyżej oceniona). Zamawiający uzna na podstawie złożonego oświadczenia (załącznik nr 2 do SWZ), że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku 3 do SWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
2) Zamawiający, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia (wskazanych w art. 108 ust.1 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2022 r. poz. 835) Wykonawcy z udziału w postępowaniu, zamiast podmiotowych środków dowodowych, będzie żądać oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego. Oświadczenie stanowi załącznik nr 5 do SWZ i składane jest na wezwanie Zamawiającego,
3) Zamawiający, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia (wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp) Wykonawcy z udziału w postępowaniu, żądać będzie odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - składane na wezwanie Zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SWZ - składane wraz z ofertą

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załącznikach nr 2 oraz 3 do SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o którym mowa w punkcie 8.1.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 8.1.1 SWZ – załącznik nr 3 do SWZ oraz wypełnia pkt. X formularza oferty załączonego na platformie e-Zamówienia.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w punkcie 8.1.1 SWZ – załącznik nr 2 do SWZ oraz
załącznik nr 3 do SWZ.
5. Załącznik 1 do SWZ – Arkusz kalkulacyjny - wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (nie należy wprowadzać zmian do załącznika – załącznik ten będzie stanowić załącznik do umowy). Wykonawca winien nanieść tylko w formie uwagi pod pakietem informację związaną ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi na zapytania.
6. Formularz ofertowy - interaktywny „Formularz ofertowy” udostępniony przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczony w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
7. Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia dokumentu) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jej reprezentacji we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej.
8. Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku VAT w trybie art. 225 ustawy Pzp, zawierająca:
a) określenie czy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku VAT;
b) jeżeli wybór oferty będzie wywoływał skutek, o którym mowa powyżej (ppkt. a) wskazanie nazwy (rodzaj) towaru/ usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, podanie ich wartości bez kwoty podatku VAT oraz wskazanie stawki podatku VAT, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku VAT wymaga określenia w pkt IX formularza oferty załączonego na platformie e-Zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określone są w pkt 11 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wzór umowy stanowi załącznik 4 do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie i na określonych we wzorze umowy warunkach.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), tj. Wykonawcę:
1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835);
2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835);
3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.